Απαγόρευση κυνηγιού στο Καλαμάκι, στα Νάματα και στον Πλατύκαμπο Λάρισας

Απαγόρευση κυνηγιού στο Καλαμάκι, στα Νάματα και στον Πλατύκαμπο Λάρισας

Αριθμ. 7146/219892 – ΦΕΚ B 2709 – 15.12.2015
Αριθμ. Διακ. 28
Πενταετής απαγόρευση θήρας σε τρεις ταμιευτήρες νερού στο Καλαμάκι, στα Νάματα και στον Πλατύκαμπο, περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων επί μια πενταετία, ήτοι από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 27−11−2020 στους κάτωθι ταμιευτήρες νερού που κατασκευάστηκαν για αρδευτικούς σκοπούς ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και ως πολύτιμοι υγροβιότοποι:
1. Στην υδάτινη επιφάνεια νερού και στο χωμάτινο ανάχωμα που την περιβάλει, του ταμιευτήρα νερού περιοχής Καλαμακίου, έκτασης 2208,57 στρ. που βρίσκεται στο 3ο km της Βόρειας πλευράς του επαρχιακού δρόμου Αχίλλειου − Καλαμακίου καθώς και στην γύρω περιοχή μέχρι 200 μ περιμετρικά αυτού.
2. Στην υδάτινη επιφάνεια νερού και στο χωμάτινο ανάχωμα που την περιβάλει, του ταμιευτήρα νερού περιοχής Ναμάτων, έκτασης 1034,01 στρ. που βρίσκεται 850μ Βορειανατολικά του χωριού Νάματα καθώς και στην γύρω περιοχή μέχρι 200 μ περιμετρικά αυτού.
3. Στην υδάτινη επιφάνεια νερού και στο χωμάτινο ανάχωμα που την περιβάλει, του ταμιευτήρα νερού περιοχής Πλατυκάμπου, έκτασης 311 στρ. που βρίσκεται 1500 μ Βορειανατολικά του χωριού Πλατύκαμπος καθώς και στην γύρω περιοχή μέχρι 200 μ περιμετρικά αυτού

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 27 Νοεμβρίου 2015