Ξενώνες φιλοξενίας νέων

ΝΟΜΟΣ  4179/2013 – ΦΕΚ Α 175 – 08.08.2013Άρθρο 7
Ξενώνες φιλοξενίας νέων
1. Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3498/2006 (Α 230), προστίθεται υποπερίπτωση στ΄ ως εξής:

«στ. Ξενώνες φιλοξενίας νέων:
Ως ξενώνες φιλοξενίας νέων χαρακτηρίζονται κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παραγράφου 1Α, εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών, που αποτελούν χώρους διαμονής προσώπων εφοδιασμένων με ειδική κάρτα Διεθνών Ομοσπονδιών Νέων και Διεθνών Ενώσεων Νέων. Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων υπάγονται στην εποπτεία του ΕΟΤ»

2.α. Οι επιχειρήσεις των ξενώνων φιλοξενίας νέων ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της παραγράφου αυτής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, οι όροι ασφαλείας, καθώς και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται για τη δημιουργία των ξενώνων φιλοξενίας νέων. Με τις προδιαγραφές αυτές καθορίζονται και οι κοινόχρηστοι χώροι των ξενώνων φιλοξενίας νέων, οι οποίοι πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη της δυναμικότητας σε κλίνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Με την ίδια ή όμοια απόφαση μπορεί να ορίζονται οι τάξεις των ξενώνων φιλοξενίας νέων, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια κατάταξης, οι εξαιρέσεις από αυτή, η διαδικασία για τη μετάταξη των μετασκευαζομένων ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων σε ξενώνες φιλοξενίας νέων από την κατηγορία και λειτουργική μορφή στην οποία ανήκουν σε τάξεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι περιοχές τουριστικά ελεγχόμενης ανάπτυξης για τη δημιουργία ξενώνων φιλοξενίας νέων, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ανά περιοχή και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Στους ξενώνες φιλοξενίας νέων επιτρέπεται η εκμίσθωση κλινών, δωματίων, διαμερισμάτων ή τμημάτων αυτών μέχρι ένα έτος.

β. Επιτρέπεται η επισκευή ή μετασκευή υφιστάμενων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παρ. 1Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 ή πολυώροφων οικοδομών σε ξενώνες φιλοξενίας νέων, εφόσον πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της προηγούμενης περίπτωσης.

γ. Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων διέπονται από Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας που καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Με τον κανονισμό αυτό καθορίζονται:

α) ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση του ξενώνα φιλοξενίας νέων,

β) οι ελάχιστες παρεχόμενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες προς τους χρήστες του ξενώνα φιλοξενίας νέων,

γ) ο τρόπος τιμολόγησης των τιμών των δωματίων ή διαμερισμάτων, οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισμού και κατανομής τους στους χρήστες ή μισθωτές, ο τρόπος και το είδος εκμετάλλευσης των κοινόχρηστων χώρων, έργων και υπηρεσιών,

δ) οι προϋποθέσεις και διαδικασία μίσθωσης κλινών, δωματίων, διαμερισμάτων ή τμημάτων αυτών, η καταβαλλόμενη εγγύηση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εγκρίνεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο αυτού.

δ. Στους ξενώνες φιλοξενίας νέων επιτρέπεται επίσης, η φιλοξενία και διαμονή φοιτητών, σπουδαστών, εκπαιδευτικών, καθηγητών, επισκεπτών καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών. Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων μπορούν να συμβάλλονται με εκπαιδευτικά ιδρύματα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όλων των βαθμίδων.

ε. Ιδιοκτήτες υφιστάμενων ξενοδοχείων ή πολυώροφων οικοδομών εντός ιστορικών κέντρων πόλεων ή ιστορικών τόπων που μετασκευάζονται σε ξενώνες φιλοξενίας νέων, μπορούν να υπάγονται στα κίνητρα αποκατάστασης του άρθρου 43 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249). Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής οι προθεσμίες του άρθρου 43 του ν. 4030/2011 παρατείνονται μέχρι 31.12.2018.

στ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 δεν εφαρμόζεται στους ξενώνες φιλοξενίας νέων.