Λειτουργία Λαϊκής αγοράς Αγίας Βαρβάρας της Γ΄ Πειραιά

Αριθμ. 29307 – ΦΕΚ Β 470 – 25.02.2014

Λειτουργία Λαϊκής αγοράς Αγίας Βαρβάρας της Γ΄ Πειραιά.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αγίας Βαρβάρας της Γ΄ Πειραιά εκ περιτροπής, ως εξής:

στην οδό Αθανασίου Διάκου, από Αθανασίου Διάκου 5 έως την οδό Πύργου

και στην οδό Αιόλου.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ