Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Αριθμ. οικ. 213809 – ΦΕΚ Β 2843 – 08.11.2013

Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173) στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ. 44403/2011 (ΦΕΚ 2494Β΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α΄).
4. Τα ΑΠ οικ. 175926/11-9-2013, οικ. 172733/18-9-2013 και οικ. 182231/20-9-2013 έγγραφά μας προς τους φορείς εκπροσώπησης εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, τους εμπορικούς συλλόγους και τους Δημάρχους των Δήμων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας αντίστοιχα.
5. Τα από 20-9-2013 και 26-9-2013 Δελτία Τύπου που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής για την ενημέρωση των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αναφορικά με τη διαδικασία των διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς για τη λειτουργία των καταστημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κ.Τ. Αθηνών επιπλέον Κυριακές πέραν των οριζομένων στο άρθρο 16 § 1 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄173).
6. Το ΑΠ. 12418/270/23-9-2013 έγγραφο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τις θέσεις του φορέα σχετικά με τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Στο συγκεκριμένο, υποστηρίζει ότι τα καταστήματα δεν πρέπει να ανοίγουν καμία άλλη Κυριακή πέραν των συγκεκριμένων επτά που καθορίζονται από το νόμο 4177/2013. Οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση για λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου θα έχει αρνητικές συνέπειες στην ήδη δυσμενή θέση και το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
7. Το από 25-9-2013 υπόμνημα είκοσι εννέα (29) φορέων, προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με το οποίο εκφράζουν την πλήρη αντίθεση τους στις διατάξεις του ν. 4177/2013 και ιδιαίτερα στις διατάξεις αυτού που επιτρέπουν την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων ορισμένες Κυριακές του έτους.
8. Το από 26-9-2013 υπόμνημα του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας που δηλώνουν την αντίθεση τους ακόμη και στη λειτουργία των καταστημάτων επτά Κυριακές το χρόνο.
9. Τα ΑΠ.35642/27-9-2013, 20152/27-9-2013 έγγραφα των Δήμων Γαλατσίου και Δάφνης – Υμηττού με συνημμένα τα ΑΠ.30/20-9-2013 και 8/24-9-2013 έγγραφα των εμπορικών φορέων Δάφνης – Υμηττού και Νέου Κόσμου, στα οποία δηλώνουν την πλήρη και κάθετη διαφωνία τους στο περαιτέρω άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές.
10. Το ΑΠ.12802/15-10-2013 έγγραφο του Δήμου Ζωγράφου, το οποίο αναφέρει ότι δεν παρουσιάστηκε κάποιο ενδιαφέρον από τους καταστηματάρχες για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.
11. Τα ΑΠ.41845/30-9-2013 και 13797/10-10-2013 έγγραφα των Δήμων Ηλιούπολης και Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας για τη λειτουργία των καταστημάτων τις οριζόμενες από το Ν. 4177/2013 Κυριακές και μία μόνο Κυριακή αντίστοιχα.
12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Π/Υ ή του Π/Υ της Περιφέρειας.

Επειδή, όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής που εκδόθηκε μετά την 38η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (29/10/2013), όπου συζητήθηκε το θέμα του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές, προτάθηκε η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου με τις επτά προαιρετικές Κυριακές, ώστε η αγορά να κρίνει τελικά εάν το συγκεκριμένο μέτρο θα είναι αποτελεσματικό,

Επειδή, από τον εξαντλητικό διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, προέκυψε ότι η περαιτέρω επέκταση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές προϋποθέτει τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς,

Επειδή ο εν λόγω νόμος 4177/2013 έχει ήδη επιφέρει σοβαρές αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, αποφασίζουμε:

Α. Στους Δήμους Αθηναίων, Ζωγράφου, Βύρωνα, Γαλατσίου, Ηλιούπολης, Δάφνης – Υμηττού, Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, Καισαριανής επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων μόνο τις Κυριακές που ορίζονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄173).

Β. Η παρούσα απόφαση δεν καταλαμβάνει ζητήματα που ρυθμίζονται με τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τις τουριστικές περιοχές.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και έως τον Ιανουάριο του 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΣΑΤΣΟΥ