Καφετέρια – Κατάστημα Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet-Café). Δικαιολογητικά προέγκρισης αλλά και μετά την προέγκριση

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: οικείος Δήμος

Δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης internet -cafe

(Ν.3463/2006, Ν.3037/2002, ΚΥΑ 1107414/1491/Τ&ΕΦ/26-11-2003)

Προσοχή

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Ή ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ.
σύμφωνα με την Παρ.3, Άρ.80, Ν.3463/06 :

1) Αίτηση (αυτοπροσώπως) ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ

2) Παράβολο 185 ευρώ από τον Δήμο (ΦΕΚ Β΄2438/28-12-2007).

3) Συμβόλαιο κατοχής του καταστήματος ή Μισθωτήριο ( θεωρημένο από την Εφορία )

4) Σχεδιαγράμματα κάτοψης μόνο του καταστήματος ΠΡΟΣΦΑΤΑ, σε τρία (3) αντίτυπα. Τα σχεδιαγράμματα θα είναι διπλωματούχου μηχανικού ή υπομηχανικού ή εργοδηγού ή σχεδιαστή σε κλίμακα 1:50 και σε αυτά θα αναφέρονται με ακρίβεια όλες οι διαστάσεις αναλυτικά, το συνολικό εμβαδόν, και ο επί μέρους προσδιορισμός των τετραγωνικών του κάθε χώρου του καταστήματος και ο προορισμός χρήσης αυτών.(με υπόμνημα)

5) Βεβαίωση Πολεοδομίας ΠΡΟΣΦΑΤΗ για την νομιμότητα όλων των χώρων του κτίσματος (συμπεριλαμβανομένων παταριών, ορόφων & υπογείων εάν υπάρχουν), για την απόσταση των 50 μέτρων και για το ότι είναι κυρίας χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα
(όπου να αναφέρεται η χρήση/είδος του καταστήματος)

6)Σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ΠΡΟΣΦΑΤΗ (όπου να αναφέρεται η χρήση/είδος του καταστήματος)

 •  Άδεια διαμονής για Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε.
  Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού.
  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής για τους υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ε.Ε.
 • Επικυρωμένη ταυτότητα , ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: καταστατικό & στοιχεία μελών
  • ΤΑ ΜΟΝΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ :
   185 € (ΠΑΡΑΒΟΛΟ) KAI
   146.74€ (ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ)
   ΟΛΑ ΜΕΤ΄ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 • ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3463/06 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Δικαιολογητικά μετά την προέγκριση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας internetcafe :

 • Απαραίτητη η Προέγκριση Δημαρχιακής Επιτροπής για την έκδοση άδειας
 • Εκτός την προέγκριση τα υπόλοιπα απαιτούμενα διακιολογητικά είναι:

1)Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σχετικά με τα μέτρα πυρασφάλειας του καταστήματος

2)Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ή (εάν υπάρχει) και του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή των κατοίκων που διαμένουν άνωθεν του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα στην οποία θα φαίνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή ελλείψει κανονισμού η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο κατοικιών δεν απαγορεύει την χρήση του χώρου αυτού για την λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Εάν το κατάστημα είναι οριζόντια ιδιοκτησία θα πρέπει να αναφέρεται στην υπεύθυνη .Δήλωση του ιδιοκτήτη. Η υπεύθυνη δήλωση θα είναιθεωρημένη σχετικά με το γνήσιο της υπογραφής.

3)Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιγραφή και ο τίτλος του καταστήματος θα είναι στα Ελληνικά. Η υπεύθυνη δήλωση θα είναι θεωρημένη σχετικά με το γνήσιο της υπογραφής.

4) Αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας από την Εφορία (και τυχόν μεταβολών).

5) Μία φωτογραφία πρόσοψης του καταστήματος πρόσφατη που να περικλείει και την επιγραφή στην οποία θα αναγράφεται το είδος του καταστήματος

6) Τρεις ( 3 ) πρόσφατες φωτογραφίες ενδιαφερομένου (ή υπευθύνου της εταιρείας)

7) Υπεύθυνη Δήλωση για Ποινικό Μητρώο Η υπεύθυνη δήλωση θα είναι θεωρημένη σχετικά με το γνήσιο της υπογραφής. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (υπηρεσιακά)

8) Βιβλιάριο Υγείας ενδιαφερομένου από Υγειονομικό (για εταιρεία:υπευθύνου) (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

9) Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο, από οποιαδήποτε αιτία ( με 1 λογαριασμό της Δ.Ε.Η. του καταστήματος και 1 κάτοψη) 2μηνη ισχύ

10) Παλιά άδεια λειτουργίας, αν υπάρχει (πρωτότυπο με σχεδιάγραμμα )

11) Βεβαίωση Επιτροπής κοινοχρήστων χώρων του Δήμου ή του Λιμενικού Ταμείου (αίτηση έπειτα προέγκρισης αν επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος και αν δύναται να χορηγηθεί)

 • Αν πρόκειται για Εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της και

Α) Για εταιρίες Ο.Ε. & Ε.Ε. : στοιχεία όλων των εταίρων (φωτ/φα Α.Δ.Τ. & υπέυθυνες δηλώσεις no.7)

Β) Για εταιρίες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : στοιχεία μετόχων ή εταίρων που εκπροσωπούν την εταιρία, το Φ.Ε.Κ. και πρακτικό του Δ.Σ. από το οποίο να προκύπτει ο Υγειονομικός Υπεύθυνος.

 • Άδεια ανεξάρτητης επιχειρηματικής δραστηριότητας (για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. )

Κατά την παραλαβή της άδειας :

Καταβολή Ειδικού Τέλους 146.74 ευρώ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 • Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές τοποθετούνται μόνο σε ισόγειο χώρο
 • Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αποφύγουν άσκοπα έξοδα και περιττή ταλαιπωρία οφείλουν να έρθουν σε επαφή με το Τμήμα Υγιεινής  ώστε να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας ως προς το είδος του καταστήματός, την διαμόρφωση των χώρων και τον απαιτούμενο εξοπλισμό πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.
ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Ή ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Δημαρχιακή Επιτροπή θεωρεί υποχρέωση της να ενημερώσει όλους όσους ενδιαφέρονται να λειτουργήσουν καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σχετικά με το δικαιολογητικό Νο 12 που ζητείται, ότι τα στοιχεία του ιδιοκτήτη τα οποία ζητούνται να είναι γραμμένα στην πρόσοψη των καταστημάτων ( ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο κατοικίας, κ.λ.π.) δεν έχει στόχο την επιπλέον ταλαιπωρία των ιδιοκτητών ούτε την οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των, αλλά γίνεται για λόγους ασφαλείας και προστασίας των ιδίων σε περίπτωση διάρρηξης, πυρκαγιάς κ.λ.π.

Παρακαλούμε λοιπόν, στους προς έκδοση φακέλους αδειών λειτουργίας καταστημάτων, στην φωτογραφία που προσκομίζεται να φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία που ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία ( τυπωμένα σε κάποιο σημείο της πρόσοψης, τζάμι κ.λ.π. )

Σε αντίθετη περίπτωση η Δημαρχιακή Επιτροπή δεν θα εγκρίνει τις άδειες ούτε θα αποδέχεται οτιδήποτε άλλο που δεν αποτελεί μόνιμη επιγραφή.