Φορτοεκφορτωτής ξηράς και λιμένος. Δικαιολογητικά για την άσκηση του επαγγέλματος

fortoekfortotisΑριθμ. 9944/734 – ΦΕΚ Β 1104 – 30.04.2014

Τροποποίηση της αριθμ. 14366/416/9-5-2013 (ΦΕΚ 1110/Β΄/ 9.5.2013) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών – καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος», όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και ιδίως του άρθρου 90.
2. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α΄160).
3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. 22365/97/5-7-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1667, ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΛ-Ω76) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου».
5. Τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ΦΕΚ Α΄ 32).
6. Το άρθρο 4 παράγραφος 16 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 14).
7. Τα εδάφια 4 και 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 «Ρυθμίσεις για το Επάγγελμα του Φορτοεκφορτωτή, τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης, τα Ιδιωτικά Γραφεία Εύρεσης Εργασίας για την Εφαρμογή των Νόμων 3919/2011 και 4038/ 2012, του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013?2016 ? Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013?2016» (ΦΕΚ Α΄ 222).
8. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01?10?2002 (ΦΕΚ Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».
9. Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους –Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).
10. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.
11. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1334) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε εκτέλεση του άρθρου 6 του Ν. 3844/ 2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).
12. Την παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 88).
13. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
14. Την αριθμ. 9289/299/28-3-2013 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών – καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος» (ΦΕΚ 750/Β΄/1.4.2013).
15. Την αριθμ. 14366/416/9-5-2013 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών – καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος» (ΦΕΚ 1110/Β΄/9.5.2013), όπως αυτή διαμορφώθηκε και ισχύει, με την αριθμ. 27953/1745/26.8.2013 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών – καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος» (ΦΕΚ 2122/Β΄/28.8.2013).
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοείται ως:
α) «φορτοεκφορτωτικές εργασίες»: κάθε εργασία που αφορά τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς του φορτίου από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο μεταφορικό μέσο ή στον χώρο εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης και αντίστροφα, όπως φόρτωση, εκφόρτωση, στοιβασία, αποστοιβασία, ασφάλιση, πρόσδεση, ανάρτηση, διαλογή, ταξινόμηση, ζύγιση και λοιπές βοηθητικές εργασίες που συνδέονται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης,

β) «εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες»: οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε μεγάλο ύψος, οι εργασίες κύτους πλοίου, οι εργασίες σύνδεσης / αποσύνδεσης φορτοεκφόρτωσης σε γερανούς, η καθοδήγηση χειριστών γερανού, η εργασία σημειωτή φορτίων και λοιπές εργασίες που συνδέονται με τη φορτοεκφόρτωση που ενέχουν υψηλό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος ή ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της καβόδεσης πλοίων και σκαφών,

γ) «ειδικά ή επικίνδυνα φορτία»: τα φορτία που για τη διακίνησή τους απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας, η εφαρμογή ειδικών τεχνικών ή/και η χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού για το χειρισμό τους κατά τη μεταφορά, τη φορτοεκφόρτωση και τη στοιβασία τους, προκειμένου να διασφαλίζονται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των Διεθνών Κανονισμών περί ασφάλειας των μεταφορών, προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, όπως ισχύουν κάθε φορά. Τα φορτία που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των Διεθνών Κανονισμών που διέπουν τον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής – Εξαιρέσεις
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε όλες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες ξηράς – λιμένος, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς και στοιβασίας των εμπορευμάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, που διενεργούνται από εργαζόμενους που είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών.

2. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες φορτοεκφορτωτικών εργασιών:
α) φορτώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, λιπασμάτων, γεωργικών εφοδίων ή άλλων ειδών που ανήκουν στους παραγωγούς από τους τόπους παραγωγής προς χώρους αποθήκευσης για λογαριασμό των παραγωγών,
β) φορτώσεις ή εκφορτώσεις ειδών σε χώρους βιομηχανικής παραγωγής,
γ) φορτώσεις ή εκφορτώσεις από νομικά πρόσωπα που παρείχαν πριν τη δημοσίευση του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) όπως ισχύει, ως παραχωρησιούχοι ή πάροχοι αυτών λιμενικές υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, εφόσον διατίθεται και συνεχίζει να υφίσταται σύστημα εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας του μόνιμου προσωπικού ή τυχόν συνεργαζόμενων με σύμβαση έργου, που διενεργείται από αναγνωρισμένο φορέα. Οι εργαζόμενοι των παραπάνω νομικών προσώπων και μόνον εφόσον διατηρείται σε ισχύ σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου, θεωρούνται κατά περίπτωση ισοδύναμοι με τους αναφερόμενους στην παράγραφο 4 της Υποπαραγράφου ΙΑ.7. του Ν. 4093/2012 για την άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Άρθρο 3
Διαδικασία ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών
1. Στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας, δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, που λειτουργεί ως δημόσιος κόμβος πιστοποίησης των προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή. Ειδικότερα το Εθνικό Μητρώο φορτοεκφορτωτών περιλαμβάνει δύο (2) επίπεδα:

α) Μητρώο Α΄ (Εισαγωγικό): Φορτοεκφορτωτές που εκτελούν φορτοεκφορτωτικές εργασίες για το χειρισμό όλων των φορτίων, εξαιρουμένων των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης και της διενέργειας εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών. Οι φορτοεκφορτωτές που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Α΄ εκτελούν ιδίως τις επαγγελματικές εργασίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

β) Μητρώο Β΄: Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων και τη διενέργεια πάσης φύσεως φορτοεκφορτωτικών εργασιών, ανάλογα με την πιστοποιημένη εξειδίκευσή τους. Οι φορτοεκφορτωτές που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Β΄ εκτελούν ιδίως τις επαγγελματικές εργασίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

2. Για την εφαρμογή της διαδικασίας της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του άρθρου πρώτου του N. 4093/2012, ο ενδιαφερόμενος για την ένταξή του σε ένα από τα δύο επίπεδα: Μητρώο Α΄ ή Μητρώο Β΄ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική Διεύθυνση Εργασίας, Διεύθυνση Αμοιβής Εργασίας, Τμήμα Φορτοεκφορτωτών) δικαιολογητικά, ως ακολούθως:
i) Για την ένταξη στο Μητρώο Α΄ (Εισαγωγικό):

α) Αίτηση – αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιμένος (σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ι και II-A).

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από δημόσια αρχή, με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος:
βα) Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
ββ) Πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
βγ)_Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο).
βδ) Υπήκοοι τρίτων χωρών που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 και στους οποίους έχει χορηγηθεί το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα: «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος».

γ) Ιατρική βεβαίωση από δημόσια υπηρεσία ή ιατρό κρατικού νοσοκομείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προς εγγραφή είναι άτομο υγιές με καλή όραση και ακοή.

δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για εγκλήματα κατά της ασφαλείας των μεταφορών, σωματεμπορία, λαθρεμπόριο και εγκλήματα κατά της δημόσιας ή της ιδιωτικής περιουσίας. Για τους πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, τους ομογενείς και τους υπηκόους τρίτων χωρών, απαιτείται αντίστοιχο έγγραφο από τη χώρα προέλευσης που να βεβαιώνει τη μη τέλεση των ανωτέρω αδικημάτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία έκδοσης του σχετικού εγγράφου, θα προσκομίζεται βεβαίωση της πρεσβείας της χώρας προέλευσης.

ε) Tα πρόσωπα που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και εγγράφονται στο Μητρώο Α΄ καταρτίζονται – επιμορφώνονται, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε θέματα υγείας και ασφάλειας της φορτοεκφορτωτικής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 391/1989/ΕΚ, όπως αυτοί οι τρόποι και τα μέσα προσδιορίζονται σε σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η σχετική Βεβαίωση παρακολούθησης της κατάρτισης – επιμόρφωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας υποβάλλεται στην ως άνω αναφερόμενη αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εντός 18 μήνου από την ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο Α΄.

ii) Για την ένταξη στο Μητρώο Β΄:
α) Οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α΄, υποβάλλουν:
αα) Αίτηση εγγραφής (σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ι και II-Β παρ. (α))
αβ) Αντίγραφο της Βεβαίωσης επιτυχούς επαγγελματικής πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με βάση τις προδιαγραφές που προβλέπονται και προσδιορίζονται σε σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

β) Οι εφοδιασμένοι νομίμως, μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4093/2012, με βιβλιάρια επαγγελματικής ταυτότητας φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιμένος εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Β` λιμένος ή ξηράς ανάλογα με την επαγγελματική τους εξειδίκευση σε λιμένα ή ξηρά εφόσον υποβάλλουν:
βα) Αίτηση εγγραφής(σύμφωνα με τα υποδείγματα I και ΙΙ-Β Παρ.(β)
ββ) Αντίγραφο του βιβλιαρίου επαγγελματικής ταυτότητας ή βεβαίωση του επαγγελματικού σωματείου στο οποίο είναι ή ήταν μέλη, από τα οποία να προκύπτει ειδικότερα η ειδίκευσή τους σε Λιμένα ή Ξηρά.
βγ) Για τους ήδη εγγεγραμμένους φορτοεκφορτωτές, μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, μέλη επαγγελματικών σωματείων και με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, λαμβάνεται εντός τριμήνου από τη δημοσίευση της παρούσης, σχετική βεβαίωση του επαγγελματικού σωματείου από την οποία προκύπτει η εξειδίκευσή τους σε λιμένα ή ξηρά. Η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει νέες βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Β` σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα ΙΙΙ, ανάλογα με την εξειδίκευσή τους. Οι νέες βεβαιώσεις εγγραφής φέρουν τον ίδιο αριθμό Μητρώου με τις προγενέστερες.

γ) Όσοι έχουν αναγγελθεί και έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Επιτροπές Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων ξηράς ή λιμένος ή έχει περάσει άπρακτη η τρίμηνη αποκλειστική προθεσμία του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011, εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Β` λιμένος ή ξηράς ανάλογα με την επαγγελματική τους ειδίκευση σε λιμένα ή ξηρά εφόσον υποβάλλουν:
γα) Αίτηση εγγραφής(σύμφωνα με τα υποδείγματα I και ΙΙ-Β Παρ.(β)
γβ) Βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Λιμένος ή Ξηράς, στην οποία υπέβαλλαν την αναγγελία έναρξης επαγγέλματος ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται η υποβολή της αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Επιτροπή Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων και θα δηλώνεται η επαγγελματική του δραστηριότητα σε λιμένα ή Ξηρά
γγ) Οι ήδη εγγεγραμμένοι φορτοεκφορτωτές της περίπτωσης γ) και προκειμένου να αντικαταστήσουν τις βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Β`, με την ισχύουσα από την παρούσα βεβαίωση του Παραρτήματος ΙΙΙ, προσκομίζουν εντός τριμήνου από τη δημοσίευση της παρούσης, στην αρμόδια υπηρεσία σχετική υπεύθυνη δήλωση, από την οποία προκύπτει η εξειδίκευσή τους σε λιμένα ή ξηρά. Αυτό μπορεί να προκύπτει και από τον αντίστοιχο λογαριασμό ασφαλισμένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει νέες βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Β` σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα ΙΙΙ, ανάλογα με την εξειδίκευσή τους. Οι νέες βεβαιώσεις εγγραφής φέρουν τον ίδιο αριθμό Μητρώου με τις προγενέστερες.

δ) Οι απασχολούμενοι ως χειριστές μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης που δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις (β) και (γ) της ανωτέρω παρ. 2 (ii), οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4093/2012 και μέχρι την ημερομηνία 9-05-2013, που δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση 14366/9-5-2013, εκτελούσαν φορτοεκφορτωτικές εργασίες, εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Β΄, προσκομίζοντας εκτός από την Αίτηση εγγραφής (σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ι και II-Β παρ. (β)), μια Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου και, αν υπάρχει, σχετική Βεβαίωση Εργοδότη, με τις οποίες να βεβαιώνεται το είδος της προϋπηρεσίας, καθώς και το αντίγραφο άδειας χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης.

ε) Οι απασχολούμενοι που δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις (β) και (γ ) της ανωτέρω παρ. 2 (ii), οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4093 /2012 και μέχρι την ημερομηνία 9-05-2013, που δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση 14366/9-5-2013, εκτελούσαν φορτοεκφορτωτικές εργασίες λιμένος η ξηράς με σχέση εξαρτημένης εργασίας, εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Β΄ λιμένος ή ξηράς ανάλογα με την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε λιμένα ή ξηρά εφόσον συνυποβάλλουν:
εα) Αίτηση εγγραφής (σύμφωνα με τα υποδείγματα Ι και ΙΙ –Β παρ.)
εβ) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου και σχετική Βεβαίωση του εργοδότη με τις οποίες να βεβαιώνεται η επαγγελματική εξειδίκευση σε λιμένα ή ξηρά, καθώς και ο χρόνος της ο οποίος δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατό πενήντα (150) ενσήμων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
ε.γ) Οι απασχολούμενοι της περίπτωσης αυτής, υποχρεούνται πέραν των ανωτέρω και σύμφωνα με το εδαφ. 3 της Υποπαραγράφου ΙΑ.7 του Ν. 4093/2012, να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά από την εγγραφή στο Μητρώο, και να προσκομίζουν εντός τριμήνου από την εγγραφή τους, λογαριασμό ασφαλισμένου ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (Ι.Κ.Α ΕΤΑΜ), ώστε να βεβαιώνεται ότι απασχολούνται ως φορτοεκφορτωτές λιμένος ή ξηράς, με τον αναλογούντα κωδικό ειδικότητας φορτοεκφορτωτή λιμένος ή ξηράς. Η ασφάλιση στον αναλογούντα κωδικό λιμένος ή ξηράς, πρέπει να γίνεται σε αντιστοιχία με την επαγγελματική εξειδίκευση σε λιμένα ή ξηρά.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, παύει η ισχύς της χορηγηθείσας βεβαίωσης και διαγράφονται από το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών.
ε.δ) Οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β, υποχρεούνται όπως υποβάλλουν εντός τριμήνου από τη δημοσίευση της παρούσης:
Λογαριασμό ασφαλισμένου ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ), από τα οποία να προκύπτει ότι μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο φορτοεκφορτωτή και μέχρι την έκδοση της παρούσας, απασχολούντο ως φορτοεκφορτωτές λιμένος ή ξηράς, με τον αναλογούντα κωδικό ειδικότητας φορτοεκφορτωτή λιμένος ή ξηράς. Η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει νέες βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Β` σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα ΙΙΙ, κατόπιν συνυποβαλλόμενης αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης των ενδιαφερομένων, ανάλογα με την προκύπτουσα από τα ανωτέρω έγγραφα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εξειδίκευσή τους σε λιμένα ή ξηρά. Οι νέες βεβαιώσεις εγγραφής φέρουν τον ίδιο αριθμό Μητρώου με τις ήδη χορηγηθείσες, οι οποίες επιστρέφονται στην αρμόδια υπηρεσία, συνυποβαλλόμενες μαζί με την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης παύει η ισχύς της χορηγηθείσας βεβαίωσης και διαγράφονται από το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών.
ε.ε) Όσοι από τους φορτοεκφορτωτές δεν εργάζονται και ως εκ τούτου δεν έχουν ασφαλιστεί στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, προσκομίζουν αντίγραφο της κάρτας ανεργίας, στο αρμόδιο τμήμα του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών.
ε.ζ) Η πενταετής διάρκεια ισχύος των χορηγουμένων βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Β΄, αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης βεβαίωσης.

3. Σε κάθε δε περίπτωση, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄ ή στο Μητρώο Β΄ που διαθέτουν ή αποκτούν άδεια χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, πέρα των ανωτέρω δικαιολογητικών της παρ.2 του παρόντος άρθρου, συνυποβάλλουν αντίγραφο της σχετικής άδειας

Άρθρο 4
Διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης φορτοεκφορτωτή – Όροι έκπτωσης
1. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις δύναται να υποβάλουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή την Αίτηση – αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος φορτοεκφορτωτή (Μητρώο Α΄) ή Αίτηση εγγραφής (Μητρώο Β΄) και να επισυνάψουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά

2. Μετά την υποβολή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών η Υπηρεσία προχωρεί στην εξέτασή τους και σε περίπτωση πληρότητάς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, εγγράφει τον ενδιαφερόμενο στο αντίστοιχο επίπεδο του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών και εκδίδει σχετική Βεβαίωση εγγραφής φορτοεκφορτωτή,εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αναγγελίας και της κατάθεσης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Το περιεχόμενο και ο τύπος της Βεβαίωσης καθορίζεται στο Υπόδειγμα ΙΙΙ. Προκειμένου το δυναμικό του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών να αναθεωρείται περιοδικά, η Βεβαίωσης εγγραφής φορτοεκφορτωτή στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών έχει διάρκεια ισχύος τα πέντε (5) έτη και μετά τη λήξη της ανανεώνεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2(i) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης

3. Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η Υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο αιτιολογημένα ότι δεν εγγράφεται στο αντίστοιχο επίπεδο του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών και επομένως δεν μπορεί να ασκήσει νόμιμα το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή.

4. Οι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών διαγράφονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν δεν έχει προσκομισθεί, εντός προθεσμίας 18 μηνών, από την ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο Α΄, το πιστοποιητικό υγείας και ασφάλειας,

β) όταν εκλείψει κάποια από τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (γ) και (δ) της παρ.2(i) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5
Σύστημα διαχείρισης πληροφοριακών στοιχείων
1. Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Μητρώο Α΄ και Μητρώο Β΄) αποτελεί μια βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία όσων πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη περίπτωση 4.β.(αα) και 4.β.β) της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

2. Στο ως άνω Μητρώο καταχωρούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Ο Αριθμός Μητρώου Φορτοεκφορτωτή (Α.Μ.Φ.)
β) Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο.
γ) Η υπηκοότητα.
δ) Ο αριθμός Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου, τα στοιχεία του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) και της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με τις διακρίσεις στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.
ε) Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορτοεκφορτωτή.
στ) Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
ζ) Η διεύθυνση κατοικίας, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
η) Πληροφόρηση αν είναι σε επίπεδο Μητρώου Α΄ ή Μητρώου Β΄.
θ) Πληροφόρηση αν κατέχει άδεια χειρισμού μηχανήματος ή οχήματος και το είδος της άδειας.
ι) Πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης που έχει ολοκληρώσει.

3. Στα φυσικά πρόσωπα που δίνουν ανακριβή στοιχεία προκειμένου να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών ή που διαθέτουν πλαστές Βεβαιώσεις , ισχύουν τα κατά την κείμενη νομοθεσία αναλογούντα και επιβαλλόμενα.

4. Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών λειτουργεί και ηλεκτρονικά από 15.4.2013. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν και ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής σε επίπεδο Μητρώου Α΄ ή Μητρώου Β΄ και να ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με την εξέλιξη της αιτήσεώς τους και τις όποιες μεταβολές προκύψουν.

5. Στην ηλεκτρονική εκδοχή του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών έχουν πρόσβαση οι ελεγκτικές αρχές της χώρας, προκειμένου να υποστηρίζονται οι διενεργούμενοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις για τη διασφάλιση της νομιμότητας.

Άρθρο 6
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης αυτής τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (Υποδείγματα Ι, ΙΙΑ, ΙΙΒ και ΙΙΙ).

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις – Υλοποίηση
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΜΗΤΡΩΟ Β΄: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ – ΛΙΜΕΝΟΣ
Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων και τη διενέργεια πάσης φύσεως φορτοεκφορτωτικών εργασιών, ανάλογα με την πιστοποιημένη εξειδίκευσή του. Ο φορτοεκφορτωτής Μητρώου Β΄ εκτελεί τις εργασίες που εμπίπτουν στο Μητρώο Α΄ και ιδίως τις ακόλουθες επιπλέον εργασίες:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ (Εργασίες που εκτελούνται από φορτοεκφορτωτές Λιμένος ή Ξηράς που είναι χειριστές μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης εφοδιασμένοι με την αντίστοιχη άδεια χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης.
1. Χειρίζεται μηχανήματα ή οχήματα ή μηχανολογικό εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης για τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και τακτοποίηση των εμπορευμάτων.
1.1 Χειρίζεται ανυψωτικά μηχανήματα για να μεταφέρει και να τοποθετήσει εμπορεύματα σε πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα ή σε καθορισμένους χερσαίους χώρους.
1.2 Χειρίζεται μηχανήματα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container) για να φορτώσει τα εμπορεύματα σε φορτηγά.
1.3 Χειρίζεται γερανό και περονοφόρο (clark) για την πλήρωση ή εκκένωση εμπορευματοκιβωτίων, για τη μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων και για την τοποθέτηση εμπορευμάτων σε χερσαίους χώρους εναπόθεσης και αποθήκες.
1.4 Χειρίζεται μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου (σιλό).
1.5 Χειρίζεται μηχανήματα για την μεταφορά των εμπορευμάτων μέσα στο πλοίο.
1.6 Χειρίζεται το γερανό του πλοίου για να τοποθετήσει το εμπόρευμα στο αμπάρι του πλοίου.
1.7 Χειρίζεται νταλίκες για να τοποθετήσει και να μεταφέρει τα εμπορεύματα.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ (Εργασίες που εκτελούνται από φορτοεκφορτωτές Λιμένος ή Ξηράς, ανάλογα με την επαγγελματική τους εξειδίκευση σε λιμένα ή ξηρά, που δεν είναι χειριστές μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης)
1. Διενεργεί τη φορτοεκφόρτωση και την ασφάλιση των εμπορευμάτων.
1.1 Φορτοεκφορτώνει οχληρά, ειδικά ή επικίνδυνα φορτία που απαιτούν ειδικό χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας.
1.2 Συνδέει και αποσυνδέει τα εμπορεύματα στον γερανό.
1.3 Καθοδηγεί τον χειριστή του γερανού για να τοποθετήσει το εμπόρευμα σε καθορισμένο σημείο.
1.4 Φορτοεκφορτώνει φορτία με χρήση μεταφορικού ιμάντα ή σωληνώσεων μέσα σε πλοία.
1.5 Συνδέει και αποσυνδέει σωληνώσεις μεταφοράς υγρών φορτίων συστημάτων του δεξαμενόπλοιου.
1.6 Διενεργεί το σύνολο των φορτοεκφορτωτικών εργασιών κύτους πλοίου.
1.7 Στοιβάζει, αποστοιβάζει, τακτοποιεί και ασφαλίζει εμπορεύματα παντός τύπου στα μεταφορικά μέσα.
1.8 Ασφαλίζει και απασφαλίζει τα εμπορευματοκιβώτια πάνω στα πλοία και τα ειδικά ή επικίνδυνα φορτία πάνω σε όλα τα μεταφορικά μέσα και στους χερσαίους χώρους εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης.
1.9 Διαλέγει και ταξινομεί τα συμβατικά φορτία.
1.10 Λύνει/δένει τροχοφόρα οχήματα στα χερσαία μεταφορικά μέσα.
1.11 Εργασίες σε ψυκτικούς θαλάμους, σε αυτοκίνητα και νταλίκες ψυγεία.,
2. Επιμελείται και εκτελεί την από ξηράς καβοδεσία των πλοίων.
2.1 Συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για την ασφαλή πρόσδεση ή λύση του πλοίου.
2.2 Διευκολύνει την από θαλάσσης καβόδεση και εκτελεί τις συμπληρωματικές εργασίες της καβόδεσης.
2.3 Τοποθετεί ή αφαιρεί τους τάκους από τα οχήματα εντός του πλοίου (έχμαση οχημάτων από πλοίο).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Περιγραφή αιτήματος : <<Αίτηση – Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος φορτοεκφορτωτή» ή «Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Β΄>>
ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Όνομα και Επώνυμο Συζύγου
Ημερομηνία γέννησης”2″:
Τόπος Γέννησης: Ιθαγένεια :
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Αριθμός Διαβατηρίου:
Α.Μ.Κ.Α.
Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Δημότης:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Τηλ : Fax: Email :

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή υποβολή τελικής διοικητικής πράξης)
Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Τηλ : Fax: Email:
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις3, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Αναγγέλλω στην υπηρεσία σας την έναρξη άσκησης επαγγέλματος φορτοεκφορτωτή και σας υποβάλλω τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ-Α ή Υπόδειγμα ΙΙ-Β, προκειμένου να διαπιστώσετε τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος φορτοεκφορτωτή.
Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή / και να παραλάβει την τελική πράξη (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).
(Ημερομηνία) Ο/Η ΑΝΑΓΓΕΛΩΝ/ΟΥΣΑ
(Υπογραφή)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ-Α
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ Α΄(ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
1. Αίτηση – αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή λιμένα ή ξηράς (σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι )

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από δημόσια αρχή, από το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος
2α) Έλληνες πολίτες:
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο
2β) Πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.:
Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
2γ) Ομογενείς:
Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο)
2δ) Υπήκοοι τρίτων χωρών που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 και στους οποίους έχει χορηγηθεί το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα: «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος».
3. Ιατρική βεβαίωση από δημόσια υπηρεσία ή ιατρό κρατικού νοσοκομείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προς εγγραφή είναι άτομο υγιές με καλή όραση και ακοή
4.
4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για εγκλήματα κατά της ασφαλείας των μεταφορών, σωματεμπορία, λαθρεμπόριο και εγκλήματα κατά της δημόσιας ή της ιδιωτικής περιουσίας.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ-Β
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β΄
(α) Οι απασχολούμενοι για πρώτη φορά με το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο μητρώο Α΄ υποβάλλουν:
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
1. Αίτηση εγγραφής ( σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι)

2. Αντίγραφο της Βεβαίωσης επιτυχούς επαγγελματικής πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Ε.Π.

(β) Οι εφοδιασμένοι νομίμως μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4093/2012 με βιβλιάριο επαγγελματικής ταυτότητας ή βεβαίωση του επαγγελματικού σωματείου στο οποίο είναι ή ήταν μέλη ή εφοδιασμένοι με Βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Λιμένος ή Ξηράς, στην οποία υπέβαλαν την αναγγελία έναρξης επαγγέλματος ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η υποβολή της αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Επιτροπή Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων, υποβάλουν τα κάτωθι και σε κάθε περίπτωση (α) και (β) οι έχοντες άδεια χειρισμού μηχανημάτων και οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, υποβάλλουν επιπλέον των κάτωθι και αντίγραφο της άδειας.
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
1. Αίτηση εγγραφής ( σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι)ανάλογα με την επαγγελματική εξειδίκευση σε Λιμένα ή Ξηρά

2. Αντίγραφο του βιβλιαρίου επαγγελματικής ταυτότητας ή βεβαίωση του επαγγελματικού σωματείου στο οποίο είναι ή ήταν μέλη, ανάλογα με την επαγγελματική τους εξειδικευση σε Λιμένα ή Ξηρά.
ή
3. Βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Λιμένος ή Ξηράς, στην οποία υπέβαλαν την αναγγελία έναρξης επαγγέλματος ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η υποβολή της αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Επιτροπή Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων, στην οποία δηλώνεται η επαγγελματική δραστηριότητα σε Λιμένα ή Ξηρά.
και
4. Για τους έχοντες άδεια χειρισμού μηχανημάτων και οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, αντίγραφο της άδειας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, …………….
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Α.Π.: ……………..
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Βεβαιώνεται ότι ο ……………………………………………. πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή και έχει εγγραφεί στο Μητρώο… του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών.
Ο αριθμός μητρώου που του χορήγησε η υπηρεσία είναι:
ΜΗ.Φ.: ……….
Φορτοεκφορτωτές Ξηράς και Λιμένος χωρίς άδεια χειρισμού μηχανημάτων ή οχήματος
(περ.α. εδ. ii, παρ. 2 αρ. 3 της υπ’ αριθμ. 14366/416 όπως ισχύει)
Φορτοεκφορτωτές Ξηράς ή Λιμένος χωρίς άδεια χειρισμού μηχανήματος ή οχήματος φορτοεκφορτωτή (περ. β, γ, ε, εδαφ. ii, παρ. 2, άρθρο 3 της 14366/416 όπως ισχύει),ανάλογα
με την επαγγελματική τους εξειδίκευση σε:
Ξηρά Λιμένα

Χειριστές μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης/κάτοχοι άδειας χειριστού
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014
—————–

Αριθμ. 14366/416  – ΦΕΚ Β 1110 – 09.05.2013
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών – καθορισμός δικαιο­λογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που, κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και ιδίως του άρθρου 90.
2. Του άρθρου 6 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε­σιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α΄ 160).
3. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ’ αριθ. 14362/20/18-7-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2166) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο».
5. Των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ΦΕΚ Α΄ 32).
6. Το άρθρο 4 παράγραφος 16 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 14).
7. Των εδαφίων 4 και 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 «Ρυθμίσεις για το Επάγγελμα του Φορτοεκφορτωτή, τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης, τα Ιδιωτικά Γραφεία Εύρεσης Εργασίας για την Εφαρμογή των
Ν. 3919/2011 και 4038/ 2012, του άρθρου πρώτου του
Ν. 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013?2016 ? Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013?2016» (ΦΕΚ Α΄ 222).
8. Της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01?10?2002 (ΦΕΚ Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».
9. Του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους –Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).
10. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.
11. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1334) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε εκτέλεση του άρθρου 6 του Ν. 3844/ 2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).
12. Της παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 88).
13. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
14. Την υπ’ αριθμ. 9289/299/28.3.2013 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών – καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος» (ΦΕΚ 750/Β΄/1.4.2013).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοείται ως:
α) «φορτοεκφορτωτικές εργασίες»: κάθε εργασία που αφορά τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς του φορτίου από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο μεταφορικό μέσο ή στον χώρο εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης και αντίστροφα, όπως φόρτωση, εκφόρτωση, στοιβασία, αποστοιβασία, ασφάλιση, πρόσδεση, ανάρτηση, διαλογή, ταξινόμηση, ζύγιση και λοιπές βοηθητικές εργασίες που συνδέονται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης.

β) «εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες»: οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε μεγάλο ύψος, οι εργασίες κύτους πλοίου, οι εργασίες σύνδεσης/αποσύνδεσης φορτοεκφόρτωσης σε γερανούς, η καθοδήγηση χειριστών γερανού, η εργασία σημειωτή φορτίων και λοιπές εργασίες που συνδέονται με τη φορτοεκφόρτωση που ενέχουν υψηλό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος ή ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της καβόδεσης πλοίων και σκαφών.

γ) «ειδικά ή επικίνδυνα φορτία»: τα φορτία που για τη διακίνησή τους απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας, η εφαρμογή ειδικών τεχνικών ή/και η χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού για το χειρισμό τους κατά τη μεταφορά, τη φορτοεκφόρτωση και τη στοιβασία τους, προκειμένου να διασφαλίζονται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των Διεθνών Κανονισμών περί ασφάλειας των μεταφορών, προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, όπως ισχύουν κάθε φορά. Τα φορτία που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των Διεθνών Κανονισμών που διέπουν τον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής – Εξαιρέσεις
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε όλες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες ξηράς – λιμένος, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς και στοιβασίας των εμπορευμάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, που διενεργούνται από εργαζόμενους που είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών.

2. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες φορτοεκφορτωτικών εργασιών:
α) φορτώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, λιπασμάτων, γεωργικών εφοδίων ή άλλων ειδών που ανήκουν στους παραγωγούς από τους τόπους παραγωγής προς χώρους αποθήκευσης για λογαριασμό των παραγωγών,

β) φορτώσεις ή εκφορτώσεις ειδών σε χώρους βιομηχανικής παραγωγής.

3. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις από νομικά πρόσωπα που παρείχαν πριν τη δημοσίευση του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) όπως ισχύει, ως παραχωρησιούχοι ή πάροχοι αυτών λιμενικές υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, εφόσον διατίθεται και συνεχίζει να υφίσταται σύστημα εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας του μόνιμου προσωπικού ή τυχόν συνεργαζόμενων με σύμβαση έργου, που διενεργείται από αναγνωρισμένο φορέα. Οι εργαζόμενοι των παραπάνω νομικών προσώπων και μόνον εφόσον διατηρείται σε ισχύ σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου, θεωρούνται κατά περίπτωση ισοδύναμοι με τους αναφερόμενους στην παράγραφο ΙΑ 7.4 του Ν. 4093/2012 του παρόντος για την άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Άρθρο 3
Διαδικασία ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών
1. Στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας, δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, που λειτουργεί ως δημόσιος κόμβος πιστοποίησης των προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή. Ειδικότερα το Εθνικό Μητρώο φορτοεκφορτωτών περιλαμβάνει δύο (2) επίπεδα:

α) Μητρώο Α΄ (Εισαγωγικό): Φορτοεκφορτωτές που εκτελούν φορτοεκφορτωτικές εργασίες για το χειρισμό όλων των φορτίων, εξαιρουμένων των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης και της διενέργειας εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών. Οι φορτοεκφορτωτές που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Α΄ εκτελούν ιδίως τις επαγγελματικές εργασίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

β) Μητρώο Β΄: Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων και τη διενέργεια πάσης φύσεως φορτοεκφορτωτικών εργασιών, ανάλογα με την πιστοποιημένη εξειδίκευσή τους. Οι φορτοεκφορτωτές που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Β΄ εκτελούν ιδίως τις επαγγελματικές εργασίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

2. Για την εφαρμογή της διαδικασίας της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του άρθρου πρώτου του N. 4093/2012, ο ενδιαφερόμενος για την ένταξή του σε ένα από τα δύο επίπεδα: Μητρώο Α΄ ή Μητρώο Β΄ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική Διεύθυνση Εργασίας, Διεύθυνση Αμοιβής Εργασίας, Τμήμα Φορτοεκφορτωτών) δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

i) Για την ένταξη στο Μητρώο Α΄ (Εισαγωγικό):
α) Αίτηση – αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιμένος (σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ι και II-A).

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από δημόσια αρχή, με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος:
βα) Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
ββ) Πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
βγ) Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο).
βδ) Υπήκοοι τρίτων χωρών που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 και στους οποίους έχει χορηγηθεί το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα: «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος».

γ) Πιστοποιητικό Υγείας από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Υγείας.

δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για εγκλήματα κατά της ασφαλείας των μεταφορών, σωματεμπορία, λαθρεμπόριο και εγκλήματα κατά της δημόσιας ή της ιδιωτικής περιουσίας. Για τους πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, τους ομογενείς και τους υπηκόους τρίτων χωρών, απαιτείται αντίστοιχο έγγραφο από τη χώρα προέλευσης που να βεβαιώνει τη μη τέλεση των ανωτέρω αδικημάτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία έκδοσης του σχετικού εγγράφου, θα προσκομίζεται βεβαίωση της πρεσβείας της χώρας προέλευσης.

Tα πρόσωπα που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και εγγράφονται στο Μητρώο Α΄ καταρτίζονται – επιμορφώνονται, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε θέματα υγείας και ασφάλειας της φορτοεκφορτωτικής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 391/1989/ΕΚ, όπως αυτοί οι τρόποι και τα μέσα προσδιορίζονται σε σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η σχετική Βεβαίωση παρακολούθησης της κατάρτισης – επιμόρφωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας υποβάλλεται στην ως άνω αναφερόμενη αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εντός 12μήνου από την ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο Α΄.

ii) Για την ένταξη στο Μητρώο Β΄:
α) Οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α΄, υποβάλλουν:
αα) Αίτηση εγγραφής (σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ι και II-Β παρ. (α))

αβ) Αντίγραφο της Βεβαίωσης επιτυχούς επαγγελματικής πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με βάση τις προδιαγραφές που προβλέπονται και προσδιορίζονται σε σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

β) Οι εφοδιασμένοι νομίμως, μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4093/2012, με βιβλιάρια επαγγελματικής ταυτότητας φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιμένος εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Β΄ εφόσον υποβάλλουν:
βα) Αίτηση εγγραφής (σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ι και II-Β παρ. (β))

ββ) Αντίγραφο του βιβλιαρίου επαγγελματικής ταυτότητας ή βεβαίωση του επαγγελματικού σωματείου στο οποίο είναι ή ήταν μέλη.

γ) Όσοι έχουν ήδη αναγγελθεί και έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Επιτροπές Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς ή Λιμένος ή έχει περάσει άπρακτη η τρίμηνη αποκλειστική προθεσμία του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011, εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Β΄ εφόσον υποβάλλουν:
γα) Αίτηση εγγραφής (σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ι και II-Β παρ. (β))

γβ) Βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Λιμένος ή Ξηράς, στην οποία υπέβαλλαν την αναγγελία έναρξης επαγγέλματος ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται η υποβολή της αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Επιτροπή Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων.

δ) Οι απασχολούμενοι ως χειριστές μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης που δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις (β) και (γ) της ανωτέρω παρ. 2 (ii), οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4093/2012 και μέχρι τη στιγμή δημοσίευσης της παρούσης εκτελούσαν φορτοεκφορτωτικές εργασίες, εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Β΄, προσκομίζοντας εκτός από την Αίτηση εγγραφής (σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ι και II-Β παρ. (β)), μια Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου και, αν υπάρχει, σχετική Βεβαίωση Εργοδότη, με τις οποίες να βεβαίωνεται το είδος της προϋπηρεσίας.

ε) Οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές που δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις (β) και (γ) της ανωτέρω παρ. 2 (ii), οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του
Ν. 4093/2012 και μέχρι τη στιγμή δημοσίευσης της παρούσης εκτελούσαν φορτοεκφορτωτικές εργασίες, εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Β΄, εφόσον προσκομίσουν, εκτός από την Αίτηση εγγραφής (σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ι και II-Β παρ. (β)), μια Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου και σχετική Βεβαίωση Εργοδότη, με τις οποίες να βεβαιώνεται το είδος της προϋπηρεσίας και ο χρόνος της, ο οποίος δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατό πενήντα (150) ενσήμων.

3. Σε κάθε δε περίπτωση, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄ ή στο Μητρώο Β΄ που διαθέτουν ή αποκτούν άδεια χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, πέρα των ανωτέρω δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, συνυποβάλλουν αντίγραφο της σχετικής άδειας.

Άρθρο 4
Διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης φορτοεκφορτωτή – Όροι έκπτωσης
1. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις δύναται να υποβάλουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή την Αίτηση – αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος φορτοεκφορτωτή (Μητρώο Α΄) ή Αίτηση εγγραφής (Μητρώο Β΄) και να επισυνάψουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά.

2. Μετά την υποβολή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών η Υπηρεσία προχωρεί στην εξέτασή τους και σε περίπτωση πληρότητάς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, εγγράφει τον ενδιαφερόμενο στο αντίστοιχο επίπεδο του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών και εκδίδει σχετική Βεβαίωση εγγραφής φορτοεκφορτωτή στο Μητρώο Α΄, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αναγγελίας και της κατάθεσης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Το περιεχόμενο και ο τύπος της Βεβαίωσης καθορίζεται στο Υπόδειγμα ΙΙΙ. Προκειμένου το δυναμικό του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών να αναθεωρείται περιοδικά, η Βεβαίωσης εγγραφής φορτοεκφορτωτή στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών έχει διάρκεια ισχύος τα πέντε (5) έτη και μετά τη λήξη της ανανεώνεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2(i) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

3. Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η Υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο αιτιολογημένα ότι δεν εγγράφεται στο αντίστοιχο επίπεδο του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών και επομένως δεν μπορεί να ασκήσει νόμιμα το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή.

4. Οι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών διαγράφονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν δεν έχει προσκομισθεί, εντός προθεσμίας 13 μηνών, από την ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο Α΄, το πιστοποιητικό υγείας και ασφάλειας,
β) όταν εκλείψει κάποια από τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (γ) και (δ) της παρ. 2(i) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5
Σύστημα διαχείρισης πληροφοριακών στοιχείων
1. Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Μητρώο Α΄ και Μητρώο Β΄) αποτελεί μια βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία όσων πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη περίπτωση 4.β.(αα) και 4.β.β) της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

2. Στο ως άνω Μητρώο καταχωρούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Ο Αριθμός Μητρώου Φορτοεκφορτωτή (Α.Μ.Φ.)
β) Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο.
γ) Η υπηκοότητα.
δ) Ο αριθμός Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου, τα στοιχεία του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) και της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με τις διακρίσεις στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.
ε) Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορτοεκφορτωτή.
στ) Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
ζ) Η διεύθυνση κατοικίας, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
η) Πληροφόρηση αν είναι σε επίπεδο Μητρώου Α΄ ή Μητρώου Β΄.
θ) Πληροφόρηση αν κατέχει άδεια χειρισμού μηχανήματος ή οχήματος και το είδος της άδειας.
ι) Πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης που έχει ολοκληρώσει.

3. Στα φυσικά πρόσωπα που δίνουν ανακριβή στοιχεία προκειμένου να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών ή που διαθέτουν πλαστές Βεβαιώσεις, ισχύουν τα κατά την κείμενη νομοθεσία αναλογούντα και επιβαλλόμενα.

4. Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών λειτουργεί και ηλεκτρονικά από 15.4.2013. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν και ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής σε επίπεδο Μητρώου Α΄ ή Μητρώου Β΄ και να ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με την εξέλιξη της αιτήσεως τους και τις όποιες μεταβολές προκύψουν.

5. Στην ηλεκτρονική εκδοχή του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών έχουν πρόσβαση οι ελεγκτικές αρχές της χώρας, προκειμένου να υποστηρίζονται οι διενεργούμενοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις για τη διασφάλιση της νομιμότητας.

Άρθρο 6
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης αυτής τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (Υποδείγματα Ι, ΙΙΑ, ΙΙΒ και ΙΙΙ).

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις – Υλοποίηση
Η υπ’ αριθμ. 9289/299/28-3-2013 (ΦΕΚ Β΄ 750/1.4.2013) κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καταργείται.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΗΤΡΩΟ Α΄: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ – ΛΙΜΕΝΟΣ
Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων, πλην των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων, και εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης και της διενέργειας εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών.
Ο φορτοεκφορτωτής Μητρώου Α΄ εκτελεί ιδίως τις ακόλουθες εργασίες:
1. Εκτελεί φορτοεκφορτωτικές εργασίες χειρονακτικά ή/και με χρήση εργαλείων φορτοεκφόρτωσης.
1.1 Διενεργεί τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και φορτίων χύδην ή συσκευασμένων φορτίων (σε σάκους, κιβώτια, δέματα ή άλλο).
1.2 Μεταφέρει και τοποθετεί εμπορεύματα στα μεταφορικά μέσα και στις αποθήκες.
1.3 Φορτοεκφορτώνει φορτία με χρήση μεταφορικού ιμάντα ή σωληνώσεων στους χερσαίους χώρους εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης.
1.4 Μεταφέρει και τοποθετεί εφόδια των μεταφορικών μέσων.
1.5 Τακτοποιεί και στερεώνει τα εμπορεύματα στις αποθήκες και στα χερσαία μεταφορικά μέσα.
1.6 Στοιβάζει-αποστοιβάζει και ασφαλίζει τα εμπορεύματα σε αποθήκες και σε χερσαία μεταφορικά μέσα.
1.7 Λύνει/δένει τροχοφόρα οχήματα σε χερσαίους χώρους εναπόθεσης ή σε χερσαία μεταφορικά μέσα.
1.8 Ασφαλίζει και απασφαλίζει εμπορευματοκιβώτια στους χερσαίους χώρους εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης.
1.9 Οδηγεί και χειρίζεται οχήματα για τα οποία απαιτείται επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης για να τοποθετήσει και να μεταφέρει τα εμπορεύματα στους χερσαίους χώρους εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης.
2. Εκτελεί την ενσάκιση, ζύγιση, ταξινόμηση και διαλογή των εμπορευμάτων.
2.1 Συσκευάζει σε σακιά ή κιβώτια χύδην φορτία ή άλλα εμπορεύματα.
2.2 Επιλέγει τα εμπορεύματα στους χερσαίους χώρους και τα εναποθέτει στο κατάλληλο σημείο.
2.3 Διαλέγει και ταξινομεί τα εμπορεύματα και τα φορτία στους χερσαίους χώρους εναπόθεσης ή αποθήκευσης.
2.4 Ταξινομεί το εμπόρευμα ανάλογα με το είδος και το βάρος του.
2.5 Εκτελεί τη ζύγιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων.
2.6 Καθαρίζει τον χώρο.
3. Αναλαμβάνει τις αχθοφορικές εργασίες.
3.1 Μεταφέρει και τοποθετεί τις αποσκευές των επιβατών στα μεταφορικά μέσα και στις αποθήκες φύλαξης αποσκευών.
3.2 Μεταφέρει άτομα που χρήζουν βοήθειας κατά την από-επιβίβαση τους σε μεταφορικά μέσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΜΗΤΡΩΟ Β΄: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ – ΛΙΜΕΝΟΣ
Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων και τη διενέργεια πάσης φύσεως φορτοεκφορτωτικών εργασιών, ανάλογα με την πιστοποιημένη εξειδίκευσή του. Ο φορτοεκφορτωτής Μητρώου Β΄ εκτελεί τις εργασίες που εμπίπτουν στο Μητρώο Α’ και ιδίως τις ακόλουθες επιπλέον εργασίες:
1. Χειρίζεται μηχανήματα ή οχήματα ή μηχανολογικό εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης για τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και τακτοποίηση των εμπορευμάτων.
1.1 Χειρίζεται ανυψωτικά μηχανήματα για να μεταφέρει και να τοποθετήσει εμπορεύματα σε πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα ή σε καθορισμένους χερσαίους χώρους.
1.2 Χειρίζεται μηχανήματα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container) για να φορτώσει τα εμπορεύματα σε φορτηγά.
1.3 Χειρίζεται γερανό και περονοφόρο (clark) για την πλήρωση ή εκκένωση εμπορευματοκιβωτίων, για τη μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων και για την τοποθέτηση εμπορευμάτων σε χερσαίους χώρους εναπόθεσης και αποθήκες.
1.4 Χειρίζεται μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου (σιλό).
1.5 Χειρίζεται μηχανήματα για την μεταφορά των εμπορευμάτων μέσα στο πλοίο.
1.6 Χειρίζεται το γερανό του πλοίου για να τοποθετήσει το εμπόρευμα στο αμπάρι του πλοίου.
2. Διενεργεί τη φορτοεκφόρτωση και την ασφάλιση των εμπορευμάτων.
2.1 Φορτοεκφορτώνει οχληρά, ειδικά ή επικίνδυνα φορτία που απαιτούν ειδικό χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας.
2.2 Συνδέει και αποσυνδέει τα εμπορεύματα στον γερανό.
2.3 Καθοδηγεί τον χειριστή του γερανού για να τοποθετήσει το εμπόρευμα σε καθορισμένο σημείο.
2.4 Φορτοεκφορτώνει φορτία με χρήση μεταφορικού ιμάντα ή σωληνώσεων μέσα σε πλοία.
2.5 Συνδέει και αποσυνδέει σωληνώσεις μεταφοράς υγρών φορτίων συστημάτων του δεξαμενόπλοιου.
2.6 Διενεργεί το σύνολο των φορτοεκφορτωτικών εργασιών κύτους πλοίου.
2.7 Χειρίζεται νταλίκες για να τοποθετήσει και να μεταφέρει τα εμπορεύματα.
2.8 Στοιβάζει, αποστοιβάζει, τακτοποιεί και ασφαλίζει εμπορεύματα παντός τύπου στα μεταφορικά μέσα.
2.9 Ασφαλίζει και απασφαλίζει τα εμπορευματοκιβώτια πάνω στα πλοία και τα ειδικά ή επικίνδυνα φορτία πάνω σε όλα τα μεταφορικά μέσα και στους χερσαίους χώρους εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης.
2.10 Διαλέγει και ταξινομεί τα συμβατικά φορτία.
2.11 Λύνει/δένει τροχοφόρα οχήματα στα χερσαία μεταφορικά μέσα.
3. Επιμελείται και εκτελεί την από ξηράς καβοδεσία των πλοίων.
3.1 Συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για την ασφαλή πρόσδεση ή λύση του πλοίου.
3.2 Διευκολύνει την από θαλάσσης καβόδεση και εκτελεί τις συμπληρωματικές εργασίες της καβόδεσης.
3.3 Τοποθετεί ή αφαιρεί τους τάκους από τα οχήματα εντός του πλοίου (έχμαση οχημάτων από πλοίο).

 

Αριθ. Οικ. 27953/1745 – ΦΕΚ Β 2122 – 28.08.2013
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών – καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και ιδίως του άρθρου 90
2. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α΄160).
3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ’ αριθ. 22365/97/05-07-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1667) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου».
5. Τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ΦΕΚ Α΄32).
6. Το άρθρο 4 παράγραφος 16 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 14).
7. Τα εδάφια 4 και 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 «Ρυθμίσεις για το Επάγγελμα του Φορτοεκφορτωτή, τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης, τα Ιδιωτικά Γραφεία Εύρεσης Εργασίας για την Εφαρμογή των Νόμων 3919/2011 και 4038/ 2012, του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013?2016 ? Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013?2016» (ΦΕΚ Α΄ 222).
8. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01?10?2002 (ΦΕΚ Β΄1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».
9. Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους –Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).
10. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.
11. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1334) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε εκτέλεση του άρθρου 6 του Ν. 3844/ 2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).
12. Την παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 88)
13. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
14. Την υπ’ αριθ. 14366/416/9-5-2013 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών – καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος» (ΦΕΚ 1110/Β/9.5.2013).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΜΗΤΡΩΟ Β΄: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ-ΛΙΜΕΝΟΣ και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ, του άρθρου 6 της Υπουργικής Απόφασης αριθ. 14366/416/9-5-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1110) εξειδικεύονται με το προσαρτώμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ της παρούσας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΗΤΡΩΟ Β΄: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ – ΛΙΜΕΝΟΣ
Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων και τη διενέργεια πάσης φύσεως φορτοεκφορτωτικών εργασιών, ανάλογα με την πιστοποιημένη εξειδίκευσή του. Ο φορτοεκφορτωτής Μητρώου Β΄ εκτελεί τις εργασίες που εμπίπτουν στο Μητρώο Α΄ και ιδίως τις ακόλουθες επιπλέον εργασίες:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ (Εργασίες που εκτελούνται από φορτοεκφορτωτές Λιμένος ή Ξηράς που είναι χειριστές μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης εφοδιασμένοι με την αντίστοιχη άδεια χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης).
1. Χειρίζεται μηχανήματα ή οχήματα ή μηχανολογικό εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης για τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και τακτοποίηση των εμπορευμάτων.
1.1 Χειρίζεται ανυψωτικά μηχανήματα για να μεταφέρει και να τοποθετήσει εμπορεύματα σε πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα ή σε καθορισμένους χερσαίους χώρους.
1.2 Χειρίζεται μηχανήματα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container) για να φορτώσει τα εμπορεύματα σε φορτηγά.
1.3 Χειρίζεται γερανό και περονοφόρο (clark) για την πλήρωση ή εκκένωση εμπορευματοκιβωτίων, για τη μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων και για την τοποθέτηση εμπορευμάτων σε χερσαίους χώρους εναπόθεσης και αποθήκες.
1.4 Χειρίζεται μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου (σιλό).
1.5 Χειρίζεται μηχανήματα για την μεταφορά των εμπορευμάτων μέσα στο πλοίο.
1.6 Χειρίζεται το γερανό του πλοίου για να τοποθετήσει το εμπόρευμα στο αμπάρι του πλοίου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ (Εργασίες που εκτελούνται από φορτοεκφορτωτές Λιμένος ή Ξηράς που δεν είναι χειριστές μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης)
1. Διενεργεί τη φορτοεκφόρτωση και την ασφάλιση των εμπορευμάτων.
1.1 Φορτοεκφορτώνει οχληρά, ειδικά ή επικίνδυνα φορτία που απαιτούν ειδικό χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας.
1.2 Συνδέει και αποσυνδέει τα εμπορεύματα στον γερανό.
1.3 Καθοδηγεί τον χειριστή του γερανού για να τοποθετήσει το εμπόρευμα σε καθορισμένο σημείο.
1.4 Φορτοεκφορτώνει φορτία με χρήση μεταφορικού ιμάντα ή σωληνώσεων μέσα σε πλοία.
1.5 Συνδέει και αποσυνδέει σωληνώσεις μεταφοράς υγρών φορτίων συστημάτων του δεξαμενόπλοιου.
1.6 Διενεργεί το σύνολο των φορτοεκφορτωτικών εργασιών κύτους πλοίου.
1.7 Χειρίζεται νταλίκες για να τοποθετήσει και να μεταφέρει τα εμπορεύματα.
1.8 Στοιβάζει, αποστοιβάζει, τακτοποιεί και ασφαλίζει εμπορεύματα παντός τύπου στα μεταφορικά μέσα.
1.9 Ασφαλίζει και απασφαλίζει τα εμπορευματοκιβώτια πάνω στα πλοία και τα ειδικά ή επικίνδυνα φορτία πάνω σε όλα τα μεταφορικά μέσα και στους χερσαίους χώρους εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης.
1.10 Διαλέγει και ταξινομεί τα συμβατικά φορτία.
1.11 Λύνει/δένει τροχοφόρα οχήματα στα χερσαία μεταφορικά μέσα.
2. Επιμελείται και εκτελεί την από ξηράς καβοδεσία των πλοίων.
2.1 Συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για την ασφαλή πρόσδεση ή λύση του πλοίου.
2.2 Διευκολύνει την από θαλάσσης καβόδεση και εκτελεί τις συμπληρωματικές εργασίες της καβόδεσης.
2.3 Τοποθετεί ή αφαιρεί τους τάκους από τα οχήματα εντός του πλοίου (έχμαση οχημάτων από πλοίο).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Αριθμ. 14366/416

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών – καθορισμός δικαιο­λογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που, κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και ιδίως του άρθρου 90.
2. Του άρθρου 6 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε­σιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α΄ 160).
3. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ’ αριθ. 14362/20/18-7-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2166) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο».
5. Των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ΦΕΚ Α΄ 32).
6. Το άρθρο 4 παράγραφος 16 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 14).
7. Των εδαφίων 4 και 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 «Ρυθμίσεις για το Επάγγελμα του Φορτοεκφορτωτή, τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης, τα Ιδιωτικά Γραφεία Εύρεσης Εργασίας για την Εφαρμογή των
Ν. 3919/2011 και 4038/ 2012, του άρθρου πρώτου του
Ν. 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013?2016 ? Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013?2016» (ΦΕΚ Α΄ 222).
8. Της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01?10?2002 (ΦΕΚ Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».
9. Του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους –Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).
10. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.
11. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1334) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε εκτέλεση του άρθρου 6 του Ν. 3844/ 2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).
12. Της παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 88).
13. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
14. Την υπ’ αριθμ. 9289/299/28.3.2013 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών – καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος» (ΦΕΚ 750/Β΄/1.4.2013).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοείται ως:
α) «φορτοεκφορτωτικές εργασίες»: κάθε εργασία που αφορά τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς του φορτίου από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο μεταφορικό μέσο ή στον χώρο εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης και αντίστροφα, όπως φόρτωση, εκφόρτωση, στοιβασία, αποστοιβασία, ασφάλιση, πρόσδεση, ανάρτηση, διαλογή, ταξινόμηση, ζύγιση και λοιπές βοηθητικές εργασίες που συνδέονται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης.
β) «εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες»: οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε μεγάλο ύψος, οι εργασίες κύτους πλοίου, οι εργασίες σύνδεσης/αποσύνδεσης φορτοεκφόρτωσης σε γερανούς, η καθοδήγηση χειριστών γερανού, η εργασία σημειωτή φορτίων και λοιπές εργασίες που συνδέονται με τη φορτοεκφόρτωση που ενέχουν υψηλό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος ή ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της καβόδεσης πλοίων και σκαφών.
γ) «ειδικά ή επικίνδυνα φορτία»: τα φορτία που για τη διακίνησή τους απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας, η εφαρμογή ειδικών τεχνικών ή/και η χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού για το χειρισμό τους κατά τη μεταφορά, τη φορτοεκφόρτωση και τη στοιβασία τους, προκειμένου να διασφαλίζονται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των Διεθνών Κανονισμών περί ασφάλειας των μεταφορών, προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, όπως ισχύουν κάθε φορά. Τα φορτία που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των Διεθνών Κανονισμών που διέπουν τον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής – Εξαιρέσεις
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε όλες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες ξηράς – λιμένος, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς και στοιβασίας των εμπορευμάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, που διενεργούνται από εργαζόμενους που είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών.
2. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες φορτοεκφορτωτικών εργασιών:
α) φορτώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, λιπασμάτων, γεωργικών εφοδίων ή άλλων ειδών που ανήκουν στους παραγωγούς από τους τόπους παραγωγής προς χώρους αποθήκευσης για λογαριασμό των παραγωγών,
β) φορτώσεις ή εκφορτώσεις ειδών σε χώρους βιομηχανικής παραγωγής.
3. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις από νομικά πρόσωπα που παρείχαν πριν τη δημοσίευση του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) όπως ισχύει, ως παραχωρησιούχοι ή πάροχοι αυτών λιμενικές υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, εφόσον διατίθεται και συνεχίζει να υφίσταται σύστημα εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας του μόνιμου προσωπικού ή τυχόν συνεργαζόμενων με σύμβαση έργου, που διενεργείται από αναγνωρισμένο φορέα. Οι εργαζόμενοι των παραπάνω νομικών προσώπων και μόνον εφόσον διατηρείται σε ισχύ σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου, θεωρούνται κατά περίπτωση ισοδύναμοι με τους αναφερόμενους στην παράγραφο ΙΑ 7.4 του
Ν. 4093/2012 του παρόντος για την άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.
Άρθρο 3
Διαδικασία ένταξης
στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών
1. Στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας, δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, που λειτουργεί ως δημόσιος κόμβος πιστοποίησης των προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή. Ειδικότερα το Εθνικό Μητρώο φορτοεκφορτωτών περιλαμβάνει δύο (2) επίπεδα:
α) Μητρώο Α΄ (Εισαγωγικό): Φορτοεκφορτωτές που εκτελούν φορτοεκφορτωτικές εργασίες για το χειρισμό όλων των φορτίων, εξαιρουμένων των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης και της διενέργειας εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών. Οι φορτοεκφορτωτές που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Α΄ εκτελούν ιδίως τις επαγγελματικές εργασίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
β) Μητρώο Β΄: Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων και τη διενέργεια πάσης φύσεως φορτοεκφορτωτικών εργασιών, ανάλογα με την πιστοποιημένη εξειδίκευσή τους. Οι φορτοεκφορτωτές που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Β΄ εκτελούν ιδίως τις επαγγελματικές εργασίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
2. Για την εφαρμογή της διαδικασίας της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του άρθρου πρώτου του N. 4093/2012, ο ενδιαφερόμενος για την ένταξή του σε ένα από τα δύο επίπεδα: Μητρώο Α΄ ή Μητρώο Β΄ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική Διεύθυνση Εργασίας, Διεύθυνση Αμοιβής Εργασίας, Τμήμα Φορτοεκφορτωτών) δικαιολογητικά, ως ακολούθως:
i) Για την ένταξη στο Μητρώο Α΄ (Εισαγωγικό):
α) Αίτηση – αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιμένος (σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ι και II-A).
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από δημόσια αρχή, με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος:
βα) Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
ββ) Πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
βγ) Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο).
βδ) Υπήκοοι τρίτων χωρών που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 και στους οποίους έχει χορηγηθεί το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα: «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος».
γ) Πιστοποιητικό Υγείας από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Υγείας.
δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για εγκλήματα κατά της ασφαλείας των μεταφορών, σωματεμπορία, λαθρεμπόριο και εγκλήματα κατά της δημόσιας ή της ιδιωτικής περιουσίας. Για τους πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, τους ομογενείς και τους υπηκόους τρίτων χωρών, απαιτείται αντίστοιχο έγγραφο από τη χώρα προέλευσης που να βεβαιώνει τη μη τέλεση των ανωτέρω αδικημάτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία έκδοσης του σχετικού εγγράφου, θα προσκομίζεται βεβαίωση της πρεσβείας της χώρας προέλευσης.
Tα πρόσωπα που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και εγγράφονται στο Μητρώο Α΄ καταρτίζονται – επιμορφώνονται, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε θέματα υγείας και ασφάλειας της φορτοεκφορτωτικής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 391/1989/ΕΚ, όπως αυτοί οι τρόποι και τα μέσα προσδιορίζονται σε σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η σχετική Βεβαίωση παρακολούθησης της κατάρτισης – επιμόρφωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας υποβάλλεται στην ως άνω αναφερόμενη αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εντός 12μήνου από την ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο Α΄.
ii) Για την ένταξη στο Μητρώο Β΄:
α) Οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α΄, υποβάλλουν:
αα) Αίτηση εγγραφής (σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ι και II-Β παρ. (α))
αβ) Αντίγραφο της Βεβαίωσης επιτυχούς επαγγελματικής πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με βάση τις προδιαγραφές που προβλέπονται και προσδιορίζονται σε σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου.
β) Οι εφοδιασμένοι νομίμως, μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4093/2012, με βιβλιάρια επαγγελματικής ταυτότητας φορτοεκφορτωτή ξηράς ή λιμένος εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Β΄ εφόσον υποβάλλουν:
βα) Αίτηση εγγραφής (σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ι και II-Β παρ. (β))
ββ) Αντίγραφο του βιβλιαρίου επαγγελματικής ταυτότητας ή βεβαίωση του επαγγελματικού σωματείου στο οποίο είναι ή ήταν μέλη.
γ) Όσοι έχουν ήδη αναγγελθεί και έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Επιτροπές Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς ή Λιμένος ή έχει περάσει άπρακτη η τρίμηνη αποκλειστική προθεσμία του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011, εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Β΄ εφόσον υποβάλλουν:
γα) Αίτηση εγγραφής (σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ι και II-Β παρ. (β))
γβ) Βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Λιμένος ή Ξηράς, στην οποία υπέβαλλαν την αναγγελία έναρξης επαγγέλματος ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται η υποβολή της αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Επιτροπή Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων.
δ) Οι απασχολούμενοι ως χειριστές μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης που δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις (β) και (γ) της ανωτέρω παρ. 2 (ii), οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4093/2012 και μέχρι τη στιγμή δημοσίευσης της παρούσης εκτελούσαν φορτοεκφορτωτικές εργασίες, εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Β΄, προσκομίζοντας εκτός από την Αίτηση εγγραφής (σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ι και II-Β παρ. (β)), μια Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου και, αν υπάρχει, σχετική Βεβαίωση Εργοδότη, με τις οποίες να βεβαίωνεται το είδος της προϋπηρεσίας.
ε) Οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές που δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις (β) και (γ) της ανωτέρω παρ. 2 (ii), οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του
Ν. 4093/2012 και μέχρι τη στιγμή δημοσίευσης της παρούσης εκτελούσαν φορτοεκφορτωτικές εργασίες, εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Β΄, εφόσον προσκομίσουν, εκτός από την Αίτηση εγγραφής (σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ι και II-Β παρ. (β)), μια Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου και σχετική Βεβαίωση Εργοδότη, με τις οποίες να βεβαιώνεται το είδος της προϋπηρεσίας και ο χρόνος της, ο οποίος δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατό πενήντα (150) ενσήμων.
3. Σε κάθε δε περίπτωση, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄ ή στο Μητρώο Β΄ που διαθέτουν ή αποκτούν άδεια χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, πέρα των ανωτέρω δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, συνυποβάλλουν αντίγραφο της σχετικής άδειας.
Άρθρο 4
Διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης φορτοεκφορτωτή – Όροι έκπτωσης
1. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις δύναται να υποβάλουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή την Αίτηση – αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος φορτοεκφορτωτή (Μητρώο Α΄) ή Αίτηση εγγραφής (Μητρώο Β΄) και να επισυνάψουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά.
2. Μετά την υποβολή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών η Υπηρεσία προχωρεί στην εξέτασή τους και σε περίπτωση πληρότητάς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, εγγράφει τον ενδιαφερόμενο στο αντίστοιχο επίπεδο του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών και εκδίδει σχετική Βεβαίωση εγγραφής φορτοεκφορτωτή στο Μητρώο Α΄, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αναγγελίας και της κατάθεσης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Το περιεχόμενο και ο τύπος της Βεβαίωσης καθορίζεται στο Υπόδειγμα ΙΙΙ. Προκειμένου το δυναμικό του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών να αναθεωρείται περιοδικά, η Βεβαίωσης εγγραφής φορτοεκφορτωτή στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών έχει διάρκεια ισχύος τα πέντε (5) έτη και μετά τη λήξη της ανανεώνεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2(i) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.
3. Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η Υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο αιτιολογημένα ότι δεν εγγράφεται στο αντίστοιχο επίπεδο του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών και επομένως δεν μπορεί να ασκήσει νόμιμα το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή.
4. Οι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών διαγράφονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν δεν έχει προσκομισθεί, εντός προθεσμίας 13 μηνών, από την ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο Α΄, το πιστοποιητικό υγείας και ασφάλειας,
β) όταν εκλείψει κάποια από τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (γ) και (δ) της παρ. 2(i) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 5
Σύστημα διαχείρισης πληροφοριακών στοιχείων
1. Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Μητρώο Α΄ και Μητρώο Β΄) αποτελεί μια βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία όσων πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη περίπτωση 4.β.(αα) και 4.β.β) της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.
2. Στο ως άνω Μητρώο καταχωρούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Ο Αριθμός Μητρώου Φορτοεκφορτωτή (Α.Μ.Φ.)
β) Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο.
γ) Η υπηκοότητα.
δ) Ο αριθμός Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου, τα στοιχεία του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) και της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με τις διακρίσεις στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.
ε) Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορτοεκφορτωτή.
στ) Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
ζ) Η διεύθυνση κατοικίας, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
η) Πληροφόρηση αν είναι σε επίπεδο Μητρώου Α΄ ή Μητρώου Β΄.
θ) Πληροφόρηση αν κατέχει άδεια χειρισμού μηχανήματος ή οχήματος και το είδος της άδειας.
ι) Πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης που έχει ολοκληρώσει.
3. Στα φυσικά πρόσωπα που δίνουν ανακριβή στοιχεία προκειμένου να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών ή που διαθέτουν πλαστές Βεβαιώσεις, ισχύουν τα κατά την κείμενη νομοθεσία αναλογούντα και επιβαλλόμενα.
4. Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών λειτουργεί και ηλεκτρονικά από 15.4.2013. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν και ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής σε επίπεδο Μητρώου Α΄ ή Μητρώου Β΄ και να ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με την εξέλιξη της αιτήσεως τους και τις όποιες μεταβολές προκύψουν.
5. Στην ηλεκτρονική εκδοχή του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών έχουν πρόσβαση οι ελεγκτικές αρχές της χώρας, προκειμένου να υποστηρίζονται οι διενεργούμενοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις για τη διασφάλιση της νομιμότητας.
Άρθρο 6
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης αυτής τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (Υποδείγματα Ι, ΙΙΑ, ΙΙΒ και ΙΙΙ).
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις – Υλοποίηση
Η υπ’ αριθμ. 9289/299/28-3-2013 (ΦΕΚ Β΄ 750/1.4.2013) κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καταργείται.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΗΤΡΩΟ Α΄: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ – ΛΙΜΕΝΟΣ
Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων, πλην των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων, και εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης και της διενέργειας εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών.
Ο φορτοεκφορτωτής Μητρώου Α΄ εκτελεί ιδίως τις ακόλουθες εργασίες:
1. Εκτελεί φορτοεκφορτωτικές εργασίες χειρονακτικά ή/και με χρήση εργαλείων φορτοεκφόρτωσης.
1.1 Διενεργεί τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και φορτίων χύδην ή συσκευασμένων φορτίων (σε σάκους, κιβώτια, δέματα ή άλλο).
1.2 Μεταφέρει και τοποθετεί εμπορεύματα στα μεταφορικά μέσα και στις αποθήκες.
1.3 Φορτοεκφορτώνει φορτία με χρήση μεταφορικού ιμάντα ή σωληνώσεων στους χερσαίους χώρους εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης.
1.4 Μεταφέρει και τοποθετεί εφόδια των μεταφορικών μέσων.
1.5 Τακτοποιεί και στερεώνει τα εμπορεύματα στις αποθήκες και στα χερσαία μεταφορικά μέσα.
1.6 Στοιβάζει-αποστοιβάζει και ασφαλίζει τα εμπορεύματα σε αποθήκες και σε χερσαία μεταφορικά μέσα.
1.7 Λύνει/δένει τροχοφόρα οχήματα σε χερσαίους χώρους εναπόθεσης ή σε χερσαία μεταφορικά μέσα.
1.8 Ασφαλίζει και απασφαλίζει εμπορευματοκιβώτια στους χερσαίους χώρους εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης.
1.9 Οδηγεί και χειρίζεται οχήματα για τα οποία απαιτείται επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης για να τοποθετήσει και να μεταφέρει τα εμπορεύματα στους χερσαίους χώρους εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης.
2. Εκτελεί την ενσάκιση, ζύγιση, ταξινόμηση και διαλογή των εμπορευμάτων.
2.1 Συσκευάζει σε σακιά ή κιβώτια χύδην φορτία ή άλλα εμπορεύματα.
2.2 Επιλέγει τα εμπορεύματα στους χερσαίους χώρους και τα εναποθέτει στο κατάλληλο σημείο.
2.3 Διαλέγει και ταξινομεί τα εμπορεύματα και τα φορτία στους χερσαίους χώρους εναπόθεσης ή αποθήκευσης.
2.4 Ταξινομεί το εμπόρευμα ανάλογα με το είδος και το βάρος του.
2.5 Εκτελεί τη ζύγιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων.
2.6 Καθαρίζει τον χώρο.
3. Αναλαμβάνει τις αχθοφορικές εργασίες.
3.1 Μεταφέρει και τοποθετεί τις αποσκευές των επιβατών στα μεταφορικά μέσα και στις αποθήκες φύλαξης αποσκευών.
3.2 Μεταφέρει άτομα που χρήζουν βοήθειας κατά την από-επιβίβαση τους σε μεταφορικά μέσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΜΗΤΡΩΟ Β΄: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ – ΛΙΜΕΝΟΣ
Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων και τη διενέργεια πάσης φύσεως φορτοεκφορτωτικών εργασιών, ανάλογα με την πιστοποιημένη εξειδίκευσή του. Ο φορτοεκφορτωτής Μητρώου Β΄ εκτελεί τις εργασίες που εμπίπτουν στο Μητρώο Α’ και ιδίως τις ακόλουθες επιπλέον εργασίες:
1. Χειρίζεται μηχανήματα ή οχήματα ή μηχανολογικό εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης για τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και τακτοποίηση των εμπορευμάτων.
1.1 Χειρίζεται ανυψωτικά μηχανήματα για να μεταφέρει και να τοποθετήσει εμπορεύματα σε πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα ή σε καθορισμένους χερσαίους χώρους.
1.2 Χειρίζεται μηχανήματα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container) για να φορτώσει τα εμπορεύματα σε φορτηγά.
1.3 Χειρίζεται γερανό και περονοφόρο (clark) για την πλήρωση ή εκκένωση εμπορευματοκιβωτίων, για τη μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων και για την τοποθέτηση εμπορευμάτων σε χερσαίους χώρους εναπόθεσης και αποθήκες.
1.4 Χειρίζεται μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου (σιλό).
1.5 Χειρίζεται μηχανήματα για την μεταφορά των εμπορευμάτων μέσα στο πλοίο.
1.6 Χειρίζεται το γερανό του πλοίου για να τοποθετήσει το εμπόρευμα στο αμπάρι του πλοίου.
2. Διενεργεί τη φορτοεκφόρτωση και την ασφάλιση των εμπορευμάτων.
2.1 Φορτοεκφορτώνει οχληρά, ειδικά ή επικίνδυνα φορτία που απαιτούν ειδικό χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας.
2.2 Συνδέει και αποσυνδέει τα εμπορεύματα στον γερανό.
2.3 Καθοδηγεί τον χειριστή του γερανού για να τοποθετήσει το εμπόρευμα σε καθορισμένο σημείο.
2.4 Φορτοεκφορτώνει φορτία με χρήση μεταφορικού ιμάντα ή σωληνώσεων μέσα σε πλοία.
2.5 Συνδέει και αποσυνδέει σωληνώσεις μεταφοράς υγρών φορτίων συστημάτων του δεξαμενόπλοιου.
2.6 Διενεργεί το σύνολο των φορτοεκφορτωτικών εργασιών κύτους πλοίου.
2.7 Χειρίζεται νταλίκες για να τοποθετήσει και να μεταφέρει τα εμπορεύματα.
2.8 Στοιβάζει, αποστοιβάζει, τακτοποιεί και ασφαλίζει εμπορεύματα παντός τύπου στα μεταφορικά μέσα.
2.9 Ασφαλίζει και απασφαλίζει τα εμπορευματοκιβώτια πάνω στα πλοία και τα ειδικά ή επικίνδυνα φορτία πάνω σε όλα τα μεταφορικά μέσα και στους χερσαίους χώρους εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης.
2.10 Διαλέγει και ταξινομεί τα συμβατικά φορτία.
2.11 Λύνει/δένει τροχοφόρα οχήματα στα χερσαία μεταφορικά μέσα.
3. Επιμελείται και εκτελεί την από ξηράς καβοδεσία των πλοίων.
3.1 Συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για την ασφαλή πρόσδεση ή λύση του πλοίου.
3.2 Διευκολύνει την από θαλάσσης καβόδεση και εκτελεί τις συμπληρωματικές εργασίες της καβόδεσης.
3.3 Τοποθετεί ή αφαιρεί τους τάκους από τα οχήματα εντός του πλοίου (έχμαση οχημάτων από πλοίο).