Πρόσβαση του ΥΔΜΗΔ στην κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου

odigospoliti_logoΑριθ. 7228 – ΦΕΚ Β 457 – 25.02.2014

Πρόσβαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 του Ν.3274/2004 (ΦΕΚ Α΄ 195) « Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».
2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01.05.2002), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/24.05.2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15.3.2006) «Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
5. Τις διατάξεις του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους-Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 75/Α/11.06.1986).
7. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09.03.1999).
8. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27-6-2011) « Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25-6-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το γεγονός ότι το Εθνικό Δημοτολόγιο συγκροτείται από το σύνολο των εγγραφών και μεταβολών των Ελλήνων Δημοτών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των δήμων της Χώρας, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Π.Δ. 497/1991, όπως ισχύει κάθε φορά και τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στις ανωτέρω βεβαιώσεις έχουν αποδεικτική δύναμη ίση με εκείνη των στοιχείων που περιέχονται στο Δημοτολόγιο του οικείου ΟΤΑ.
11. Την αριθ. Υ305/01.07.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» (ΦΕΚ 1628/Β/1-7-2013), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ385/28-08-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2164/Β/30-8-2013).
12. Τη μελέτη διαλειτουργικότητας στα πλαίσια του έργου «Υποστηρικτικές δράσεις σε ΟΤΑ μη ενταγμένους στο Εθνικό Δημοτολόγιο και Προσαρμογή του ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου στις απαιτήσεις του Προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
13. Την 131360/1055/15-1-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Πρόσβαση φορέων του δημόσιου τομέα στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου».
14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την πρόσβαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3274/2004.

2. Οι διοικητικές διαδικασίες χορήγησης Πιστοποιητικών Οικογενειακής Κατάστασης και Γέννησης, οι οποίες καθορίσθηκαν με την αριθμ. ΔΙΑΔ/Α1/13190/16-07-2002 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς και οι διαδικασίες χορήγησης Πιστοποιητικών Οικογενειακής Κατάστασης για ΟΓΑ και Ιθαγένειας οι οποίες εντάσσονται στα ΚΕΠ με την παρούσα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ, να διεκπεραιώνονται και ηλεκτρονικά με την εκτύπωση βεβαιώσεων από το ΟΠΣΕΔ μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης του συστήματος «ΚΕΠ – ΕΡΜΗΣ» στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Δημοτολογίου.

3. Για τη διεκπεραίωση των παραπάνω διαδικασιών θα εκτυπώνονται ειδικά έντυπα βεβαιώσεων (Βεβαιώσεις Οικογενειακής Κατάστασης, Οικογενειακής Κατάστασης για ΟΓΑ, Γέννησης και Ιθαγένειας) τα οποία μαζί με τις προδιαγραφές τους επισυνάπτουμε στην απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

4. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΥΔΜΗΔ), πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, ώστε:

α) η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού που του έχει χορηγηθεί η πρόσβαση (Αρ 15 Ν. 3274/04, ΦΕΚ-195 Α΄).

β) Το ΥΔΜΗΔ να ορίσει υπεύθυνο διαλειτουργικότητας(εφεξής ΥΔΛ) καθώς και αναπληρωτή αυτού, τα πλήρη στοιχεία των οποίων, καθώς και οι αντικαταστάτες τους, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (ΔΜΗΕΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

γ) Ο ΥΔΛ μεριμνά για την αποφυγή σκόπιμης ή εκ σφάλματος κατάχρησης των διαδικτυακών υπηρεσιών προκαλώντας υπερφόρτωση των συστημάτων της ΔΜΗΕΣ.

δ) Ο ΥΔΛ οφείλει να τηρεί μυστικά τα διαπιστευτήρια πρόσβασης που του έχουν αποδοθεί και να ειδοποιεί άμεσα τη ΔΜΗΕΣ για τυχόν διαρροή τους.

ε) Ο ΥΔΛ σε περίπτωση υποψιών ή διαπίστωσης κενού ασφάλειας στο πληροφοριακό σύστημα/μηχανισμό, που αξιοποιεί την διαδικτυακή υπηρεσία του ΟΠΣΕΔ, υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα τη ΔΜΗΕΣ με τις πληροφορίες του συμβάντος. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί και να παρέχει κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών.

στ) Στα αρχεία καταγραφής του ΥΔΜΗΔ θα πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ασφάλειας, ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα από σκόπιμη ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή διαρροή.

5. α) Το Υπουργείο Εσωτερικών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχει το ΟΠΣΕΔ.

β) Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια που τυχόν θα υποστούν οι χρήστες του των διαδικτυακών υπηρεσιών του ΟΠΣΕΔ μέσω του ΥΔΜΗΔ από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις του, από διακοπές της διαδικτυακής διασύνδεσης, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για λόγους ανωτέρας βίας.

γ) Ειδικότερα η ΔΜΗΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών του ΟΠΣΕΔ είτε προγραμματισμένα μετά από ειδοποίηση, είτε για λόγους ανωτέρας βίας (οπότε και δεν απαιτείται ειδοποίηση).

δ) Η ΔΜΗΕΣ όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο και τους όρους χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών του ΟΠΣΕΔ.

ε) Αρκεί η εντολή του προϊσταμένου της ΔΜΗΕΣ, εφόσον διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι όροι της προηγούμενης παραγράφου της παρούσης, για να διακοπεί μονομερώς η πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες του ΟΠΣΕΔ.

στ) Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΔΜΗΕΣ) θα ενημερώνει το ΥΔΜΗΔ όταν κάποιος Δήμος απεντάσσεται από το ΟΠΣΕΔ και έτσι το ΟΠΣΕΔ δεν θα παρέχει βεβαιώσεις από το Δήμο αυτό. Ο κύριος λόγος που μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, είναι όταν διαπιστωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι τα δεδομένα του Δήμου αποκλίνουν από αυτά του ΟΠΣΕΔ και κατά συνέπεια τυχόν απόκλιση στοιχείων στις προαναφερόμενες βεβαιώσεις βαρύνουν το Δήμο (καθότι οι Δήμοι οφείλουν να μεριμνούν, ώστε να μην προκύπτουν διαφορές μεταξύ των τοπικών αρχείων τους και της βάσης δεδομένων του ΟΠΣΕΔ στα στοιχεία που τους αφορούν τόσο κατά την εισαγωγή όσο και κατά τις μεταβολές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 3724/2004)

ζ) Για τις εγγραφές του ΟΣΠΕΔ που εμφανίζουν κάποια ελλειπή στοιχεία θα υπάρχει σχετική αναφορά μετά το τέλος της εκτυπωμένης βεβαίωσης σε ξεχωριστή σελίδα.

6. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχουν την ευθύνη στατιστικής παρακολούθησης της υπηρεσίας χορήγησης βεβαιώσεων Εθνικού Δημοτολογίου και την υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, Τμήματος Εθνικού Δημοτολογίου σε μηνιαία βάση. Τα στατιστικά που θα δίνονται είναι τα: 1. (αναγνωριστικό) tokens, 2. (όνομα χρήστη) usernames, 3 (Κωδ. ΚΕΠ) idkep και 4. χρόνος εξυπηρέτησης.

7. Για τη χορήγηση των βεβαιώσεων Εθνικού Δημοτολογίου από τα Κ.Ε.Π. απαιτείται η συμπλήρωση αιτήσεως του ενδιαφερομένου φυσικού ή μη προσώπου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, η οποία ζητείται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ.

Για το σκοπό αυτό εκτυπώνεται η οθόνη της αίτησης με συμπληρωμένα τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, και στη συνέχεια γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ. Οι υπογεγραμμένες αιτήσεις διατηρούνται στο Κ.Ε.Π. και τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτημάτων στη βάση δεδομένων του συστήματος ΕΡΜΗΣ–ΚΕΠ αντίστοιχα, για μια διετία.

Το σχετικό ΦΕΚ Β 457 με τις αιτήσεις

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

 

Σχετικά: ΚΕΠ. Ηλεκτρονικές βεβαιώσεις με αποδεικτική δύναμη