Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων στην Κοζάνη

kinigi_hioniaΑριθ. 65813/3936 – ΦΕΚ Β 3263 – 20.12.2013

Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40 Α΄/1993) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές κ.λ.π.».
β. Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, κ.λπ.».
γ. Του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237 Α΄/1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες κ.λπ.».
δ. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ε. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234 Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας».
στ. Του άρθρου 258 παρ. 3 περ. στ” και παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α΄/1969) «Περί Δασικού Κωδικός», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205 Α΄/1975) «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 κ.λ.π.».
2. Την αριθ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757 Β΄/1985) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188 Β΄/1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68 Β΄/1998), 87578/703/06-3-2007 (ΦΕΚ 581 Β΄/2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε. 103/01-9-2010 (ΦΕΚ 1495 Β΄/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415 Β΄/2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Την με αριθμ. 5184/1464/22-02-2012 (Φ.Ε.Κ. 769 Β΄/2012) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας κ.λπ.»
4. Την αριθ. 136753/3365/06-12-2013 (ΦΕΚ 3100 Β΄/2013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014».
5. Το γεγονός ότι κάθε χειμώνα, στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης, επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.
6. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγριας πανίδας των οποίων η αμυντική ικανότητα είναι σημαντικά μειωμένη, κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητας μας (περικλείεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης) κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2013-2014, σε περίπτωση που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω:

α) χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και
β) πλήρους κάλυψης του εδάφους με χιόνι.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/1969, 996/1971, του Ν. 177/1975 και της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-85 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας και στα Μέλη των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2013-2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 9 Δεκεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ