Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατικού δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Μεταφορών οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Δικαιολογητικά:

1. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος

2. Δελτίο ταυτότητας πωλητή και αγοραστή

3. Τέλος μεταβίβασης άδειας αυτοκινήτου 100 €.

4. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου

5. Φωτοτυπία επικυρωμένη ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου

6. Πιστοποιητικό ΤΣΑ του αγοραστή (σε περίπτωση που είναι ασφαλισμένος στο ΤΣΑ) ή φωτοτυπία επικυρωμένη βιβλιαρίου ενσήμων ΙΚΑ (25 το τελευταίο προ της μεταβίβασης τρίμηνο)

7. Πιστοποιητικό ΤΣΑ του πωλητή για πώληση

8. Φύλλο υπεραξίας άδειας

9. Άδεια κυκλοφορίας

10. Διπλότυπα καταβολής τελών μεταβίβασης, υπεραξίας κ.λπ.

11. Φύλλο μεταβίβασης και φύλλο υπεραξίας εμπορεύματος από Δ.Ο.Υ

12. Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) όταν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο

13. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη

14. Αίτηση