Πρόσληψη δικηγόρων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Προκήρυξη για πλήρωση με επιλογή πέντε (5) θέσεων Νομικών Συμβούλων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Προσκαλούμε δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των Νομικών Συμβούλων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 358 του ν. 4412/2016.

Αιτήσεις έως και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Αντικείμενο απασχόλησης των ανωτέρω Νομικών Συμβούλων θα είναι:
1) Η δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών μετά από ανάθεση του Προέδρου σε Νομικό Σύμβουλο της Υπηρεσίας.
2) Η νομική υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσεων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις.
3) Ο νομικός έλεγχος των διακηρύξεων και σχεδίων συμβάσεων, που συνάπτει η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για την κάλυψη των αναγκών της.
4) Η υποβολή εισηγήσεων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για την προσφυγή στις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, μόνο εφόσον προκύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τους Νομικούς Συμβούλους που στελεχώνουν τη Νομική Υπηρεσία και κατόπιν έκδοσης επαρκούς αιτιολογημένης  απόφασης του Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Οι Νομικοί Σύμβουλοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν μπορεί να αναλαμβάνουν υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλο. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο καταγγελίας της έμμισθης εντολής των εκ μέρους της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Οι προσληφθέντες θα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι για τη θέση των Νομικών Συμβούλων πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο όμως ότι γνωρίζουν άριστα την Ελληνική γλώσσα.
2) Να είναι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3) Να μην έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους ή τις προϋποθέσεις για να λάβουν πλήρη σύνταξη από Ο.Κ.Α. κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
4) Να έχουν εκπληρώσει, οι άρρενες υποψήφιοι, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μη έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
5) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από ποινική καταδίκη και να μην έχουν τεθεί σε δικαστική απαγόρευση.
6) Να διαθέτουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν ιδίως τα κάτωθι προσόντα:
1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου ή ιδιωτικού ή Ευρωπαϊκού δικαίου νομικής σχολής επιπέδου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2) Γνώση της Αγγλικής και μιας δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας.
3) Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου.
4) Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια στο γνωστικό αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει μέχρι και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, να υποβάλλει ή να ταχυδρομήσει, με απόδειξη, αίτηση υποψηφιότητας και τα σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Λ. Θηβών 196-198, 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης).

Η προκήρυξη