Λαϊκή αγορά της Καλλιθέας – Στ Αθηνών

Αριθμ. απόφ. 84/2015 – ΦΕΚ B 710 – 24.04.2015

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα της κατάργησης λαϊκής αγοράς της Καλλιθέας – Στ’ Αθηνών.

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 10η/26−3−2015 θέμα 9ο)
αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Τη μη κατάργηση της Λαϊκής Αγοράς Καλλιθέας της ΣΤ Αθηνών που λειτουργεί ημέρα Δευτέρα.

Β) Τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Καλλιθέας της ΣΤ ́ Αθηνών ημέρα Δευτέρα και τη χωροθέτηση αυτής ως εξής:

α) Οδός Σωκράτους, από Φιλαρέτου μέχρι Νηρέως, από 1/4 και για έξι (6) μήνες κάθε έτους

β) Οδός Ηρακλέους, από Φιλαρέτου μέχρι Νηρέως, από 1/10 και για έξι (6) μήνες κάθε έτους.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ