Παιδικές Κατασκηνώσεις. Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας σε Δήμους

Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους (Αριθμ. Δ22/οικ. 22418/730 – ΦΕΚ Β 1488 – 26.05.2016)

Πίνακας με τους Δήμους και τις Παιδικές Κατασκηνώσεις αντίστοιχα

Αριθμ. Δ22/οικ. 24991/768 – ΦΕΚ  Τεύχος Β 1994/09.06.2017
Τροποποίηση της αριθμ. Δ22/οικ. 14573/359/27-3-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΣΗ465Θ1Ω-Κ66) (Β 1224) κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους»

Άρθρο μόνο
Τροποποιείται ο πίνακας του άρθρου (1) της αριθμ. Δ22/οικ. 14573/359/27-3-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΣΗ465Θ1Ω-Κ66)
(Β ́ 1224) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» και απαλείφεται η σειρά:

16. ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ 18 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους (Αριθμ. Δ22/οικ. 22418/730 – ΦΕΚ Β 1488 – 26.05.2016)

Πίνακας με τους Δήμους και τις Παιδικές Κατασκηνώσεις αντίστοιχα