Παράταση ωραρίου και λειτουργία των καταστημάτων στο νομό Δωδεκανήσου

εμπορικά καταστήματαΑριθμ. 737 – ΦΕΚ Β 898 – 10.04.2014

Απόφαση για την παράταση ωραρίου και την κατ’ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση στο νομό Δωδεκανήσου.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. A΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223 τ. Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας».
4. Τον Ν. 3377/2005 όπως ισχύει.
5. Την με αριθ. 330/10-2-2011 (ΦΕΚ 408/τ. Β΄/16-3-2011) απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».
6. Την υπ’ αριθμ. 59/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, αποφασίζουμε:

Για τις Περιφερειακές Ενότητες του Νομού Δωδεκανήσου:
Α) Την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Νόμου 1892/1990, στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 και στο άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 3377/05 μέχρι τις 24:00 από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο κάθε εβδομάδας και για την χρονική περίοδο έως 15 Νοεμβρίου 2014.

Β) Την κατ’ εξαίρεση λειτουργία τις Κυριακές και ημέρες αργίας:
1) Των Εμπορικών καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση όπως, ειδών λαϊκής τέχνης, γουναράδικων, δερμάτινων ειδών, αργυροχρυσοχοείων, τροφίμων – ποτών και τουριστικών ειδών, με την αυστηρή προϋπόθεση της αποκλειστικής πώλησης ειδών που προβλέπονται στην άδεια λειτουργίας ή στην έναρξη επιτηδεύματος (όπου δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας) αυτών μέχρι 24.00 μ.μ.

2) Των οπωροπαντοπωλείων και κρεοπωλείων, των τοπικών Κοινοτήτων που εξυπηρετούν τοπικές ανάγκες, από 10.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. άνευ απασχολήσεως προσωπικού.

3) Από τ’ ανωτέρω εξαιρούνται και παραμένουν κλειστά τα καταστήματα λιανικού εμπορίου (Υπεραγορές) που εμπίπτουν στο άρθρο 10 παρ. 1 του Ν 3377/2005 όπως ισχύει.

4) Για το απασχολούμενο προσωπικό θα ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 1892/90.

Η απόφαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα έως 15 Νοεμβρίου 2014 τρέχοντος έτους.

Κάθε άλλη απόφαση επί του θέματος παύει να ισχύει από την υπογραφή της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 1 Απριλίου 2014
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ