Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης – 19 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόµων ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου και των φορέων του «Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Ξενώνας Βραχείας Παραµονής, Ξενώνας Ψυχαργώς και ∆ΙΕΚ Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου (πρώην ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Ρεθύµνου)» που εδρεύουν στο δήµο Ρεθύµνης» του Νοµού Ρεθύµνης

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου, Τρανταλλίδου 17, Τ.Κ.74132, Ρέθυµνο-Κρήτης απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2831087260 ή 2831342260).Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας «Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου», στα καταστήµατα της υπηρεσίας µας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Ρεθύµνου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.