Αναστολή, τον Αύγουστο, της προθεσμίας ενδικοφανούς προσφυγής ΚΦΔ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου 1β ́ του άρθρου 232 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α ́/8-8-14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διευκρινίσεις της ΠΟΛ 1192/12.8.2014 Εγκυκλίου ΓΓΔΕ, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και η προθεσμία των εκατόν είκοσι (120) ημερών (άρθρο 47 παράγραφος 3 ν. 4331/2015, ΠΟΛ 1144/3.7.2015) για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου.

Επομένως, το χρονικό διάστημα από 1 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου 2015 δεν προσμετράται κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών.

Σχετικά:

Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών

ΓΓΔΕ. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών

NOMOΣ 4331/2015 – ΦΕΚ A 69 – 02.07.2015 (άρθρο 47 παράγραφος 3)
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις
Άρθρο 47
3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 η φράση «Εντός ενενήντα (90) ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση «Εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών».
β. Η προθεσμία της περίπτωσης α ́ της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και για ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, των οποίων η προθεσμία εξέτασης δεν έχει συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή.

NOMOΣ 4281/2014 ΦΕΚ A 160 – 08.08.2014
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 232
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
1α) Στο άρθρο 2 του ν. 3581/2007 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Όταν στις συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 συμβάλλεται, ως μισθωτής, το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις του ως μισθωτή, βαρύνουν το φορέα ο οποίος στεγάζεται στο μίσθιο και, εάν αυτό παραμένει κενό κατά την υπογραφή της σύμβασης, το φορέα στον οποίο είχε μεταβιβαστεί η χρήση του ακινήτου πριν από την υπογραφή αυτής και, εάν αυτός δεν υπάρχει, το φορέα που ήταν κύριος του ακινήτου. Εάν το μίσθιο, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, είναι κενό και δεν υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας αυτής από το Ελληνικό Δημόσιο, οι υποχρεώσεις του μισθωτή συνεχίζουν να βαρύνουν το φορέα, ο οποίος είχε τελευταίος τη χρήση του ακινήτου.
Εάν στο ίδιο μίσθιο στεγάζονται περισσότεροι φορείς, οι υποχρεώσεις επιμερίζονται κατ’ αναλογία της χρήσης αυτού από τους εν λόγω φορείς. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και στις συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που έχουν υπογράφει μέχρι την έναρξη ισχύος του προηγούμενου εδαφίου.»

) Στο άρθρο 63 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
Α) Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.»
Β) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.»
Γ) Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου 1β τίθενται σε ισχύ από 31 Ιουλίου 2014.

1γ) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ποσά φόρου μέχρι πέντε (5) ευρώ δεν είναι απαιτητά και είτε συμψηφίζονται έναντι απαιτήσεων του φορολογούμενου κατά της Φορολογικής Διοίκησης είτε συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό οφειλών αυτού από την εκκαθάριση του ιδίου φόρου επόμενων ετών.»

2α) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38) τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: «Το ενεργητικό του ΚΚΝΠΔΔ και Α.Φ. δύναται να επενδύεται και σε τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατωτέρω.»
β. Στο υφιστάμενο πέμπτο εδάφιο η φράση «να απευθύνεται στη δευτερογενή αγορά» αντικαθίσταται με τη φράση «να αγοράζει τίτλους του Ε.Δ. στη δευτερογενή αγορά ή τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης.»
γ. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ αντικαθίσταται ως εξής: “«τις συναλλαγές αυτές περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις αγοράς/πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης με σύμφωνο επαναπώλησης/επαναγοράς (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy back).»

2β) Στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 η φράση «σε τίτλους του Δημοσίου» αντικαθίσταται με τη φράση «στους οριζόμενους στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου τίτλους.»

3) Η διάταξη του άρθρου 15 του ν. 4110/2013, η οποία είχε καταργηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του ν. 4170/2013, αναβιώνει και τροποποιείται, ως εξής: στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, μετά τη λέξη «υποβοήθηση», προστίθενται οι λέξεις «του Υπουργού» και διαγράφονται οι λέξεις «των Γενικών Γραμματέων» και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2: α)μετά τις λέξεις «με απόφαση», προστίθενται οι λέξεις «του Υπουργού» και διαγράφονται οι λέξεις «του Γενικού Γραμματέα» και
β) διαγράφονται οι λέξεις «λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «λήξη της θητείας του».