Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχές της Αιγιαλείας

Αριθμ. 87053/2498 – ΦΕΚ Β 2030 – 25.07.2014

Ρυθμιστική Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε, με σκοπό την προστασία και αποκατάσταση της άγριας πανίδας και του θηραματικού πλούτου, την άσκηση θήρας όλων των θηρεύσιμων ειδών για δύο (2) έτη, ήτοι από 20-8-2014 μέχρι 19-8-2016, εντός της έκτασης που ανήκει στην περιφέρεια των Τ. Κ. Πτέρης και Μελισσίων, της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας και περικλείεται από τα ακόλουθα όρια:

Αρχίζει από το σημείο που η Επαρχιακή Οδός Αιγίου – Πτέρης – Καλαβρύτων διασταυρώνεται με το δρόμο Πτέρης προς το ρέμα «Πέντε Βρύσες», ακριβώς πάνω από το χωριό της Πτέρης. Ακολουθεί το δρόμο προς το ρέμα «Πέντε Βρύσες», μέχρις ότου συναντήσει το ρέμα. Ακολούθως, ανεβαίνει το ρέμα «Πέντε Βρύσες» προς την κορυφή «Παναγιά» του όρους Κλωκός. Από την κορυφή αυτή κατεβαίνει την κορυφογραμμή, διερχόμενη από την θέση «Τούρλος» και καταλήγει στη θέση «Φόλτσα» στο σημείο που η κορυφογραμμή συναντά τον αγροτοδασικό δρόμο, ο οποίος ξεκινά από το Άνω Μαυρίκι και καταλήγει στην Επαρχιακή Οδό Αιγίου – Πτέρης – Καλαβρύτων. Από το σημείο αυτό ακολουθεί τον αγροτοδασικό δρόμο προς τα κάτω και καταλήγει στην Επαρχιακή Οδό «Αιγίου – Πτέρης – Καλαβρύτων». Στην συνέχεια ακολουθεί την Επαρχιακή Οδό με κατεύθυνση προς Άγιο Παντελεήμονα και Πτέρη, μέχρις ότου συναντήσει το αρχικό σημείο.

Το εμβαδόν της ανωτέρω έκτασης είναι 5.093,00 στρέμματα περίπου περιλαμβανομένων και των μη καμένων εκτάσεων και των γεωργικών καλλιεργειών.

Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αναθέτουμε την τήρηση και η εφαρμογή της παρούσας στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στις τοπικές κυνηγετικές οργανώσεις καθώς και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Η ισχύς της παρούσας λήγει την 19-8-2016, αρχομένης από τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αίγιο, 9 Ιουλίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Αιγίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

——

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τη διάταξη του άρθρ. 258 παρ. 5 του Ν. 86/1969 «περί δασικού κώδικος» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/1987 «καθορισμός Περιφερειών της Χώρας κ.λπ.».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α/22-3-1993) «καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου».
6. Την υπ’ αριθμ. 40/29-12-2010 (ΦΕΚ 247/Α/31-12-2010) πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Διαπίστωση της παύσης εκ του νόμου των Γ. Γ. των Περιφερειών και διορισμός Γ. Γ. στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους».
7. Την υπ’ αριθμ. Γ.Γ. 15646/1521/01-03-2011 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (ΦΕΚ 491/Β/31-03-2011) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων στους Προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου».
8. Την αριθ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινή απόφαση των Υφ. Εθν. Οικονομίας και αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/
16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-96) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98) κοινές αποφάσεις των Υπ. Εθν. Οικονομίας και Γεωργίας.
9. Την αριθ. 99778/3949/7-9-2000 δ/γή Υπ. Γεωργίας «περί μέτρων απαγόρευσης του κυνηγίου σε καμένες περιοχές».
10. Την αριθ. 97637/4804/24-8-2007 δ/γή ΥΠ.Α.Α.Τ. «Εξέταση προς έκδοση απαγόρευσης θήρας και αντίστοιχης Δ.Α.Δ. περιμετρικά των καμένων περιοχών».
11. Την αριθ. 97650/4865/29-8-2007 δ/γή ΥΠ.Α.Α.Τ. Εντολή Υπουργού «Απαγόρευση θήρας και έκδοση Δ.Α.Δ. στις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της χώρας».
12. Την με αριθ. 3488/24-8-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία κηρύχθηκε ως αναδασωτέα έκταση εμβαδού 185.000 στρεμμάτων περίπου που κάηκε από την πυρκαγιά της 23-7-2007 και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Δ 432/11-9-2007 και διορθώθηκε με τα ΦΕΚ τ.Δ΄ 478/5-10-2007, ΦΕΚ τ.Δ΄ 583/15-11-2007 και ΦΕΚ τ.Δ΄ 655/11-12-2007.
13. Την με αριθ. 3759/11-9-2007 απόφαση Δ/ντή Δασών Ν. Αχαΐας «Απαγόρευση άσκησης της θήρας εντός καμένων δασικών εκτάσεων».
14. Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας και αποκατάστασης της άγριας πανίδας λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στις πληγείσες περιοχές μετά τις πυρκαγιές του έτους 2007, καθώς και των εκτεταμένων καταστροφών που υπέστη ο Νόμος Αχαΐας λόγω της οικολογικής και περιβαλλοντολογικής υποβάθμισης.
15. Την με αριθ. 85419/2452/4-7-2014 πρόταση του δασοπόνου του Δασαρχείου Αιγίου Χρύσανθου Αλεξανδρόπουλου για έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξη Θήρας, λόγω πυρκαγιάς.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,