Απαγόρευση κυνηγιού στη Μάζια και Γότιστα Ιωαννίνων

Απαγόρευση κυνηγιού στη Μάζια και Γότιστα Ιωαννίνων

Αριθμ. 58173/2138 – ΦΕΚ B 2395 – 09.11.2015
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας, για δύο (2) ακόμη έτη σε έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων (10.600 στρ.), περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Μάζιας Δήμου Ιωαννιτών και Τοπικής Κοινότητας Γότιστας Δήμου Μετσόβου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Επειδή στην εν λόγω περιοχή επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και το γεγονός ότι, η πανίδα παρά την παρέλευση πολλών ετών απαγόρευσης του κυνηγίου, χρήζει περαιτέρω προστασίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός, αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την ισχύ της αριθμ. 60491/2196/18.9.2014 (ΦΕΚ Β ́ 2645/06−10−2014) απόφαση, και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για δύο (2) ακόμη έτη, σε έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων (10.600 στρ.), περιφέρειας Τοπ. Κοιν. Μάζιας Δήμου Ιωαννιτών και Τοπ. Κοιν. Γότιστας Δήμου Μετσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.7.2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα 13 Οκτωβρίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ