Απαγόρευση κυνηγίου στους υγροβιότοπους Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι

Αριθμ. 2183/138607 – ΦΕΚ B 1730 – 18.08.2015
Απαγόρευση κυνηγίου στους υγροβιότοπους Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι καθώς και στην χερσαία έκταση που εκτείνεται μεταξύ της Βορειοδυτικής πλευράς του Μεγάλου Λιβαρίου και της θάλασσας.

Απαγορεύεται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, ήτοι από 01−08−2015 έως και 31−07−2025 το κυνήγι σε όλη την περιοχή προστασίας