Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών

Αριθμ. 11.1/6343 – ΦΕΚ B 3295 – 09.12.2014

Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών που λειτουργούν με μέριμνα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των επιμέρους θεμάτων της εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Δομών φιλοξενίας από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, όπου περιλαμβάνονται οι βασικές αρχές λειτουργίας, οι προϋποθέσεις φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών, οι διαδικασίες ένταξης σε αυτές, καθώς και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού των ως άνω υπηρεσιών. Συγχρόνως, στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η διασφάλιση ελάχιστων προδιαγραφών τόσο για τη συνολική λειτουργία των Δομών Φιλοξενίας, όσο και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.