Κατανομή οργανικών θέσεων Εφετών στα Εφετεία της χώρας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 66/2016 – ΦΕΚ A 112 – 08.06.2016
Κατανομή οργανικών θέσεων Εφετών στα Εφετεία της χώρας

́Αρθρο 1
Οι οργανικές θέσεις των Εφετών οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 47 του Ν. 4356/2015 (Α 181) κατανέμονται από την 1η Ιανουαρίου 2016 στα Εφετεία της χώρας ως εξής:

1. Εφετείο Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά πέντε (5), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε διακόσιες σαράντα έξι (246)

2. Εφετείο Εύβοιας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6)

3. Εφετείο Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εξήντα δύο (62)

4. Εφετείο Πατρών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα έξι (16)

5. Εφετείο Πειραιώς: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι εννιά (29)

Αρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 146/2014ΦΕΚ A 236 – 29.10.2014

Ανακατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Χώρας.

Σχετικές διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α΄, υποπερ. αα΄ του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών» (Α΄ 35) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2408/1996 (Α΄ 104).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α98).
γ) Της παρ. 1 περ. α του άρθρου 6 του ν. 4285/2014 (Α΄191).

Άρθρο 1
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών αυξάνεται κατά δέκα (10), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν δεκαπέντε (115), με ισάριθμη κατάργηση των οργανικών θέσεων των Εφετών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τετρακόσιες πενήντα (450) [άρθρο 6 παρ. 1 περ. α του ν. 4285/2014 (Α΄191)].

Οι ανωτέρω δέκα (10) οργανικές θέσεις Προέδρων Εφετών κατανέμονται στο Εφετείο Αθηνών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εξήντα επτά (67), με ισάριθμη μείωση των οργανικών θέσεων των Εφετών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε διακόσιες σαράντα μία (241).

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.