Εφετείο Αθήνας. Πρωτοδικείο Αθήνας

Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX EMAIL
1. ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Λουκάρεως 14 Πρόεδρος Τριμελούς 210 6404389
Τ.Κ. 115 22 Προϊστάμενος Δ/νσης 210 6404143 210 6404544
ΑΘΗΝΑ Πρωτόκολλο 210 6404144
  Διοικητικό 210 6404146
  Γραμματεία 210 6404644
  210 6404420
  210 6404665
  210 6404422
  210 6404426
  210 6404427
  Δημοσίευση 210 6404150
  ΄Ενδικα Μέσα 210 6404443
  Προσδιορισμός 210 6404535
1.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρ. Σχολή Ευελπίδων Προϊστάμενος των Υπηρεσιών 210 8828400
Τ.Κ. 101 71 Αναπληρωτής Προϊστάμενος 210 8843498
ΑΘΗΝΑ Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 210 8827605
  Προϊστάμενος Γραμματείας 210 8826006
  Ασφαλιστικά Μέτρα 210 8843014
  Αυτοκίνητα 210 8841329
  Γενικό Αρχείο 210 5238044
  Γενικό Αρχείο 210 3213550
  Γραμματεία Ειδικών διαδικασιών 210 8841415
  Γραμματεία Τακτικής Διαδικασίας 210 8841418
  Διοικητικό 210 8841618 210 8841618
  Μονομελές Πλημ/κείο 210 8841050
  Πρόεδρος Υπηρεσίας 210 8843016
  Πρωτόκολλο 210 8841619
210 8213248
210 8841619
  Τριμελές Πλημμελειοδικείο 210 8841021