Καθορισμός σημείου υποδοχής για άδεια διαμονής στο νομό Θεσσαλονίκης

asyloΑριθμ. 67143/13 – ΦΕΚ Β 93 – 21.01.2014

Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στο νομό Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 2 και της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.
β. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 5 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
δ. Του π.δ. 65/2011 (Α΄ 147), «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
ε. Του π.δ. 142/2010 (Α΄ 235), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
στ. Της αριθμ. Υ48/2012 (Β΄ 2105) Απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
ζ. Της υπ’ αριθμ. Υ305/2013 (Β΄ 1628) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου».
2. Το με αριθμ. 117493/16.12.2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με το οποίο παρέχεται αιτιολογημένη γνώμη αυτού για τον καθορισμό ως σημείου υποδοχής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Ν. Θεσσαλονίκης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, καθώς πληροί τις απαιτούμενες από τις διατάξεις του ν. 4018/11 και των σχετικών εγκυκλίων οδηγιών προδιαγραφές, ώστε να εκκινήσει η λειτουργία του ως υπηρεσία μίας στάσης.
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ­πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό ως σημείου υποδοχής, στο οποίο κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής τους και επιδίδονται οι εκδιδόμενες αποφάσεις, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Ν. Θεσσαλονίκης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρονται στην υπηρεσία αυτή οι σχετικές αρμοδιότητες των οικείων Δήμων ορίζουμε την 1η Ιανουαρίου 2014.

2. Η ανωτέρω υπηρεσία, από την οριζόμενη ημερομηνία, λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης και αναλαμβάνει, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 142/2010 (Α 235) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» και την ισχύουσα νομοθεσία, την αρμοδιότητα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών για τα θέματα έκδοσης αδειών διαμονής και ιδίως για:

(α) την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής,

(β) την αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων,

(γ) την παράδοση των αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων,

(δ) την παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού,

(ε) την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού,

(στ) την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των φακέλων και

(ζ) την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία τελών και παραβόλων.

3. Από την ίδια ημερομηνία οι Δήμοι (α) Θεσσαλονίκης, (β) Κορδελιού – Εύοσμου, (γ) Νεάπολης – Συκεών, (δ) Παύλου Μελά, (ε) Αμπελοκήπων – Μενεμένης, (στ) Πυλαίας – Χορτιάτη, (ζ) Χαλκηδόνος, (η) Δέλτα, (θ) Ωραιο­κάστρου, (ι) Λαγκαδά, (ια) Θερμαϊκού, (ιβ) Θέρμης, (ιγ) Βόλβης και (ιδ) Καλαμαριάς του Νομού Θεσσαλονίκης παύουν να υποδέχονται πολίτες τρίτων χωρών για θέματα αδειών διαμονής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4018/11.

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ