Ποινικό Μητρώο. Ποινές που εγγράφονται και ποιες από αυτές «διαγράφονται»

Ποινικό Μητρώο. Ποινές που εγγράφονται και ποιες από αυτές «διαγράφονται»

Ποιες ποινές εγγράφονται στο Ποινικό Μητρώο και ποιες από αυτές «διαγράφονται» μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος;

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό για την έκδοση μεγάλου αριθμού διοικητικών πράξεων (διορισμός στο δημόσιο τομέα, απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, άδεια εργασίας αλλοδαπού, συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, άδεια άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού και γενικά κοινωφελούς ενδιαφέροντος, άδεια κυνηγίου, άδεια χρήσης όπλων και εκρηκτικών, άδεια εισόδου στα αεροδρόμια, εγγραφή στο Μητρώο Εξαγωγέων κ.λ.π.).

Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου εκδίδονται σε δύο τύπους: α) αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης β) αντίγραφα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσηςΤα αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση.

Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης εκδίδονται και χορηγούνται στις εξής αποκλειστικά περιπτώσεις:

-στον εισαγγελέα, τον τακτικό ανακριτή και τον εισαγγελέα του αρμοδίου Στρατιωτικού Δικαστηρίου αποκλειστικά για δικαστική χρήση -στους διευθυντές των καταστημάτων κράτησης για να συμπληρωθεί ο φάκελος του καταδίκου, εφόσον έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. -στις δημόσιες αρχές για συγκεκριμένο νόμιμο λόγο

-στις αλλοδαπές διπλωματικές αρχές για όσους πολίτες πρόκειται να μεταναστεύσουν -στις αλλοδαπές αρχές που ασκούν ποινική δικαιοδοσία, όταν υπάρχει σύμβαση δικαστικής συνδρομής -για τον διορισμό στο δημόσιο τομέα, αν ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία και σε

κάθε περίπτωση για το διορισμό δικαστικών λειτουργών, εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, οργάνων των Σωμάτων Ασφαλείας και των υποψηφίων για εισαγωγή στις σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής και δικαστικής χρήσης εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 576 και 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 1805/1988.

Ειδικότερα:

Στα αντίγραφα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης καταχωρίζονται όλες οι ποινές που έχουν επιβληθεί με αμετάκλητες αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων. Στα αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης δεν καταχωρίζονται:

-οι χρηματικές ποινές ή ποινές φυλάκισης έως έξι μήνες, μετά τη πάροδο τριών ετών από την απότισή τους

-οι ποινές φυλάκισης πέραν των έξι μηνών ή ποινές περιορισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, μετά την πάροδο οκτώ ετών από την απότισή τους

-οι ποινές κάθειρξης, μετά την πάροδο είκοσι ετών από την απότισή τους.

Έκδοση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου

Για την χορήγηση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου η αίτηση υποβάλλεται στο Εθνικό Ποινικό Μητρώο (ncris.gov.gr)

Με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι συνδεδεμένα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πολίτες που καθημερινά αιτούνται αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γρήγορης, αποτελεσματικής και φιλικής εξυπηρέτησης

Μετά την λειτουργία του Εθνικού Ποινικού Μητρώου το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου εκδίδεται εντός 2 έως 3 εργασίμων ημερών

Από τα ΚΕΠ το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Το Ποινικό Μητρώο των προσώπων που γεννήθηκαν στην αλλοδαπή ή εκείνων που ο τόπος γέννησης δεν μπορεί να εξακριβωθεί