ΔΕΗ. Προσλήψεις προσωπικού σε μόνιμες θέσεις

ΔΕΗ. Προσλήψεις προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ σε μόνιμες θέσεις με την προκήρυξη 2/2022

ΔΕΗ Προκήρυξη 2/2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4643/2019, η ΔΕΗ δημοσιεύει την Προκήρυξη 2/2022, η οποία έχει εγκριθεί με σχετική Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα οκτώ (58) θέσεων προσωπικού Εξειδικευμένων Προσόντων ή Εμπειρίας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 18 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 8 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

 

Αναλυτικά η Προκήρυξη ΔΕΗ 2/2022