Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων στην Καστοριά

kinigi_hioniaΑριθμ. 64889/9413 – ΦΕΚ Β 3277 – 23.12.2013

Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, κ.λπ.».
β. Του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237Α΄/1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες κ.λπ.».
γ. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας».
ε. Του άρθρου 258 παρ. 3 περ. στ΄ και παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7Α΄/1969) «Περί Δασικού Κωδικός», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205Α΄/1975) «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 κ.λπ.».
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757Β΄/1985) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16.12.96 (ΦΕΚ 1188Β΄/1996), 294283/23.12.97 (ΦΕΚ 68Β΄/1998), 87578/703/06.3.2007 (ΦΕΚ 581Β΄/2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01.9.2010 (ΦΕΚ 1495Β΄/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Η.Π. 8353/276/Ε103/23.2.2012 (ΦΕΚ 415Β΄/2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Την υπ’ αριθμ. 133275/2116/13/19.7.2013 (ΦΕΚ 1850Β΄/ 2013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 – 2014».
4. Την υπ’ αριθμ. 5184/1464/22.02.2012 απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Η-Δ.Μ για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, των Δ/νσεων Δασών των Π.Ε, των Δασαρχείων και των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 769/τ.Β΄/15.03.2012).
5. Το γεγονός ότι κάθε χειμώνα, στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς, επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.
6. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγριας πανίδας στο Ν. Καστοριάς, έναντι των δυσμενών καιρικών συνθηκών που μπορεί να εκδηλωθούν στην περιοχή μας, κατά τη διάρκεια των οποίων η αμυντική ικανότητα των θηραμάτων είναι σημαντικό μειωμένη, και τα όποια καιρικά φαινόμενα καθιστούν δύσκολη και αδύνατη τη διαβίωση των ειδών της άγριας πανίδας, εντός των βιοτόπων τους, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητας μας (περικλείεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2013 – 2014, σε περίπτωση που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω:

α) χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και
β) πλήρους κάλυψης του εδάφους με χιόνι και ιδιαίτερα διά παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/1959, 996/1971, του Ν. 177/1975 και της υπ’ αριθ. 414985/29.11.85 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας και στα Μέλη των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2013-2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καστοριά, 4 Δεκεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΜΗΣ