Απόσταξη αχλαδιών από μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους)

Αριθμ. 30/003/000/1798 – ΦΕΚ B 1519 – 30.05.2016

Απόσταξη αχλαδιών από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Δένδρων Τυρνάβου του νομού Λάρισας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη αχλαδιών από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Δένδρων Τυρνάβου του νομού Λάρισας, για την περίοδο 2015−2016, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/22−11−2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του Ν.3563/2007 και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του Ν.2969/2001 και του Καν. (ΕΚ) 110/2008.

II. Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 110/2008. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλ/μα προϊόντος με αλκοολικό βαθμό 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Λάρισας, η Χημική Υπηρεσία Λάρισας θα προβεί στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα προς απόσταξη αχλάδια σακχάρου (εκφραζόμενου ως ιμβερτοσακχάρου).

Ως συντελεστής αποδόσεως σε αιθυλική αλκοόλη θα ληφθεί η τιμή των 58,55 λίτρων ανύδρου αλκοόλης ανά εκατό (100) χιλιόγραμμα ενεχομένου, στα προς απόσταξη αχλάδια, ιμβερτοσακχάρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 9 Μαΐου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ