Χρηματικό επίδομα σε εργαζόμενους στους δήμους. Ποιοι είναι δικαιούχοι

Κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

 

Με διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού χορηγείται χρηματικό επίδομα σε εργαζόμενους σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους και καθορίζονται οι δικαιούχοι

 

Συγκεκριμένα οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 88
Παροχή χρηματικού επιδόματος σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4483/2017

Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο διακρίνονται σε περιπτώσεις οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης και καταλύματος, β) στο δεύτερο εδάφιο η λέξη «διευκόλυνση» αντικαθίσταται από τη λέξη «παροχή», γ) στο τέλος της παρ. 1 προστίθενται εδάφια τέταρτο, πέμπτο και έκτο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του νόμου 3852/2010 (Α` 87), οι δήμοι με πληθυσμό́ έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό́ (50%) των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί δήμοι, τα νομικά́ πρόσωπα αυτών, καθώς και οι Ο.Τ.Α. β` βαθμού στην εδαφική́ περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόμενοι δήμοι, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής:

α) στους υπάλληλους τους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού́ δίκαιου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου,

β) στο ιατρικό́, παραϊατρικό́ και νοσηλευτικό́ προσωπικό́ των κέντρων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, στο προσωπικό́ του Εθνικού́ Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),

γ) στο ένστολο προσωπικό́ της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού́ Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού́ Σώματος και

δ) στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού́ Προσωπικού́ (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού́ Προσωπικού́ (Ε.Β.Π.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

 
 

 

Η παροχή του προηγουμένου εδαφίου μπορεί να χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στους δήμους αυτούς για τη στελέχωση των Υπηρεσιών τους.

Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής.

Η παροχή́ του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται να καταβάλλεται σε είδος και με τη μορφή́ χρηματικού́ επιδόματος προς κάλυψη της σχετικής δαπάνης των δικαιούχων.

Με την απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού́ ή διοικητικού συμβουλίου της παρ. 2, εξειδικεύεται ο τρόπος παροχής της σίτισης και του καταλύματος διαμονής.

Το συνολικό ύψος της παροχής, σε είδος και σε χρήμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη δαπάνη των δικαιούχων.»

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης