Αντισταθμιστικά μέτρα για το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή.

φυσικοθεραπευτήςΑριθμ. 53551/ΙΑ – ΦΕΚ Β 1017 – 23.04.2014

Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 για το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 7 και της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),
γ) του Ν. 3599/2007 «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α΄), όπως ισχύει,
δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της αριθμ. 89034/ΙΑ/3-8-2011 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010» (ΦΕΚ 2047 Β΄),
2. Το αριθ. πρωτ. 184/2013/4-6-2013 έγγραφο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών,
3. Την αριθ. οικ. 3402/3-7-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα», (ΦΕΚ 1642 τ. Β΄), όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. Γ.Υ.6161/29-10-2013 όμοια, (ΦΕΚ 2761 τ. Β΄),
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Σκοπός της παρούσας είναι ο προσδιορισμός των όρων και της διαδικασίας πραγματοποίησης των αντισταθμιστικών μέτρων, που δύνανται να επιβληθούν είτε από την αρμόδια προς τούτο αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ αριθμ. 78477/ΙΑ/12.7.2011 (ΦΕΚ 2271/12.10.2011 τ. Β΄), προκειμένου περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, είτε από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010, προκειμένου περί εγκατάστασης, για το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, όταν ο αιτών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Αρμόδια Αρχή
Ως αρμόδια επαγγελματική οργάνωση για την διενέργεια της δοκιμασίας επάρκειας, ή της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, τόσο στο πλαίσιο της προσωρινής παροχής υπηρεσιών, όσο και στο πλαίσιο της μόνιμης εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 1, ορίζεται το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών» (Π.Σ.Φ.).
Ο Π.Σ.Φ. είναι επίσης αρμόδιος για την αξιολόγηση της πραγματοποιηθείσας αντιστάθμισης και την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της στην, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή του άρθρου 1.

Άρθρο 3
Πρακτική Άσκηση Προσαρμογής
1. Η πρακτική άσκηση προσαρμογής πραγματοποιείται κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμενου σε φορέα του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου, ή του ιδιωτικού τομέα, στον οποίο ασκούνται νόμιμα οι επαγγελματικές δραστηριότητες φυσικοθεραπευτή.
Η επιλογή του «φορέα» απασχόλησης, όπου θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση προσαρμογής κάθε αιτούντος, γίνεται από τον ενδιαφερόμενο μεταξύ φορέων που θα έχουν προκαθορισθεί από τον Π.Σ.Φ.
Ο Π.Σ.Φ., ανάλογα με την αντιστάθμιση που θα έχει επιβληθεί, δύναται να προτείνει την διενέργεια της πρακτικής άσκησης του αιτούντος σε περισσότερους φορείς ή σε περισσότερα τμήματα του εκάστοτε φορέα, προσδιορίζοντας παράλληλα τον χρόνο πρακτικής άσκησης σε καθένα εξ αυτών.

2. Η έναρξη της αξιολογούμενης πρακτικής άσκησης προσαρμογής δηλώνεται στον Π.Σ.Φ., ο οποίος ορίζει τον Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης Προσαρμογής.
Ο Συντονιστής ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα αν πραγματοποιείται κανονικά η άσκηση, ενημερώνοντας σχετικά το βιβλίο ασκούμενων της παραγράφου 3. Επίσης ενημερώνεται από τον υπεύθυνο του φορέα όπου πραγματοποιείται η άσκηση για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν κατά την διάρκεια αυτής και συνυπογράφει με τον υπεύθυνο του φορέα το πιστοποιητικό ευδόκιμης πρακτικής άσκησης.

3. Ο Π.Σ.Φ. τηρεί «Βιβλίο Ασκουμένων», στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της αίτησης, η ημερομηνία της Υπεύθυνης Δήλωσης της παραγράφου 5, ο αριθμός μητρώου και τα στοιχεία του φορέα, ήτοι του δημόσιου νοσοκομείου που θα πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση προσαρμογής (επωνυμία και έδρα του φορέα), καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου του φορέα. Στο «Βιβλίο Ασκουμένων» καταχωρείται επίσης η έκθεση αξιολόγησης της προόδου της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, που συντάσσεται από τον υπεύθυνο του φορέα.

4. Ο επιλεγείς φορέας ορίζει ως υπεύθυνο επαγγελματία φυσικοθεραπευτή ή ιατρό ορθοπεδικό, υπό την επίβλεψη του οποίου πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση προσαρμογής. Ο υπεύθυνος συντάσσει σχετική εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης, την οποία υποβάλλει αμελλητί στον Π.Σ.Φ. Αν στον ενδιαφερόμενο έχει επιβληθεί με την απόφαση επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων πρακτική άσκηση προσαρμογής διάρκειας μικρότερης των έξι μηνών, η σχετική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται από τον υπεύθυνο και υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Ο υπεύθυνος του φορέα οφείλει να ενημερώνει τον Συντονιστή για κάθε πρόβλημα που ανακύπτει κατά την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής.

5. Η έναρξη της πρακτικής άσκησης προσαρμογής γνωστοποιείται στον Π.Σ.Φ. με δήλωση του αιτούντα, η οποία συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986, υπογεγραμμένη και θεωρημένη από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, του υπεύθυνου του φορέα στον οποίο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση στην οποία θα αναφέρονται:

i) η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης προσαρμογής,

ii) το όνομα του υπεύθυνου του φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 4

iii) το τμήμα ή τμήματα όπου θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση προσαρμογής,

β) Ακριβές αντίγραφο της απόφασής της, κατά περίπτωση, αρμόδιας αρχής του άρθρου 1 περί της επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων και του προσδιορισμού της διάρκειας της πρακτικής άσκησης.

γ) Απλό φωτοαντίγραφο της δήλωσης του αιτούντα προς το Σ.Α.Ε.Π., με την οποία επιλέγει το αντισταθμιστικό μέτρο της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του π.δ. 38/2010.

δ) Βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα περί δημόσιας ή ιδιωτικής ασφάλισης του ασκουμένου κατά του κινδύνου ατυχήματος.

6. Ο ασκούμενος εκτελεί αποκλειστικώς και μόνον καθήκοντα που ανήκουν στον κύκλο των συνήθων υπηρεσιακών καθηκόντων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φυσικοθεραπευτών, όπως αυτά προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τον Π.Σ.Φ.

7. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, ο ασκούμενος υποχρεούται να προσκομίσει στον Π.Σ.Φ. πιστοποιητικό ευδόκιμης πρακτικής άσκησης που εκδίδεται από τον φορέα στον οποίο αυτή έχει πραγματοποιηθεί.

8. Με βάση το πιστοποιητικό ευδόκιμης πρακτικής άσκησης ο Π.Σ.Φ. χορηγεί στον ασκούμενο «Βεβαίωση αξιολογούμενης πρακτικής άσκησης προσαρμογής», ο τύπος της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα.

9. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη χορηγηθείσα βεβαίωση της παραγράφου 8, συνοδευόμενη από το πιστοποιητικό ευδόκιμης πρακτικής άσκησης της παραγράφου 7 στην, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή του άρθρου 1.

10. Σε περίπτωση μη ευδόκιμης πρακτικής άσκησης ο ενδιαφερόμενος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επαναλάβει την πρακτική άσκηση προσαρμογής στον ίδιο ή άλλο φορέα τηρώντας τη διαδικασία της παραγράφου 5.

Άρθρο 4
Δοκιμασία επάρκειας
1. Η δοκιμασία επάρκειας διεξάγεται στον Π.Σ.Φ. από Ειδικές Επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται από τον εν λόγω Σύλλογο και αποτελούνται από τακτικά μέλη αυτού, εγνωσμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους με ανάλογη ειδικότητα, προς το αντικείμενο της δοκιμασίας.

2. Οι Επιτροπές είναι τριμελείς για κάθε ειδικότητα και ένα τουλάχιστον εκ των μελών τους, το οποίο και ορίζεται πρόεδρος, οφείλει να είναι εν ενεργεία μέλος Ε.Π. Τμήματος Φυσικοθεραπείας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.

3. Η διαδικασία της δοκιμασίας επάρκειας είναι γραπτή και διενεργείται στην ελληνική γλώσσα.

4. Το αντικείμενο της δοκιμασίας επάρκειας περιορίζεται στον ή στους τομείς γνώσεων που έχουν επιβληθεί ως αντισταθμιστικά μέτρα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή του άρθρου 1.

5. Η εξεταζόμενη ύλη στο πλαίσιο της δοκιμασίας επάρκειας ορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 1 και ανακοινώνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας. Με την ίδια ανακοίνωση παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας επάρκειας, όπως ιδίως ο ακριβής χρόνος και χώρος διεξαγωγής της δοκιμασίας, τυχόν βοηθήματα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενοι κατά την εξέτασή τους, κ.λπ.

6. Η αξιολόγηση της δοκιμασίας επάρκειας γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 1 σε βαθμολογική κλίμακα από το ένα έως το δέκα ή πολλαπλάσιό του. Επιτυχών θεωρείται αυτός που συγκέντρωσε βαθμολογία ίση τουλάχιστον με ποσοστό 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο ενδιαφερόμενος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επαναλάβει τη δοκιμασία επάρκειας σε επόμενες εξεταστικές περιόδους.

7. Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, σύμφωνα με πάγια απόφαση του Π.Σ.Φ., τα αποτελέσματά της ανακοινώνονται εντός εικοσαημέρου από τη διεξαγωγή της δοκιμασίας και κοινοποιούνται ταυτόχρονα στην, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή του άρθρου 1.

8. Για την συμμετοχή του στη δοκιμασία επάρκειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Π.Σ.Φ. σχετική αίτηση που συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο της απόφασης με την οποία επιβλήθηκαν αντισταθμιστικά μέτρα στον αιτούντα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή του άρθρου 1, καθώς και απλό φωτοαντίγραφο της δήλωσης του τελευταίου προς το Σ.Α.Ε.Π., με την οποία επιλέγει το αντισταθμιστικό μέτρο της δοκιμασίας επάρκειας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του π.δ. 38/2010.

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις
1. Όσοι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αντιστάθμισης βάσει απόφασης του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) που καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του π.δ. 38/2010, υπάγονται εφεξής στην αρμοδιότητα του Σ.Α.Ε.Π.

2. Διαδικασίες διενέργειας αντιστάθμισης που έχουν ξεκινήσει πριν από τη δημοσίευση της παρούσας οφείλουν να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 89034/ΙΑ/3-8-2011 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010» (ΦΕΚ 2047 Β΄). Τυχόν επανάληψη της διαδικασίας αντιστάθμισης, σε περίπτωση μη ευδόκιμης πρακτικής άσκησης ή μη επιτυχούς συμμετοχής σε δοκιμασία επάρκειας, διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Απριλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ