Εγγραφή στα Δημοτολόγια

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείος Δήμος

Δικαιολογητικά

α. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το Κ.Ε.Π.)

β. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Μέχρι 90 μέρες από τη γέννηση)

γ. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (Αν είναι άγαμος, τότε των γονέων)

δ. Η Υπεύθυνη Δήλωση να περιλαμβάνει το κείμενο που βρίσκεται στις παρατηρήσεις*

ε. Βεβαίωση δήμου για μη εγγραφή σε δημοτολόγια (Όταν ζητείται εγγραφή στο δημοτολόγιο τόπου μόνιμης κατοικίας)

στ.

  • Για άντρα, πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου αρρένων
  • Για άγαμη γυναίκα, πιστοποιητικό αρρένων του πατέρα
  • Για έγγαμη γυναίκα, πιστοποιητικό αρρένων του συζύγου(εφόσον είναι αλλοδαπή και ο γάμος έχει τελεστεί πριν το έτος 1984)

ζ. Αστυνομική Ταυτότητα

η. Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο, εφόσον πρόκειται για ομογενή που πολιτογραφείται και κατοικεί στο εξωτερικό.

Παρατηρήσεις

*Κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης:

“δηλώνω ότι δεν είμαι γραμμένος σε άλλο Δήμο”

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν δεν υπάρχει Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, τότε πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω:

α. Βεβαίωση εφημερίου από τα τηρούμενα βιβλία ” βαπτίσεων ” της εκκλησίας ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής από τα τηρούμενα βιβλία γεννήσεων, από τα οποία προκύπτει η ακριβής χρονολογία και ημερομηνία γεννήσεως.

β. Βεβαίωση διευθυντή σχολείου, από τα τηρούμενα μαθητολόγια, για την ηλικία και το έτος φοίτησης στο σχολείο.

γ. Παλαιό δελτίο ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης, που έχει εκδοθεί από παλιά και μη ισχύοντα Δημοτολόγια.

δ. Διαβατήριο.