ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο. Πρόσληψη δικηγόρου

Προκήρυξη για πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο ΨΝΑ -Δρομοκαΐτειο-

Πλήρωση, με επιλογή, μιάς θέσης δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία στο ΨΝΑ Δρομοκαίτειο