Φάκελοι αλλοδαπών. Υποβολή φωτοαντίγραφων αντί πρωτότυπων εγγράφων

Φάκελοι αλλοδαπών. Υποβολή φωτοαντίγραφων αντί πρωτότυπων εγγράφων

Στο φάκελο δικαιολογητικών γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή ακριβών αντιγράφων τους που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίεςΥπουργείο Εσωτερικών
ΓΓ Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης
Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης

Υποβολή φωτοαντίγραφων αντί πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων τους

Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α/26.03.2014) με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/ τ Α / 09.03.1999), στο φάκελο δικαιολογητικών γίνονται αποδεκτά:

Α) ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή ακριβών αντιγράφων τους που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες των ακόλουθων φορέων:

i) του Δημοσίου,

ii) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.),

iii) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,

iv) των Δικαστηρίων όλων των βαθμών,

v) των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,

vi) των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/τ. Α/27.12.2005) καθώς και

vii) των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.,

Β) ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς,

Γ) ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,

Δ) ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Παρακολούθηση πορείας φακέλου κτήσης ιθαγένειας ηλεκτρονικά

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας θα προβεί στον έλεγχο της ακρίβειας των υποβληθέντων εγγράφων, κατά τα σχετικώς οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α/26.03.2014).

Σχετικά: ΥΔΜΗΔ. Οδηγίες για την κατάργηση επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων