Ηλεκτρονική ιδιόχειρη υπογραφή των πολιτών για τις συναλλαγές με τα ΚΕΠ

myPhoto. Ηλεκτρονική ιδιόχειρη υπογραφή των πολιτών για τις συναλλαγές με τα ΚΕΠ

προς υπογραφή αιτήσεων και άλλων εγγράφων

 

Με διατάξεις του νόμου 4821/2021 δημιουργείται η ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto», που έχει ως αντικείμενο τη μεταφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευσηα) ψηφιακών φωτογραφιών  και  β) της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου, στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) 

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 4821/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 134/31.07.2021
Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 32
Ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto»

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει και παρέχει την ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto», η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έχει ως αντικείμενο τη μεταφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευση:

α) ψηφιακών φωτογραφιών

και

β) της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου, στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Η ψηφιακή υπηρεσία έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη χρήση των ως άνω ψηφιακών αρχείων, όπως αυτά μεταφορτώνονται στο G-Cloud από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς του δημόσιου τομέα, κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, όταν για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ενδιαφερομένων απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή η υπογραφή.

Η είσοδος στην ψηφιακή υπηρεσία πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (TAXISnet) του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

2. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της παρ. 1 παρέχεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο η δυνατότητα να αποθηκεύσει, να ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα ψηφιακά αρχεία που το αφορούν, εφόσον προηγουμένως συσχετίσει τα αρχεία αυτά με βασικά στοιχεία ταυτοποίησής του, όπως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

3. Η παροχή της ψηφιακής υπηρεσίας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, διενεργείται βάσει ρητής συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

4. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μέσω της ανωτέρω υπηρεσίας, κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ., είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι εκτελούντες την επεξεργασία που δύνανται να οριστούν από το Υπουργείο, καθώς και οι φορείς του δημοσίου τομέα, αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της παρ. 1, στο μέτρο που εξουσιοδοτούνται από τα φυσικά πρόσωπα να χρησιμοποιήσουν τα ανωτέρω δεδομένα και εφόσον τούτο απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

5. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) αναπτύσσει και παρέχει την ανωτέρω υπηρεσία σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την παραγωγική λειτουργία αυτής.

6. Τα ψηφιακά αρχεία διατηρούνται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) για χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων. Εφόσον συσχετισθούν με τα στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου σύμφωνα με την παρ. 2, τα αρχεία διατηρούνται στο κυβερνητικό νέφος για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημέρα της συσχέτισης.

Άρθρο 33
Χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στις συναλλαγές φυσικών προσώπων με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

1. Η υπογραφή αιτήσεων και άλλων εγγράφων προς διεκπεραίωση στα ΚΕΠ μπορεί να γίνεται με χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής, η οποία έχει την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή φυσικού προσώπου. Ως ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή λογίζεται η ιδιόχειρη υπογραφή που τίθεται με φυσική παρουσία του υπογράφοντος σε επιφάνεια καταγραφής (tablet) με χρήση γραφίδας.

Άρθρο 49
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών «myAuto» και «Audit-Car», όπως οι κατηγορίες των χρηστών, η διαδικασία πρόσβασης σε αυτές, οι πρόσθετες κατηγορίες πληροφοριών που μπορεί να παρέχονται, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες των οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car» και οι κατηγορίες πληροφοριών στις οποίες αποκτά πρόσβαση κάθε ελεγκτική αρχή, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημόσιου τομέα, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 31.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας «myPhoto», τα ειδικότερα ζητήματα αυθεντικοποίησης για την πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία, η διαδικασία και οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση των επαγγελματιών φωτογράφων και την εξουσιοδότηση του προσωπικού τους, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μεταφόρτωσης των ψηφιακών αρχείων από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, οι όροι και η διαδικασία συσχέτισης αυτών με τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου, η διαδικασία ενημέρωσης και διαγραφής των ψηφιακών αρχείων, οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες του πληροφοριακού συστήματος της ψηφιακής υπηρεσίας με άλλα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 32.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού καθορίζονται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χρήσης και αξιοποίησης της ψηφιακής υπηρεσίας «myPhoto» από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα.

2. Σε περίπτωση εκτύπωσης εγγράφων με ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).

  

 

Αιτιολογική έκθεση

Με το άρθρο 32 προβλέπεται η υλοποίηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και ειδικότερα από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), της ψηφιακής υπηρεσίας «myPhoto», με αντικείμενο τη μεταφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευση ψηφιακών φωτογραφιών ή της οπτικής απεικόνισης των ιδιόχειρων υπογραφών κάθε φυσικού προσώπου στο κυβερνητικό νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., ώστε να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς του δημόσιου τομέα.

Όσον αφορά στο άρθρο 32, με την ανάπτυξη της ψηφιακής υπηρεσίας «myPhoto», παρέχεται στα φυσικά πρόσωπα ένα ακόμα ψηφιακό εργαλείο το οποίο θα τους επιτρέπει να διεκπεραιώνουν εξ αποστάσεως, με ταχύτητα και ασφάλεια ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος συναλλαγών με φορείς του δημοσίου τομέα, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή/και η υπογραφή τους. Η μεταφόρτωση των ανωτέρω ψηφιακών αρχείων θα πραγματοποιείται από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, προκειμένου να διασφαλισθεί η ακεραιότητα των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτά και να αποφευχθούν φαινόμενα σφάλματος κατά τη μεταφόρτωση, ενώ για λόγους διασφάλισης της γνησιότητας των αρχείων, η ανάκτηση και χρήση τους από το φυσικό πρόσωπό θα είναι δυνατή μόνο κατόπιν προηγούμενου συσχετισμού τους με βασικά στοιχεία ταυτοποίησης.

Με το άρθρο 33 αναγνωρίζεται νομοθετικά η χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στις συναλλαγές των πολιτών με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Ειδικότερα, αναγνωρίζεται η ισότιμη νομική και αποδεικτική ισχύς της ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής, με την ιδιόχειρη υπογραφή.

Το άρθρο 33 αντιμετωπίζει το υφιστάμενο νομοθετικό κενό σχετικά με την αναγνώριση της νομικής και αποδεικτικής ισχύος των ιδιόχειρων υπογραφών που τίθενται σε ηλεκτρονικό μέσο. Ταυτόχρονα, δημιουργεί τις θεσμικές προϋποθέσεις για την προώθηση νέων μορφών συναλλαγών με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ειδικότερα, η ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή τίθεται, όπως και η «φυσική» ιδιόχειρη υπογραφή, με το χέρι ή άλλο σημείο του σώματος του φυσικού προσώπου, διαφοροποιείται, ωστόσο, ως προς την επιφάνεια που αυτή τίθεται. Έτσι, ενώ η «φυσική» ιδιόχειρη υπογραφή τίθεται επί έγχαρτου μέσου (φυσικό ή έντυπο έγγραφο), η ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή τίθεται επί ηλεκτρονικού μέσου και συγκεκριμένα σε ειδική επιφάνεια καταγραφής (tablet) με χρήση γραφίδας και με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του υπογράφοντος στα ΚΕΠ. Η θέση της ιδιόχειρης υπογραφής επί ηλεκτρονικού μέσου την καθιστά ψηφιοποιημένη, με την έννοια ότι το γραφικό αποτύπωμα του υπογράφοντος τίθεται σε ειδική οθόνη με δυνατή την ενσωμάτωση της υπογραφής αυτής σε ηλεκτρονικό έγγραφο.
Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία, για λόγους ασφάλειας δικαίου, η ρητή αναγνώριση στην ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή της ίδιας νομικής και αποδεικτικής ισχύος με την αντίστοιχη «φυσική». Σημειώνεται ότι η υπογραφή που ρυθμίζεται με την προτεινόμενη διάταξη δεν συνιστά ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 και του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Το γεγονός αυτό καθιστά περαιτέρω αναγκαία τη ρύθμιση της ισχύος της εκτύπωσης των εγγράφων που υπογράφονται με ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή. Στο βαθμό, συνεπώς, που με την παρ. 1 αναγνωρίζεται η ίδια νομική και αποδεικτική ισχύς της ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής με την αντίστοιχη «φυσική», κρίνεται σκόπιμη η παραπομπή, με την παρ. 2, στα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) και συγκεκριμένα στο άρθρο 11 αυτού, ώστε η εκτύπωση εγγράφου που υπογράφεται στα ΚΕΠ με ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή να γίνεται αποδεκτή και να διακινείται υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο αυτό για τα αντίστοιχα έγγραφα που φέρουν «φυσική» ιδιόχειρη υπογραφή