Αναγνώριση ναυτικών φυλλαδίων και πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων

Αναγνώριση ναυτικών φυλλαδίων και πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων

που έχουν εκδοθεί με τους εθνικούς κανόνες τρίτης χώρας

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 97/2020 – ΦΕΚ τεύχος 234/Α/24-11-2020
Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των διατάξεων των άρθρων 10, 15 και 38 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και την κατάργηση των Οδηγιών 91/672/ΕΟΚ και 96/50/ ΕΚ του Συμβουλίου.

(Τροποποίηση με πδ 102/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 253/23.12.2021)

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/1233 (L 274/30.7.2021) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 (L 345/27.12.2017) σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών (εφεξής Οδηγία) και η τροποποίηση του π.δ. 97/2020 (Α΄ 234).

Άρθρο 2
Τροποποίηση του π.δ. 97/2020 (Α΄ 234) – Αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών
(Παρ. 1 του άρθρου 1, της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1233)
Η παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 97/2020 (Α΄ 234) αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, κάθε πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων, ναυτικό φυλλάδιο ή ημερολόγιο πλοίου, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες τρίτης χώρας που προβλέπουν απαιτήσεις ταυτόσημες με εκείνες της Οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ορίζονται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 38 αυτής, ισχύει σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους των παρ. 4 και 5 του άρθρου 10 της Οδηγίας».

Άρθρο 3
Τροποποίηση του π.δ. 97/2020 (Α΄ 234) – Μεταβατικές διατάξεις (Παρ. 2 του άρθρου 1, της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1233)
Στο άρθρο 6 του π.δ. 97/2020 (Α΄ 234) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος, ως εξής:
«5. Έως τις 17 Ιανουαρίου 2032 το Υ.ΝΑ.Ν.Π. μπορεί να συνεχίζει να αναγνωρίζει, βάσει των εθνικών απαιτήσεων ή των διεθνών συμφωνιών, που ίσχυαν πριν από τις 16 Ιανουαρίου 2018, τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου που έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα πριν από τις 18 Ιανουαρίου 2024. Η αναγνώριση περιορίζεται στις εσωτερικές πλωτές οδούς της ελληνικής επικράτειας».

Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 97/2020

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις των άρθρων 10, 15 και 38 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και την κατάργηση των Οδηγιών 91/672/ΕΟΚ και 96/50/ ΕΚ του Συμβουλίου (εφεξής «Οδηγία»).

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
(Άρθρο 2 της Οδηγίας)

1.Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται στα μέλη του πληρώματος καταστρώματος, τους εμπειρογνώμονες για τη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου και τους εμπειρογνώμονες επιβατηγού ναυτιλίας στους ακόλουθους τύπους σκαφών που πλέουν σε οποιαδήποτε εσωτερική πλωτή οδό της Ε.Ε.:

α) πλοίων μήκους 20 μέτρων και άνω

β) πλοίων των οποίων ο όγκος που προκύπτει ως το γινόμενο του μήκους επί το πλάτος επί το βύθισμα είναι ίσος ή ανώτερος των 100 κυβικών μέτρων

γ) ρυμουλκών και ωστικών ρυμουλκών που προορίζονται για:

i) ρυμούλκηση ή ώθηση πλοίων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)

ii) ρυμούλκηση ή ώθηση πλωτού εξοπλισμού

iii) μετακίνηση των πλοίων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) ή πλωτού εξοπλισμού με πλευρική πρόσδεση

δ) επιβατηγών πλοίων

ε) πλοίων που υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με την υπό στοιχεία Γ5/48222/2474 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ ΕΕ, 2014/103/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ) 2018/1846 της Επιτροπής» (Β’2755/2019).

2.Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα που:

α) ασχολούνται με τη ναυσιπλοΐα για αθλητισμό ή αναψυχή

β) συμμετέχουν στη λειτουργία πορθμείων που δεν κινούνται αυτόνομα

γ) συμμετέχουν στη λειτουργία σκάφους που χρησιμοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις τήρησης της δημόσιας τάξης, τις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, τις διοικήσεις πλωτών οδών, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 3
Ορισμοί
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)

Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.«εσωτερική πλωτή οδός»: πλωτή οδός, πλην της θάλασσας, ανοιχτή για ναυσιπλοΐα στα σκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος·

2.«σκάφος»: πλοίο ή πλωτός εξοπλισμός·

3.«πλοίο»: πλοίο εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή ποντοπόρο πλοίο·

4.«ενωσιακό πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων»: πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, το οποίο πιστοποιεί ότι ένα πρόσωπο πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας·

5.«σύμβαση STCW»: η «Σύμβαση STCW» όπως ορίζεται στο σημείο 21 του άρθρου 2 του π.δ. 119/2014 «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2008/106/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και της Οδηγίας 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012 «περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών»» (Α’ 188)·

6.«μέλη του πληρώματος καταστρώματος»: πρόσωπα που συμμετέχουν στη γενική λειτουργία σκάφους που εκτελεί πλόες στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ε.Ε. και εκτελούν διάφορα καθήκοντα όπως καθήκοντα σχετικά με τη ναυσιπλοΐα, τον έλεγχο της λειτουργίας του σκάφους, τη φορτοεκφόρτωση, τη στοιβασία και τη μεταφορά επιβατών, τη ναυτική μηχανολογία, τη συντήρηση και επισκευή, την επικοινωνία, την υγεία και ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, πλην των προσώπων που είναι υπεύθυνα αποκλειστικά για τη λειτουργία των μηχανών, των γερανών, ή του ηλεκτρικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού·

7.«εμπειρογνώμονας επιβατηγού ναυτιλίας»: πρόσωπο που εργάζεται επί του σκάφους και το οποίο διαθέτει τα προσόντα για τη λήψη μέτρων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε επιβατηγά σκάφη·

8.«εμπειρογνώμονας στη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου»: πρόσωπο το οποίο διαθέτει τα προσόντα ώστε να συμμετέχει στη διαδικασία ανεφοδιασμού σκάφους που χρησιμοποιεί υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο ή ώστε να λειτουργεί ως κυβερνήτης ενός τέτοιου σκάφους·

9.«κυβερνήτης σκάφους»: το μέλος πληρώματος καταστρώματος το οποίο διαθέτει τα προσόντα ώστε να εξασφαλίζει τη διακυβέρνηση του σκάφους στις εσωτερικές πλωτές οδούς των κρατών μελών και διαθέτει τα προσόντα ώστε να φέρει τη συνολική ευθύνη επί του σκάφους, μεταξύ άλλων για το πλήρωμα, τους επιβάτες και το φορτίο·

10.«ναυτικό φυλλάδιο»: προσωπικό μητρώο στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της προϋπηρεσίας ενός μέλους πληρώματος, και ιδίως ο χρόνος πλεύσης και οι πραγματοποιηθείσες διαδρομές·

11.«ημερολόγιο πλοίου»: το επίσημο μητρώο των διαδρομών που πραγματοποιήθηκαν από σκάφος και το πλήρωμά του·

12.«ενεργό ναυτικό φυλλάδιο» ή «ενεργό ημερολόγιο πλοίου»: ναυτικό φυλλάδιο ή ημερολόγιο πλοίου το οποίο είναι διαθέσιμο για την καταχώριση δεδομένων·

13.«χρόνος πλεύσης»: χρονικό διάστημα, σε ημέρες, το οποίο μέλος του πληρώματος καταστρώματος έχει διανύσει επί του σκάφους κατά τον πλου του σε εσωτερικές πλωτές οδούς, μεταξύ άλλων για δραστηριότητες φορτοεκφόρτωσης που απαιτούν ενεργούς χειρισμούς πλοήγησης, και το οποίο έχει επικυρωθεί από την αρμόδια αρχή·

14.«Υ.ΝΑ.Ν.Π.»: Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής·

15.«κράτος μέλος»: Κράτος μέλος της Ε.Ε.

Άρθρο 4
Αναγνώριση πιστοποιητικών
( Άρθρο 10 της Οδηγίας)

1.Κάθε ενωσιακό πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5 της Οδηγίας, καθώς και κάθε ναυτικό φυλλάδιο ή ημερολόγιο πλοίου που αναφέρεται στο άρθρο 22 της Οδηγίας και έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, αναγνωρίζεται και ισχύει στις εσωτερικές πλωτές οδούς της ελληνικής επικράτειας.

2.Κάθε πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων, ναυτικό φυλλάδιο ή ημερολόγιο πλοίου που εκδίδεται σύμφωνα με τους κανονισμούς προσωπικού για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο, οι οποίοι προβλέπουν απαιτήσεις ταυτόσημες με εκείνες της Οδηγίας, αναγνωρίζεται και ισχύει στις εσωτερικές πλωτές οδούς της ελληνικής επικράτειας.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, ναυτικά φυλλάδια ή ημερολόγια πλοίων που έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα ισχύουν στις εσωτερικές πλωτές οδούς της ελληνικής επικράτειας, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω τρίτη χώρα αναγνωρίζει εντός της δικαιοδοσίας της τα ενωσιακά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με την Οδηγία.

«3. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, κάθε πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων, ναυτικό φυλλάδιο ή ημερολόγιο πλοίου, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες τρίτης χώρας που προβλέπουν απαιτήσεις ταυτόσημες με εκείνες της Οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ορίζονται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 38 αυτής, ισχύει σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους των παρ. 4 και 5 του άρθρου 10 της Οδηγίας»

4.Εφόσον το Υ.ΝΑ.Ν.Π. θεωρήσει ότι μια τρίτη χώρα δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αιτιολογώντας επαρκώς τον ισχυρισμό του.

5.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των τρίτων χωρών που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3, καθώς και τα έγγραφα που αναγνωρίζονται ως έγκυρα σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ε.Ε.

Άρθρο 5
Συνεργασία
(Άρθρο 15 της Οδηγίας)

1.Το Υ.ΝΑ.Ν.Π., όταν διαπιστώσει ότι πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων εκδοθέν από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους δεν πληροί τους όρους της Οδηγίας ή όταν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, ζητά από την εκδούσα αρχή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής του πιστοποιητικού επαγγελματικών προσόντων. Το Υ.ΝΑ.Ν.Π. ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αίτημά του. Η αρχή που εξέδωσε το εν λόγω πιστοποιητικό εξετάζει το αίτημα και κοινοποιεί στο Υ.ΝΑ.Ν.Π. την απόφασή της. Το Υ.ΝΑ.Ν.Π. έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει σε πρόσωπα να εργάζονται στην ελληνική επικράτεια μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης της αρχής που εξέδωσε το πιστοποιητικό.

2.Το Υ.ΝΑ.Ν.Π. συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών ώστε να διασφαλίζεται ότι ο χρόνος πλεύσης και τα δρομολόγια των κατόχων πιστοποιητικού επαγγελματικών προσόντων και ναυτικών φυλλαδίων που αναγνωρίζονται δυνάμει της Οδηγίας, καταγράφονται εφόσον ο κάτοχος του ναυτικού φυλλαδίου ζητήσει την καταγραφή και επικυρώνονται για περίοδο που δεν ξεπερνά τους 15 μήνες πριν από το αίτημα της επικύρωσης. Το Υ.ΝΑ.Ν.Π ενημερώνει κατά περίπτωση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις εσωτερικές πλωτές οδούς στην ελληνική επικράτεια για τις οποίες απαιτούνται ικανότητες πλοήγησης θαλασσίου χαρακτήρα.

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις
(Άρθρο 38 της Οδηγίας)

1. Τα πιστοποιητικά κυβερνητών σκαφών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την Οδηγία 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 «σχετικά με την εναρμόνιση των προϋποθέσεων απόκτησης εθνικού πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τη μεταφορά εμπορευμάτων και προσώπων στην Κοινότητα» (EE L 235/17.9.1996) και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας 96/50/ ΕΚ, καθώς και τα διπλώματα κυβερνήτη του Ρήνου που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας 96/50/ΕΚ, τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από την 18η Ια- νουαρίου 2022, ισχύουν στις εσωτερικές πλωτές οδούς της ελληνικής επικράτειας, για χρονική περίοδο 10 ετών, αρχομένης την 18η Ιανουαρίου 2022.

2.Τα μέλη πληρώματος πλην του κυβερνήτη σκάφους που κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε. πριν από την 18η Ιανουαρίου 2022, ή που κατέχουν τίτλο που αναγνωρίζεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. μπορούν να εξακολουθούν να επικαλούνται το εν λόγω πιστοποιητικό ή τίτλο επαγγελματικών προσόντων για χρονική περίοδο 10 ετών αρχομένης από την 18η Ιανουαρίου 2022. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, τα μέλη αυτά του πληρώματος μπορούν να επικαλούνται το π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).

3.Ναυτικά φυλλάδια και ημερολόγια πλοίου που έχουν εκδοθεί πριν από την 18η Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με κανόνες διαφορετικούς από εκείνους που προβλέπονται στην Οδηγία, παραμένουν ενεργά για χρονική περίοδο 10 ετών, αρχομένης την 18η Ιανουαρίου 2022.

4.Κατά παρέκκλιση από την παρ. 2, για τα μέλη πλη-ρωμάτων πορθμείων εσωτερικής ναυσιπλοΐας που έχουν εθνικά πιστοποιητικά τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 96/50/ΕΚ και εκδόθηκαν πριν από την 18η Ιανουαρίου 2022, τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για τις εσωτερικές πλωτές οδούς της ελληνικής επικράτειας για χρονική περίοδο 20 ετών, αρχομένης την 18η Ιανουαρίου 2022.

«5. Έως τις 17 Ιανουαρίου 2032 το Υ.ΝΑ.Ν.Π. μπορεί να συνεχίζει να αναγνωρίζει, βάσει των εθνικών απαιτήσεων ή των διεθνών συμφωνιών, που ίσχυαν πριν από τις 16 Ιανουαρίου 2018, τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου που έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα πριν από τις 18 Ιανουαρίου 2024. Η αναγνώριση περιορίζεται στις εσωτερικές πλωτές οδούς της ελληνικής επικράτειας»

Άρθρο 7
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως