Προσλήψεις πτυχιούχων στον δήμο Λαρισαίων

Προσλήψεις πτυχιούχων στον δήμο Λαρισαίων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5008937 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.» του ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Σελίδα 2 από 9 που εδρεύει στο νομό Λαρίσης, και συγκεκριμένα

2 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
1 ΠΕ Ψυχολόγων.
1 ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής.
1 ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών.
1 ΥΕ Διαμεσολαβητών.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ / Διεύθυνση Διοικητικού τμήμα προσωπικού, Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ. 41222 Λάρισα, υπόψη κκ Τσιγγάνη- Χαλκιά Κων/νου και Ζαχαρία Βαρβαρέσου (τηλ. επικοινωνίας:2413500341).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες