Από ποια ημερομηνία είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών

Από ποια ημερομηνία είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών

Οι υποχρεώσεις και οι συνέπειες της ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων ισχύουν για διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης από 16 Ιουλίου 2018 και εφεξήςΈκδοση Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3017/B’/26-7-2018) σχετικά με το ζήτημα του χρόνου έναρξης των υποχρεώσεων και των συνεπειών του ν. 4409/2016 για την ηλεκτρονική υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών στην ψηφιακή βάση του Ελληνικού Κτηματολογίου (τροποποιητική)

Με την υπ΄αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888/19.7.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄3017) τροποποιήθηκε η υπ΄αρ. 27623/1752 ίδια απόφαση (Β΄2216) και ειδικότερα το άρθρο 4 για την έναρξη της ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α΄136) και ορίζεται ρητά το εξής:

1. Οι υποχρεώσεις και οι συνέπειες των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του ν.4409/2016 ισχύουν για διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης από 16 Ιουλίου 2018 και εφεξής.

2. Διαγράμματα που έχουν συνταχθεί πριν από τις 16 Ιουλίου 2018, μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με τον τρόπο, τους όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπ΄αρ. 27623/1752 απόφαση.

Με βάση τα προαναφερόμενα, για τα τοπογραφικά διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης 16.7.2018 και εφεξής συντρέχει νόμιμη υποχρέωση του συντάκτη μηχανικού για την ηλεκτρονική υποβολή τους στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Για την περαιτέρω χρήση και προσάρτηση των παραπάνω διαγραμμάτων σε εγγραπτέες πράξεις, ισχύουν οι υποχρεώσεις και συνέπειες της παραγράφου 1 του ν. 4409/2016.

Για τοπογραφικά διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης προγενέστερη της 16ης Ιουλίου 2018, η ηλεκτρονική υποβολή είναι προαιρετική και οπωσδήποτε δεν συνιστά νόμιμη προϋπόθεση για την προσάρτησή τους σε εγγραπτέα πράξη κατά την κείμενη νομοθεσία.

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3017/26.07.2018
Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α ́ 136)» (Β ́ 2216).Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 4 της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»  – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α ́ 136)» (Β ́ 2216) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Ισχύς των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016

1. Οι υποχρεώσεις και οι συνέπειες των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 ισχύουν για διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης από 16 Ιουλίου 2018 και εφεξής.

2. Διαγράμματα που έχουν συνταχθεί πριν από τις 16 Ιουλίου 2018 μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα με τον τρόπο, τους όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα απόφαση. Η παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των διαγραμμάτων του προηγούμενου εδαφίου.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α ́ 136)» (Β ́ 2216).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.