Δήμος Κιλκίς. Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

Ο Δήμος Κιλκίς προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Κιλκίς, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στο Δήμο Κιλκίς , στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γεωργίου Καπέτα 17, Τ.Κ.61100 , Υπεύθυνος κ. Δημήτριος Κυρτσίδης τηλ.2341352165, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 15.00, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο Κιλκίς, Εφημερίδα «ΠΡΩΪΝΗ»