Αντικατάσταση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας

Αριθμ. 2233.1/ 62373 /2016 – ΦΕΚ B 2204 – 15.07.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3636/04/15/13.05.2015 απόφασης Αναπληρωτή ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ. «Προϋποθέσεις αντικατάστασης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. και Πιστοποιητικών προσωπικού Δεξαμενόπλοιων και Επιβατηγών πλοίων, με νέου τύπου ΑΝΙ σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW ’78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Manila 2010)» (ΦΕΚ 1013 Β ́), όπως ισχύει
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3636/04/2015/13.5.2015 απόφασης Αναπληρωτή ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ. (Β’ 1013) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2233.1/5698/2016/25.01.2016 υπουργική απόφαση (Β’ 248), ως προς τα κάτωθι:
1. Η υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ, πλην των εν ενεργεία πλοηγών, των καθηγητών ναυτικών μαθημάτων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Μόνιμων- ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ) και Επαγγελματικών Λυκείων Τομέα Ναυτιλιακών επαγγελμάτων – ειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα), που εκτελούν το εκπαιδευτικό τους έργο με βάση το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που κατέχουν και με το οποίο προσλήφθηκαν».
2. Η υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ, πλην των καθηγητών ναυτικών μαθημάτων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Μόνιμων- ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ) και Επαγγελματικών Λυκείων Τομέα Ναυτιλιακών  Επαγγελμάτων- ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα), που εκτελούν το εκπαιδευτικό τους έργο με βάση το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που κατέχουν και με το οποίο προσλήφθηκαν».
3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: « Προκειμένου να λάβουν τα δικαιώματα υπηρεσίας των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 απαιτείται η πραγματοποίηση της προβλεπόμενης από τις υπόψη διατάξεις θαλάσσιας υπηρεσίας καθώς και η καθοριζόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 15 κατευθυνόμενη εκπαίδευση τουλάχιστον τριών (3) μηνών σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 kw υπό την επίβλεψη προσοντούχου Αξιωματικού, κατά την οποία τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο το οποίο ελέγχεται για τη κανονική συμπλήρωση του από τον Διευθυντή σπουδών ή το νόμιμο αναπληρωτή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) /Μηχανικών, που του χορηγεί σχετική βεβαίωση. Για να λάβουν και τα δικαιώματα υπηρεσίας της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 θα πρέπει πλέον της προαναφερθείσας βεβαίωσης να προσκομίσουν επιπρόσθετα πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Δημόσια Σχολή ΕΝ. στους κύκλους ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.
4. Στην υποπερίπτωση (εε) της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: «Η προσκόμιση πιστοποιητικού εκπαίδευσης από Δημόσια Σχολή ΕΝ. στους κύκλους ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ απαιτείται μόνο για την καταχώριση στα πτυχία Μηχανοδηγού Α’ τάξης Ε.Ν. και Μηχανοδηγού Β’ τάξης Ε.Ν. των δικαιωμάτων Διεύθυνσης Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος από 550,01 kw μέχρι 750 kw και Διεύθυνσης Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος από 150,01 kw μέχρι 550 kw, αντίστοιχα.»
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Στην πίσω όψη των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας που αποκτώνται από εν ενεργεία πλοηγούς, καθηγητές ναυτικών μαθημάτων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Μόνιμους- ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ) και Επαγγελματικών Λυκείων Τομέα Ναυτιλιακών επαγγελμάτων – ειδικότητας Πλοιάρχων ΕΝ και Μηχανικών ΕΝ, καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα), που εκτελούν το εκπαιδευτικό τους έργο με βάση το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που κατέχουν και με το οποίο προσλήφθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, χωρίς την προσκόμιση ναυτικού φυλλαδίου, αναγράφεται η φράση «ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ- NOT VALID FOR SERVICE ON BOARD AS LONG AS HE (SHE) REMAINS CIVIL SERVANT».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 12 Ιουλίου 2016
Ο Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Αριθ. 2233.1/5698/2016 – ΦΕΚ B 248 – 10.02.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3636/04/2015/13−5−2015 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Προϋποθέσεις αντικατάστασης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. και Πιστοποιητικών προσωπικού Δεξαμενοπλοίων και Επιβατηγών πλοίων, με νέου τύπου Α.Ν.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW ’78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Manila 2010)» (ΦΕΚ 1013 Β).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3636/04/2015/13−5−2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1013 Β ́) ως προς τα κάτωθι:
1. Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 η φράση «σύμφωνα υπ’ αριθ. M2115.11/21/98/21−9−1998 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Κύρωση του Κανονισμού Εκπαίδευσης ΚΕΣΕΝ» (Β ́ 1071) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2231.3−1/422/2015/04−09−2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού «Κύρωση του Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΣ/ΚΕΣΕΝ) (Β ́ 1969), όπως εκάστοτε ισχύει».
2. Η υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ, πλην των εν ενεργεία πλοηγών και των καθηγητών ναυτικών μαθημάτων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Μόνιμων − ΙΔΑΧ− ΙΔΟΧ)».
3. Η υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ, πλην των καθηγητών ναυτικών μαθημάτων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΜόνιμωνΙΔΑΧ − ΙΔΟΧ)».
4. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κατέχοντες πτυχία Μηχανοδηγού Α ́ και Β ́ τάξης ΕΝ ή Λιπαντή ή Χειριστή μηχανής, οι οποίοι έχουν θαλάσσια υπηρεσία μηχανοστασίου δώδεκα (12) μηνών κατά τη τελευταία πενταετία πριν την 01−01−2012, αποκτούν αντίστοιχα τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 14 και 15 του Π.δ. 141/2014 πτυχία Μηχανοδηγού Α ́ τάξης ΕΝ (οι υπάρχοντες Μηχανοδηγοί Α ́) και Μηχανοδηγού Β ́ τάξης ΕΝ (οι υπάρχοντες Μηχανοδηγοί Β ́ ή Λιπαντές ή Χειριστές μηχανής) με όλα τα δικαιώματα υπηρεσίας που αναφέρονται στα υπόψη άρθρα».
5. Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως: «Στην πίσω όψη των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας που αποκτώνται από εν ενεργεία πλοηγούς και καθηγητές ναυτικών μαθημάτων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Μόνιμους − ΙΔΑΧ − ΙΔΟΧ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, χωρίς την προσκόμιση ναυτικού φυλλαδίου, αναγράφεται η φράση «ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑ−ΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ− NOT VALID FOR SERVICE ON BOARD AS LONG AS HE (SHE) REMAINS CIVIL SERVANT».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 25 Ιανουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

————–
Αριθμ. 3636/04/2015 – ΦΕΚ B 1013 – 02.06.2015
Προϋποθέσεις αντικατάστασης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων ΕΝ και Πιστοποιητικών προσωπικού Δεξαμενοπλοίων και Επιβατηγών πλοίων, με νέου τύπου ΑΝΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW 78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Manila 2010)