Αριθμός εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Αριθμός εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/65/οικ.3926 – ΦΕΚ τεύχος Β 1141/14.03.2022
Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον 29ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και κατανομή αυτών στα τμήματα εξειδίκευσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το συνολικό αριθμό των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) για τον 29ο εισαγωγικό διαγωνισμό, σε εκατόν τριάντα πέντε (135) σπουδαστές οι οποίοι θα ενταχθούν στα ακόλουθα Τμήματα Εξειδίκευσης ως εξής (Τροποποίηση με ΦΕΚ τεύχος Β 1722/09.04.2022)

Τμήμα Εξειδίκευσης Σπουδαστές
Γενικής Διοίκησης 35
Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών 20
Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας – Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής 20
Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας – Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας 15
Ψηφιακής Πολιτικής 15
Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης 15
Πολιτισμού και Τουρισμού 15