Χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Επιτρέπεται σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι παραγωγός, να δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου, μετά την έκδοση σχετικής άδειας

Νόμος 4497/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 171/13.11.2017
Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Δικαιούχοι
Επιτρέπεται σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι παραγωγός, να δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου, μετά την έκδοση σχετικής άδειας με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή χορηγείται σε άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα. Ειδικότερα, οι προς διάθεση άδειες κατανέμονται ως εξής:

α. Ομάδα 1: αποτελεί τουλάχιστον το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων και αφορά άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες της παραγράφου 2.

β. Ομάδα 2: αποτελεί κατά μέγιστο ποσοστό το 40% των προκηρυσσόμενων θέσεων και αφορά άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, γενικά.

2. Στην Ομάδα 1 της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται:
α. τα άτομα με αναπηρία, από οποιαδήποτε αιτία, με ποσοστό ανικανότητας τουλάχιστον 50%,
β. οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών,
γ. οι τρίτεκνοι,
δ. οι γονείς και κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 50% ή προστάτες ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
ε. άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε οικισμούς με χαρακτηριστικά κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι Ρομά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στην παρούσα περίπτωση,
στ. άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες,
ζ. οι προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών,
η. οι αποφυλακισθέντες, εφόσον έχουν εκτίσει πραγματικά τουλάχιστον τρία (3) έτη στερητικής της ελευθερίας ποινής.3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορούν, βάσει επιπλέον κοινωνικών κριτηρίων, να προστίθενται στην παράγραφο 2 κατηγορίες προσώπων, τα οποία, λόγω ιδιαίτερων προσωπικών ή κοινωνικών συνθηκών, συναντούν δυσχέρειες στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και γενικότερα στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας ή για τα οποία υφίσταται κοινωνική ανάγκη γρήγορης και μόνιμης επαγγελματικής αποκατάστασης. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά κατανομής των θέσεων μεταξύ των Ομάδων 1 και 2 κατά δεκαπέντε (15) το πολύ ποσοστιαίες μονάδες.

4. Επαγγελματίες που έχουν πτωχεύσει, μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση άδειας, ισχύος έως ένα έτος, και θέση σε λαϊκή αγορά, για την πώληση αδιάθετων ειδών της επιχείρησης που διατηρούσαν. Η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 18 και το αίτημα εγκρίνεται ή απορρίπτεται αιτιολογημένα μετά από γνώμη των επιτροπών του άρθρου 28. Η ανωτέρω άδεια δεν ανανεώνεται και σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπεται σε άδεια υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής.

5. Στις περιπτώσεις πωλητών υπαίθριου εμπορίου που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και των οποίων η πράξη έγκρισης ένταξης δεν έχει ανακληθεί:
α. Τα προβλεπόμενα τέλη για τη δραστηριοποίηση των πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο (ανταποδοτικά, δημοτικά κ.λπ.) μειώνονται κατά το ήμισυ.

β. Ειδικά όταν πρόκειται για επαγγελματίες πωλητές πλανόδιου εμπορίου, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται σε δύο ακόμη Περιφέρειες, εκτός αυτής που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 16.

Με αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου πωλητή προς τους αρμόδιους φορείς, στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι ενταγμένος στο ΚΕΑ και ότι δεν έχει ανακληθεί η πράξη έγκρισης ένταξης σε αυτό, ο αριθμός της άδειας υπαίθριου εμπορίου και ο αριθμός της πράξης έγκρισης ένταξης στο ΚΕΑ, ενεργοποιούνται τα ανωτέρω δικαιώματα. Ειδικά στην περίπτωση β΄, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών στις οποίες απευθύνεται ο ενδιαφερόμενος πωλητής, χορηγούν στον τελευταίο σχετική βεβαίωση, προκειμένου να επιδεικνύεται στους φορείς ελέγχου του παρόντος.

Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις για την χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου (Άδεια, Χωρική ισχύς άδειας, Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας κλπΝόμος 4497/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 171/13.11.2017