Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Μακεδονίας

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Μακεδονίας

Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΜακεδονίαςΗ Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2019-2020 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 14 του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (A΄ 204), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153) και το άρθρο 9 του ν.3450/2006 (Α΄ 64) και ισχύει και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/58310/2019/02-08-2019 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ΄, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν, ως κάτωθι:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Μέχρι πέντε (05) Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Πλοιάρχους Β΄ τάξης Ε.Ν.

β) Μέχρι πέντε (05) Μηχανικούς Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Επιστημονικούς Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, εκ των οποίων ο ένας (1) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

γ) Έναν (01) Μηχανικό Α΄ τάξης Ε.Ν. με ειδίκευση-εμπειρία στον προσομοιωτή μηχανοστασίου.

ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Μέχρι έξι (06) πτυχιούχους Αγγλικής Φιλολογίας, εκ των οποίων ο ένας (1) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

β) Έναν (01) Χημικό ή Χημικό Μηχανικό.

γ) Έναν (01) Χημικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ο οποίος θα απασχοληθεί μόνο το εαρινό εξάμηνο.

δ) Μέχρι τέσσερις (04) Ναυπηγούς Μηχανολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς.

ε) Μέχρι τρείς (03) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ.

στ) Μέχρι δύο (02) Νομικούς και ελλείψει υποψηφίων πτυχιούχους Κοινωνιολογίας ή Πολιτικών Επιστημών.

ζ) Μέχρι δύο (02) Μαθηματικούς, εκ των οποίων ο ένας (1) θα απασχοληθεί μόνο το εαρινό εξάμηνο.

η) Μέχρι δύο (02) Φυσικούς, εκ των οποίων ο ένας (1) θα απασχοληθεί μόνο το εαρινό εξάμηνο.

2. EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Μέχρι πέντε (05) Πλοιάρχους Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν.

β) Μέχρι τέσσερις (04) Μηχανικούς Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Εργαστηριακούς Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού.

ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας:

α) Έναν (01) Φυσικό.

β) Μέχρι τέσσερις (04) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρολόγους.

γ) Μέχρι επτά (07) Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους, εκ των οποίων ο ένας (1) θα απασχοληθεί μόνο το εαρινό εξάμηνο.

δ) Μέχρι δύο (02) ειδικότητας Πληροφορικής κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001, ως ισχύει.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της Προκήρυξης, στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου (Αναζήτηση: Ανά είδος/Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 23 Αυγούστου 2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ .

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας ταχυδρομική διεύθυνση Ν. Μηχανιώνα., Ταχ. Κώδικας 57004 (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου – courier εάν εστάλη ταχυδρομικά).

Η προκήρυξη