Αποζημίωση πολιτών για μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων

Κατάργηση της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης πολίτη για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση η οποία εντάχθηκε στα ΚΕΠ με την ΥΑ Αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/88/οικ. 25948 (ΦΕΚ 2023/Β ́/2010). (Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/74/οικ.32373 – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3035/29 Νοεμβρίου 2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Η υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/88/οικ.25948 (ΦΕΚ 2023/Β ́/27.12.10 και ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ−7), με την οποία εντάχθηκε στις διαδικασίες που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ η διεκπεραίωση της διοικητικής διαδικασίας, «Υποβολή αίτησης πολίτη για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση» καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

– – – – – Η καταργηθείσα διαδικασία – – – – –
Ένταξη της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). (Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/88/οικ.25948 – ΦΕΚ Β 2023 – 27.12.2010)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Η διοικητική διαδικασία υποβολής αίτησης για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 διαδικασία, όπως αυτή ισχύει.

Το ΚΕΠ είναι αρμόδιο αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή της ανωτέρω αίτησης στην καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν παρακολουθεί την πορεία των σχετικών ενεργειών της διοίκησης οι οποίες απορρέουν από την αίτηση αυτή.

Ακύρωση υποβληθείσας αίτησης μέσω των ΚΕΠ δεν είναι δυνατή.

Το έντυπο που αντιστοιχεί στην ανωτέρω διαδικασία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010

Σχετικά: Προθεσμίες Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες