ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. Προσλήψεις

Περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες