Διευκρινίσεις για θέματα επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

ΑΘΗΝΑ, 25/ 07/13
Αριθμ. Πρωτ.: Α2-747

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Γ’

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) που αφορούν θέματα επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών».

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί γραπτώς και τηλεφωνικώς στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Η.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α), «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», ως προς την ισχύ των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών έχουμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

1) Στο εδάφιο 1α της ως άνω υποπαραγράφου προβλέπεται ότι:
1α «Το στοιχείο 4 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του π.δ.51/2006 (Α΄53), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι επαγγελματικές άδειες εκδίδονται…………………………..του ασφαλιστικού φορέα.»

2) Το εδάφιο 1β της ως άνω υποπαραγράφου προβλέπει ότι:
1β. « Όλες οι υφιστάμενες άδειες λήγουν αυτοδικαίως την 31η Οκτωβρίου 2014 και ανανεώνονται
εφεξής…………..…».

3) Στο εδάφιο 3 της ως άνω υποπαραγράφου προβλέπεται ότι:
3.»Κάθε διάταξη αντίθετη προς την παρούσα υποπαράγραφο καταργείται»

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι καταργείται η διαδικασία θεώρησης των επαγγελματικών αδειών, ενώ καθιερώνεται η ανανέωσή τους, ενιαία σε όλη την επικράτεια, κάθε τρία έτη, αρχής γενομένης από το Νοέμβριο του 2014, με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του αδειούχου όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 και στην παρ. Γ΄ εδάφια γ΄και ε΄του άρθρου 2 του π.δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53/Α).

Διαδικασίες θεώρησης επαγγελματικών αδειών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, μετά την ισχύ του νόμου 4152/2013 παύουν να εξελίσσονται δίχως να απαιτείται απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου της Διοίκησης.

Επαγγελματικές άδειες που βρίσκονταν σε ισχύ στις 9/5/2013 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) λήγουν αυτοδικαίως στις 31/10/2014.

Επαγγελματικές άδειες που έπρεπε να θεωρηθούν πριν τη δημοσίευση του νόμου 4152/2013 και η σχετική διαδικασία θεώρησης δεν είχε ενεργοποιηθεί με υπαιτιότητα των αρμοδίων υπηρεσιών, εξακολουθούν να ισχύουν με αυτοδίκαιη λήξη την 31/10/2014.

Για τις επαγγελματικές άδειες των οποίων η διαδικασία θεώρησης (σύμφωνα με το αντικατασταθέν εδάφιο 4 της παρ. Α του άρθρου 2 του π.δ.51/2006) έχει ολοκληρωθεί και αυτές έχουν ανακληθεί οριστικά, δεν ισχύουν τα παραπάνω εκτεθέντα, δηλαδή δεν παρατείνεται αυτοδίκαια η ισχύς τους έως τις 31/10/2014.

Όσες νέες επαγγελματικές άδειες εκδοθούν μετά την 9/5/2013 (ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης) βάσει της κείμενης νομοθεσίας και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4038/2012, λήγουν αυτοδικαίως στις 31/10/2014.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ