Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δήμου Αλίμου

Αριθμ. απόφ. 245/2016 – ΦΕΚ B 2497 – 12.08.2016
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Άλιμος, (ημέρα Τρίτη), του Δήμου Αλίμου, της Ε ́Αθηνών.

Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Άλιμος, (ημέρα Τρίτη), του Δήμου Αλίμου, της Ε ́Αθηνών, ως εξής:
Α ́ Περίοδος (1 Σεπτεμβρίου – 30 Απριλίου )
Στην οδό Κανάρη (από την οδό Φιλελλήνων έως τηνοδό Λυσικράτους).
Β ́ Περίοδος (1 Μαΐου -31 Αυγούστου)
Στην οδό Χειμάρας (Από Λυσικράτους έως Καρυάτιδων)
και για το εμπορικό τμήμα:
α) τους μήνες Μάιο και Ιούνιο στην οδό Αρτέμιδος (από Καλαμακίου έως Χειμάρας),
β) τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, στην συνέχεια της οδού Χειμάρας, μετά την οδό Καρυάτιδων για 40 μέτρα.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.