Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς προσκαλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π.,
να υποβάλουν την αίτησή τους, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του, ήτοι μέχρι την 17 Ιανουαρίου 2019

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων στο Ε.Β.Ε.Π. ξεκινά την 1η Μαρτίου 2019 και λήγει στις 31 Αυγούστου 2019. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2).

Το ωράριο απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας. Η παρουσία και η τήρηση του ωραρίου ελέγχεται από την προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού του Ε.Β.Ε.Π.

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να μη συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Ε.Β.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο.

Κατά την υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,

β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

γ) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου,

δ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Ε.Β.Ε.Π.,

ε) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν, και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στο Ε.Β.Ε.Π. και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων στο Ε.Β.Ε.Π. υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο έντυπα, εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, προς το Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου του Ε.Β.Ε.Π. (Γ. Κασιμάτη 1 – πλ. Οδησσού, Πειραιάς, Τ.Κ. 18531, ισόγειο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.

 

Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς. (Αριθμ. 77283 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3803/27.10.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, σε δύο (2) άτομα.
β) Το χρονικό διάστημα άσκησης τους σε έξι (6) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου δικηγόρου και αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν.4194/2013. Τα χρονικά διαστήματα θα αρχίζουν την 1η Ιουνίου και την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσόν των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό, το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, από το Διοικητικό – Οικονομικό Τμήμα του Επιμελητηρίου.Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Β.Ε.Π. εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της ανάρτησης της ανακοίνωσης.
Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται στο Β.Ε.Π. με την παρουσία των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Προϊστάμενος του Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος του Β.Ε.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.(Αριθμ. 77283 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3803/27.10.2017)