Πρόσληψη επιστημονικών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στις ΑΣΤΕ

Πρόσληψη επιστημονικών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στις ΑΣΤΕ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 (Αριθμ. 16003 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 27/02.10.2018)Προκηρύσσουμε την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 31 ατόμων, ως επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία/ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ « Α.Σ.Τ.Ε.Κ» (άτομα 14)
Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου.
Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας.
Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης.
Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ.
Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μαθηματικής Επιστήμης.
Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής.
Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά.
Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ)
Μία (1) θέση Αγγλικών
Μια (1) θέση Γαλλικών
Μια (1) θέση Γερμανικών.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ «Α.Σ.Τ.Ε.Ρ» (άτομα 17)
Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)
Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου
Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)
Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά
Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στην Υποδοχή-Front office
Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής
Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών ( ΠΕ)
Μια (1) θέση Αγγλικών
Μια (1) θέση Γαλλικών
Μια (1) θέση ΓερμανικώνΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

2. Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για μια ΑΣΤΕ και για ένα μόνο μάθημα.

3. Το ειδικό έντυπο «Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mintour.edu.gr και θα χορηγείται από τις κατά τόπους ΑΣΤΕ. Υποβάλλεται δε σε αυτές μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο με ευθύνη του Διευθυντή της αρμόδιας ΑΣΤΕ και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier).

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης (Αριθμ. 16003 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 27/02.10.2018)