Ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2216/14.06.2018
Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α 136).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τρόπος Ηλεκτρονικής Υποβολής

1. Η ηλεκτρονική υποβολή, κατά την έννοια του άρθρου 40 του ν. 4409/2016, των διαγραμμάτων, τοπογραφικών και γεωμετρικών μεταβολών (στο εξής «διαγράμματα»), διενεργείται στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (στο εξής «Φορέας»), που συστήθηκε και υπεισήλθε ως καθολικός διάδοχος στη θέση της καταργηθείσας εταιρίας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»), σύμφωνα με τις διατάξεις των  παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 και της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4512/2018.

Η ηλεκτρονική υποβολή επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.

2. Για την εισαγωγή του συντάκτη Μηχανικού στη δικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των διαγραμμάτων του Φορέα, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την πιστοποίησή του ως χρήση (στο εξής «Χρήστης Μηχανικός») που διαθέτει αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό για την παραγωγή έγκυρης ψηφιακής υπογραφής με χρονοσήμανση κατά την κείμενη νομοθεσία, εκδιδόμενο από Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Π.Υ.Π.), εγγεγραμμένο στον κατάλογο Εμπίστευσης Εγκεκριμένων Παροχών Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης -TLS που τηρεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

Η πιστοποίηση που διενεργείται με ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αφορά στην ταυτοποίηση του Χρήστη για τον οποίο ζητείται η έκδοση λογαριασμού ως Μηχανικού, σύμφωνα με τα στοιχεία των μητρώων και τις μεταβολές τους που κατά νόμο τηρεί και ενημερώνει το Επιμελητήριο.

Άρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές

1. Η ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων από τους συντάκτες Μηχανικούς στη βάση δεδομένων του Φορέα διέπεται από την αρχή της ασφάλειας των πληροφοριών που, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τα διεθνώς ισχύοντα τεχνικά πρότυπα, ορίζεται ως η διαφύλαξη των ακόλουθων τεχνικών ιδιοτήτων – απαιτήσεων: α) της εμπιστευτικότητας, β) της ακεραιότητας και γ) της ελεγχόμενης και προσωποποιημένης προσβασιμότητας σε εγγεγραμμένους χρήστες.

2. Ο Φορέας προβαίνει τεχνικά στις απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση και υποστήριξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των διαγραμμάτων σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής Διαγραμμάτων» και το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων» που συντάσσει και τηρεί για τον ίδιο σκοπό και μεριμνά για την εξασφάλιση της κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής, ώστε να εξυπηρετείται απρόσκοπτα η ταχύτατη απόκριση των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών και η ασφαλής φύλαξη των δεδομένων που εισάγονται. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τον σκοπό του Φορέα, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

3. Ο Φορέας οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας (ΦΕΚ Τεύχος Β 2216/14.06.2018) να συντάξει και να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του το «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής Διαγραμμάτων» και το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων» της παρ. 2.

Άρθρο 3
Διαδικασία

1. Ο Χρήστης Μηχανικός κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1, συνδέεται διαδικτυακά με την ηλεκτρονική εφαρμογή του Φορέα, καταχωρεί τα περιγραφικά στοιχεία σχετικά με το προς υποβολή διάγραμμα και υποβάλλει τα ψηφιακά αρχεία.

2. Τα ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενα στο σύστημα από το Χρήστη Μηχανικό διαγράμματα, είναι εξαρτημένα από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ́87 και τα ψηφιακά αρχεία τους αναγνωρίζονται και εισάγονται μόνο σε μορφή διανυσματικού τύπου (.dxf ) και εικόνας (.pdf ) κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρ. 2 του άρθρου 2.

3. Σε έκαστο υποβαλλόμενο διάγραμμα αποδίδεται από το σύστημα μοναδικός Κωδικός Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) και εκδίδεται «Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος», που, κατ’ ελάχιστον, περιέχει:

α) τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος και την ημερομηνία υποβολής,

β) την απεικόνιση του διαγράμματος,

γ) τα στοιχεία θέσης του ακινήτου,

δ) τα στοιχεία του διαγράμματος (το είδος, ήτοι τοπογραφικό ή γεωμετρικών μεταβολών, την κλίμακα και την ημερομηνία σύνταξης) και

ε) τα στοιχεία του συντάκτη Μηχανικού.

4. Μόνο κάθε υποβαλλόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 1 διάγραμμα συνιστά νόμιμα υποβληθέν ψηφιακό διάγραμμα κατά την έννοια του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 που, μετά την υποβολή του, τηρείται στον ψηφιακό υποδοχέα της βάσης δεδομένων του Φορέα.

Στα διαγράμματα που έχουν υποβληθεί στο σύστημα και διακινούνται σε αναλογική μορφή, τίθεται, με ευθύνη του συντάκτη Μηχανικού, επισημείωση με μνεία του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος και της ημερομηνίας υποβολής που έλαβε το διάγραμμα κατά την ηλεκτρονική του υποβολή, όπως αναγράφονται στο εκδιδόμενο αποδεικτικό της παρ. 3.5. Μετά την επιτυχή υποβολή του διαγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα και την έκδοση του σχετικού αποδεικτικού, ο Χρήστης Μηχανικός δεν επιτρέπεται να επέμβει καθ οιονδήποτε τρόπο στα καταχωρηθέντα στοιχεία και στα υποβληθέντα ψηφιακά αρχεία και διατηρεί πάγιο δικαίωμα θέασης όλων των διαγραμμάτων που ο ίδιος με την ιδιότητα του Χρήστη κατά της έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 έχει υποβάλει.

6. Αντίτυπα από το «Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος» εκδίδεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Φορέα μέσω του Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος που αναγράφεται στο Αποδεικτικό Υποβολής της παρ. 3.

 

«Άρθρο 4
Ισχύς των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016

1. Οι υποχρεώσεις και οι συνέπειες των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 ισχύουν για διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης από 16 Ιουλίου 2018 και εφεξής.

2. Διαγράμματα που έχουν συνταχθεί πριν από τις 16 Ιουλίου 2018 μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα με τον τρόπο, τους όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα απόφαση. Η παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των διαγραμμάτων του προηγούμενου εδαφίου.»

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3017/26.07.2018

Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.