Ηλεκτρονική υπογραφή πολιτών για συναλλαγές με ΚΕΠ και τράπεζες

Χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στις συναλλαγές φυσικών προσώπων με τα ΚΕΠ και με πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα

 

Νόμος 4961/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 146/27.07.2022
Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 90
Χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα – Τροποποίηση άρθρου 33 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 54 ν. 4821/2021

1. Στο άρθρο 33 του ν. 4821/2021 (Α’ 134) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται ο τίτλος με την προσθήκη των λέξεων «και με πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα», β) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 33 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 33
Χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στις συναλλαγές φυσικών προσώπων με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και με πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα

1. Η υπογραφή αιτήσεων και άλλων εγγράφων προς διεκπεραίωση στα Κ.Ε.Π. μπορεί να γίνεται με χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στο έγγραφο, η οποία αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπόν αυτόν επέχει την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή φυσικού προσώπου. Ως ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή λογίζεται η ιδιόχειρη υπογραφή που τίθεται με φυσική παρουσία του υπογράφοντος σε επιφάνεια καταγραφής (tablet) με χρήση γραφίδας.

2. Σε περίπτωση εκτύπωσης εγγράφων με ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή της παρ. 1 ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).

3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και για τις ψηφιοποιημένες ιδιόχειρες υπογραφές που τίθενται επί κάθε είδους εγγράφου με το οποίο πραγματοποιείται συναλλαγή εντός καταστήματος πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά την έννοια των περ. 1 και 26 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (L 176), αντίστοιχα, με φυσική παρουσία του υπογράφοντος.»

2. Στο άρθρο 54 του ν. 4821/2021 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 στη χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στις συναλλαγές με λοιπούς φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

 

Σχετικά: Ηλεκτρονική ιδιόχειρη υπογραφή των πολιτών

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης