Διαδικασία χορήγησης της αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα

Διαδικασία χορήγησης της αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα

Εφαρμογή της διάταξης του νόμου 4646/2019 για την αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 87/24.01.2020 οι δύο αποφάσεις του υπουργού οικονομικών σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του νόμου 4646/2019 για την αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα.

Νόμος 4646/2019 – ΦΕΚ Τεύχος A 201/12.12.2019
Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο.

Άρθρο 39
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με την αναστολή του Φ.Π.Α. στη μεταβίβαση ακινήτων
Με την απόφαση Α.1012/2020 ορίζεται η διαδικασία χορήγησης της αναστολής καθώς το έντυπο της αίτησης καθώς και τα λοιπά υποδείγματα για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης.

Με την απόφαση Α.1013/2020 ορίζεται η διαδικασία διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ