Χρόνος έναρξης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων

Χρόνος έναρξης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων

Ηλεκτρονική Υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στην Κεντρική Βάση της ΕΚΧΑ ΑΕΔιευκρινιστικό έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου σχετικά με το ζήτημα του χρόνου έναρξης των υποχρεώσεων

Σχετ.: α) «Η υπ’ αρ. 1620416/08.08.2016 επιστολή της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.»

β) «Η υπ΄ αρ. πρωτ. ΑΠ: ΠΡ 888/ 1825449 ΝΔ 1920/26.6.2018 επιστολή του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»»

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3017/B’/26-7-2018) σχετικά με το ζήτημα του χρόνου έναρξης των υποχρεώσεων και των συνεπειών του ν. 4409/2016 για την ηλεκτρονική υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών στην ψηφιακή βάση του Ελληνικού Κτηματολογίου (τροποποιητική)

Επανερχόμενοι στο ζήτημα του χρόνου έναρξης των υποχρεώσεων του άρθρου 40 του ν. 4409/2016, όπως καθορίστηκε με το άρθρο 4 της υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 2216/14.6.2018) που εξεδόθη σύμφωνα με την ίδια εξουσιοδοτική διάταξη, όσον αφορά στα συντασσόμενα τοπογραφικά διαγράμματα και τις εγγραπτέες συμβολαιογραφικές πράξεις όπου αυτά προσαρτώνται, και με αφορμή ερωτήματα μελών σας για το ίδιο θέμα, παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 2216/14.6.2018) που εξεδόθη σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 40 του ν. 4409/2016,, καθορίστηκαν ο τρόπος, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Με το άρθρο 4 της ίδιας απόφασης ορίστηκε ότι η ισχύς των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και το κύρος των εγγραπτέων πράξεων όπου αυτά προσαρτώνται, αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης αυτής.

Μετά ταύτα, η υποχρέωση των μηχανικών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ξεκινά στις 16.7.2018 και αφορά κάθε τοπογραφικό που συντάσσεται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής για ακίνητα σε όλη τη χώρα, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για περιοχή που έχει υπαχθεί στο σύστημα του Κτηματολογίου ή περιοχή όπου εξακολουθεί να λειτουργεί το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών.

Όταν σε εγγραπτέα πράξη (στα κτηματολογικά βιβλία ή στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών ) που συντάσσεται από συμβολαιογράφο την 16.7.2018 και έπειτα, γίνεται χρήση τοπογραφικού διαγράμματος που έχει ημερομηνία σύνταξης 16.7.2018 και μεταγενέστερη αυτής, τότε ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ζητήσει το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής του τοπογραφικού διαγράμματος, για να το προσαρτήσει, με ποινή ακυρότητας, στο συμβόλαιο και ακολούθως θα τηρήσει κάθε άλλη προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 διατύπωση για τη μεταγραφή στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο.Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία σύνταξης προγενέστερη της 16.7.2018, ο συντάκτης μηχανικός δεν έχει υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής και περαιτέρω ουδεμία διαδικαστική υποχρέωση συντρέχει για το συμβολαιογράφο.

Τέλος, τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία οφείλουν να ελέγχουν τις προϋποθέσεις κύρους για τις εγγραπτέες συμβολαιογραφικές πράξεις που υποβάλλονται σε αυτά προς καταχώριση, άλλως μεταγραφή, από την 16.7.2018 και εφεξής, με κριτήριο το χρόνο σύνταξης του προσαρτώμενου τοπογραφικού διαγράμματος που συνιστά τη νόμιμη προϋπόθεση για την επέλευσή των συνεπειών του άρθρου 40 του ν. 4409/2016, με βάση τις προαναφερόμενες διακρίσεις.